Quyết định 822/QĐ-UBND

Quyết định 822/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên năm 2017 tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 822/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 202/TTr-SNV ngày 10 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2017.

Điều 2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020; tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về thanh niên và công tác thanh niên đã được phân công, tránh tình trạng tồn đọng nhiệm vụ.

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với cấp xã trong việc phân định rõ nhiệm vụ ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên của các cơ quan hành chính nhà nước với chức năng của tổ chức Đoàn thanh niên.

3. Tăng cường công tác giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

4. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án phát triển thanh niên trên lĩnh vực nghề nghiệp - việc làm; phát huy hiệu quả các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp thành công; thực hiện tốt các chính sách, chương trình đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, gắn đào tạo nghề với sử dụng lao động phù hợp, trên cơ sở phát huy các lợi thế sẵn có của các địa phương.

Năm 2017, phấn đấu giải quyết việc làm cho ít nhất 15.000 thanh niên, trong đó ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số; có trên 250 thanh niên trở lên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

5. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, dự án về thanh niên và công tác thanh niên.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên theo quy định tại Công văn số 2158/UBND-NC ngày 02/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Nội dung nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh năm 2017 theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực hiện theo nội dung và tiến độ đề ra.

2. Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch; giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Căn cứ các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được phân công chủ trì theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2017 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh (qua Sở Tài chính thẩm định) xem xét, phê duyệt.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất UBND tỉnh bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án; hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên của tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này; Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2017 ban hành theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nhiệm vụ và giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên

1

Triển khai thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành có liên quan

Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017

Quý II/2017

2

Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017” theo Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn

Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở Tài chính; các sở, ban, ngành có liên quan

Kế hoạch triển khai thực hiện 2017

Cả năm

3

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 03/2010/NQLT ngày 24-6-2010 Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”

Công an tỉnh

Tỉnh đoàn; các cơ quan đơn vị có liên quan

Kế hoạch hoạt động năm 2017

Quý II/2017

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 243-KH/TĐTN-PT ngày 27/4/2016 về việc triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bình Định chung ta xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2017 theo Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; các sở, ban, ngành có liên quan

Tổ chức các hoạt động tại các địa phương xây dựng nông thôn mới

Cả năm

5

Đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan

Buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên

Quý III/2017

6

Tổ chức tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm công tác thanh niên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành có liên quan

Tổ chức Lớp tập huấn

Cả năm

7

Rà soát, đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đối với thanh niên

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Tỉnh đoàn

Báo cáo đánh giá năm 2017

Quý IV/2017

Nhiệm vụ và giải pháp 2: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên

1

Triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên

Tỉnh đoàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành và triển khai Kế hoạch năm 2017

Cả năm

2

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa - Thể thao; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án của UBND tỉnh

Quý II/2017

3

Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”

Sở Tư pháp

Tỉnh đoàn; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh

Quý II/2017

Nhiệm vụ và giải pháp 3: Xây dựng, sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao và giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan

Kế hoạch thực hiện năm 2017

Quý II/2017

2

Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan

Kế hoạch thực hiện năm 2017

Quý II/2017

3

Tiếp tục thực hiện hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở NN&PTNT; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Các văn bản chỉ đạo thực hiện. Kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện. Báo cáo sơ kết năm vào quý IV hằng năm

Cả năm

4

Tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 20 trí thức trẻ, ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 03 huyện nghèo của tỉnh Bình Định

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh

Các văn bản chỉ đạo thực hiện. Kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện. Phương án bố trí Đội viên,

Quý II/2017

5

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan

Kế hoạch thực hiện năm 2017

Quý III/2017

6

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên năm 2017”

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tổ chức cuộc thi

Quý III/2017

Nhiệm vụ và giải pháp 4: Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công An và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Công an tỉnh

Tỉnh đoàn; Sở Nội vụ; các Sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện

Chương trình phối hợp hoạt động

Cả năm

2

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” theo Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Văn hóa, Thể thao

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017

Quý II/2017

3

Triển khai thực hiện các chiến lược, Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt đối với đối tượng là thanh niên

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện

Hoạt động, chương trình, buổi giao lưu hướng dẫn

Cả năm

4

Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Y tế

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2017

Quý II/2017

5

Tổ chức thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Kế hoạch thực hiện năm 2017

Quý I/2017

6

Tiếp tục triển khai Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên giai đoạn 2013 - 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các sở, ngành có liên quan

Kế hoạch thực hiện năm 2017

Cả năm

7

Xây dựng và triển khai “Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020”.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các Sở, ngành có liên quan

Kế hoạch thực hiện năm 2017

Cả năm

8

Xây dựng Kế hoạch liên tịch thực hiện bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản cho thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Y tế

Kế hoạch thực hiện

Quý II/2017

Nhiệm vụ và giải pháp 5: Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên

1

Tổ chức các cuộc vận động, phong trào; xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong thanh niên

Tỉnh đoàn

Các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện

Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2017

Cả năm

2

Xây dựng các đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, trang trại trẻ, Câu lạc bộ Khuyến công, Khuyến Nông - Lâm - Ngư

Tỉnh đoàn

Hội LHTN Việt Nam tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Quyết định thành lập; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện

Cả năm

3

Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên các cấp

Các Sở, ngành; UBND các cấp

Đoàn Thanh niên các cấp

Ban hành và thực hiện cơ chế phối hợp

Cả năm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 822/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 822/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 822/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 822/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 822/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 822/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 822/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 822/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định

  • 13/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực