Quyết định 83/2009/QĐ-UBND

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 37/2013/QĐ-UBND phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 83/2009/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2236/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Cụ thể như sau:

1. Phân cấp nhiệm vụ đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh:

a) Cấp tỉnh:

Ngân sách tỉnh chi đầu tư các dự án, công trình cụ thể sau:

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông – vận tải: Các đường giao thông, cầu, cảng và các kết cấu hạ tầng phục vụ giao thông – vận tải do tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Nông Lâm nghiệp - thủy lợi: Các công trình thủy lợi và các kết cấu hạ tầng Nông Lâm nghiệp - thủy lợi do tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Cấp nước: Các công trình cấp nước và kết cấu hạ tầng cấp nước do tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Thoát nước: Thực hiện theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Các hạ tầng kỹ thuật khác: Các hạ tầng kỹ thuật do tỉnh trực tiếp quản lý.

- Hạ tầng xã hội:

+ Y tế: Bệnh viện tỉnh, các kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động y tế do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Giáo dục – đào tạo, dạy nghề: Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Các trường dạy nghề, cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề và các kết cấu hạ tầng phục vụ giáo dục – đào tạo do tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Văn hóa, thể dục - thể thao: Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh; các kết cấu hạ tầng phục vụ văn hóa – thông tin, thể dục - thể thao, phát thanh truyền hình do tỉnh trực tiếp quản lý như: bảo tàng, thư viện, công viên, sân vận động, di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia, phù điêu, tượng đài,...

+ Thông tin và truyền thông, phát thanh truyền hình: Các kết cấu hạ tầng phục vụ thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình do tỉnh trực tiếp quản lý.

+ Các hạ tầng xã hội khác: Các hạ tầng xã hội do tỉnh trực tiếp quản lý.

- Quản lý nhà nước – quốc phòng - an ninh:

Trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền cấp tỉnh; Hỗ trợ đầu tư các kