Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2

Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2 Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2004/QĐ/UB-NL2

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 08 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PCLB TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 8/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều Pháp lệnh PCLB, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Ban Chỉ huy PCLB các cấp và các ngành; Nghị định số 32/CP ngày 20/5/1996 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phòng,chống lụt, bão;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB các công trình trọng điểm; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH

Trần Đình Đàn

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 83/2004/QĐ/UB-NL2 ngày 26 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương 1

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là BCHPCLB tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hàng năm, có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và các thành viên BCHPCLB tỉnh phải chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng, chống lụt, bão và các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. BCHPCLB tỉnh có nhiệm vụ:

a) Lập quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão dài hạn và hàng năm, trình UBND xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

b) Xét duyệt, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các phương án PCLB của các ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và Ban chỉ huy PCLB các công trình trọng điểm lập hàng năm.

c) Tổ chức công tác PCLB và khắc phục hậu quả lụt, bão trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương; Chủ động tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ người, tài sản của Nhà nước và nhân dân khi lụt, bão xảy ra.

d) Chỉ đạo công tác hộ đê.

e) Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh về phòng, chống lụt, bão.

f) Đề xuất UBND tỉnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác PCLB, các biện pháp công trình và phi công trình đối với công trình phòng, ngăn lũ.

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm về công tác PCLB hàng năm cho các ngành, địa phương trong tỉnh.

Chương 2

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BCHPCLB TỈNH

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

- Thành phần và số lượng thành viên BCHPCLB tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hàng năm.

- BCHPCLB tỉnh gồm có: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng thường trực, Trưởng các tiểu ban và các thành viên.

- BCHPCLB tỉnh có cơ quan thường trực và Văn phòng thường trực.

Chương 3

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC THANH VIÊN VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA BCHPCLB TỈNH

Điều 4. Phân công nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên:

1. Trưởng ban:

a) Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện của các ngành, các địa phương để ứng cứu, chi viện trong các trường hợp khẩn cấp; chỉ huy, điều hành chung và phối hợp với các lực lượng liên quan của các Bộ, Ngành, Quân Khu IV để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi lụt, bão xảy ra.

c) Chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão dài hạn và hàng năm.

d) Phân công, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các phó ban và các thành viên BCHPCLB tỉnh.

e) Duyệt kế hoạch tài chính hàng năm cho các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão và thiên tai khác.

f) Quyết định triệu tập các cuộc họp thường kỳ, bất thường của Ban Chỉ huy và thủ trưởng các cơ quan có liên quan khi cần thiết.

g) Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão hàng năm.

2. Các phó Trưởng ban và thành viên của Ban:

a. Phó Trưởng ban Thường trực:

- Giúp Trưởng ban tổng hợp và chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban, giải quyết các công việc thường nhật; chủ động xử lý các tình huống về lụt,bão khi Trưởng ban Ủy quyền.

- Điều hành Cơ quan thường trực BCHPCLB tỉnh, chủ trì phối hợp với các Ban chỉ huy PCLB các ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lập, thực hiện phương án và kế hoạch PCLB của các ngành, các huyện, thị xã, các chủ công trình trọng điểm và của các tiểu ban.

- Lập quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão dài hạn và hàng năm của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thay mặt Trưởng ban ký một số công điện, truyền tin lụt, bão, chỉ đạo các địa phương, ngành, chủ các công trình trọng điểm trong việc đối phó với thiên tai.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của Ban; chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng thường trực BCHPCLB tỉnh; duyệt Quy chế hoạt động của Văn phòng BCHPCLB tỉnh;

- Đề xuất kế hoạch tài chính hàng năm cho các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

b) Các phó Trưởng ban

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của BCHPCLB tỉnh; trực tiếp làm trưởng ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các công trình trọng điểm.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác PCLB của các ngành, địa phương được UBND tỉnh phân công phụ trách.

- Điều hành các hoạt động của BCHPCLB tỉnh khi Trưởng ban đi vắng, Ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công hoặc Ủy nhiệm.

c) Các thành viên BCHPCLB tỉnh:

- Chủ động đề ra chương trình công tác và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kế hoạch PCLB hàng năm, điều kiện ứng phó với các tình huống khẩn cấp của ngành; kiểm tra việc tổ chức đào tạo, huấn luyện, quản lý vật tư, phương tiện; đầu tư, trang bị phục vụ phòng, chống lụt, bão theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành được giao.

- Chủ động phối hợp với các ngành các huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện phương án PCLB của ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

- Huy động nguồn lực của ngành để ứng cứu, chi viện cho các địa phương và các công trình trọng điểm, trong trường hợp khẩn cấp.

- Chuẩn bị phương tiện, lực lượng để triển khai kịp thời việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi lụt, bão xảy ra.

- Phản ánh, cung cấp kịp thời về Văn phòng thường trực BCHPCLB tỉnh những thông tin cần thiết về diễn biến, tình hình phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão để tổng hợp báo cáo.

3. Chánh văn phòng thường trực (Ban viên trực) :

- Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban thường trực điều hành Văn phòng thường trực BCHPCLB tỉnh giải quyết các công việc thường nhật và chịu trách nhiệm trước Cơ quan thường trực BCHPCLB tỉnh về các hoạt động của Văn phòng.

- Được thừa lệnh Phó ban trực ký một số công điện, truyền tin lụt, bão.

- Xây dựng, phê duyệt Quy chế hoạt động của Văn phòng.

- Giúp việc cho Chánh văn phòng có các Phó văn phòng và cán bộ giúp việc theo sự phân công của Chánh vãn phòng.

4. Trưởng các Tiểu ban:

Trưởng các Tiểu ban được UBND tỉnh quyết định. Trưởng các tiểu ban chịu trách nhiệm thành lập các thành viên của Ban; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan thường trực BCHPCLB tỉnh để tổng hợp báo cáo.

Điều 5. Cơ quan thường trực:

1. Tổ chức:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Phó ban Thường trực BCHPCLB tỉnh chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về điều hành hoạt động của cơ quan thường trực BCHPCLB tỉnh.

- Giúp việc cho Phó Trưởng ban Thường trực để điều hành Cơ quan thường trực có các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (là thành viên BCHPCLB tỉnh) và Chánh văn phòng thường trực.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp BCHPCLB tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quy chế này.

b) Nắm tình hình về công tác phòng, chống lụt, bão, diễn biến của thiên tai; tham mưu BCHPCLB tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra của lụt, bão.

c) Đôn đốc, kiểm tra các ngành, các huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; chủ động phối hợp với Cơ quan thường trực phòng, chống lụt, bão của Trung ương, bộ, ngành liên quan trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đề xuất biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tổng hợp, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí đối với công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

d) Đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch huấn luyện, đào tạo, tập huấn ứng dụng các tiến bộ khoa học về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

e) Chuẩn bị nội dung, chương trình các hội nghị, hội thảo sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác PCLB; nội dung các cuộc họp BCHPCLB tỉnh và báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng ban BCHPCLB tỉnh; cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời liên quan đến công tác PCLB cho các thành viên BCHPCLB tỉnh.

f) Phê duyệt phương án PCLB hàng năm của các công trình trọng điểm: Đê La Giang, hồ Kẻ Gỗ, hồ Bộc Nguyên, hồ Sông Rác, hồ Kim Sơn.

Điều 6. Văn phòng thường trực BCHPCLB tỉnh:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Cơ quan thường trực phân công hoặc Ủy nhiệm.

b) Tổ chức thường trực theo chế độ 24/24 giờ tại Văn phòng BCHPCLB tỉnh theo quy định về chế độ trực ban PCLB hàng năm để nắm thông tin, giúp Cơ quan thường trực và Trưởng ban chỉ huy kịp thời và có hiệu quả các hoạt động phòng, chống lụt, bão và các thiên tai khác.

c) Quản lý con dấu, công văn, tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Tổ chức:

- Là bộ phận giúp việc cho Cơ quan thường trực giải quyết công việc thường nhật của Văn phòng.

- Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều kiêm nhiệm Văn phòng thường trực của BCHPCLB tỉnh.

Chương 4

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 7.

1. Chế độ làm việc:

- Các thành viên Ban chỉ huy PCLB tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;

- Hội nghị thường kỳ của Ban chỉ huy hoặc đột xuất là một trong những hình thức làm việc chính để cụ thể hóa nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão và thiên tai khác.

2. Điều kiện làm việc:

- Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh đặt tại Chi cục Phòng chống lụt, bão và Quản lý đê điều, tỉnh Hà Tĩnh.

- BCHPCLB tỉnh có con dấu, được mớ tài khoản tại Kho bạc tỉnh hoặc Ngân hàng thương mại theo quy định của Nhà nước.

- Phương tiện đi lại của các thành viên BCHPCLB tỉnh do từng cơ quan của các thành viên đó đảm nhận; trường hợp do phục vụ công tác PCLB, chi phí sử dụng nhiên liệu vượt quá định mức báo cáo về Cơ quan thường trực để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

3. Quan hệ làm việc:

- Ban chỉ huy PCLB tỉnh chịu sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực Tỉnh Ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh.

- Quan hệ giữa Ban chỉ huy PCLB tỉnh với Ban chỉ huy PCLB của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, các công trình trọng điểm là quan hệ chỉ huy trực tiếp, theo hình thức điều lệnh.

4. Kinh phí:

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh được trích từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm trên cơ sở dự toán ngân sách được phê duyệt. Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. Phụ cấp, trang bị cho các thành viên BCHPCLB tỉnh được thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 8. Thông tin, báo cáo:

- Cơ quan thường trực tổ chức thu thập, tiếp nhận thông tin từ Trung ương và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác để phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão kịp thời; cập nhật các thông tin, báo cáo của các Sở, ngành, các cấp về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; tổng hợp báo cáo, xử lý thông tin hoặc trình xử lý kịp thời.

- Việc báo cáo, cung cấp số liệu về thiệt hại do lụt, bão gây ra trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng phải được Trưởng ban hoặc Phó ban phê duyệt

Điều 9. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2004/QĐ/UB-NL2

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2004/QĐ/UB-NL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2004
Ngày hiệu lực26/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2011
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2004/QĐ/UB-NL2

Lược đồ Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2 Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2 Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu83/2004/QĐ/UB-NL2
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Đình Đàn
        Ngày ban hành26/08/2004
        Ngày hiệu lực26/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2011
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2 Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2004/QĐ/UB-NL2 Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh

            • 26/08/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/08/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực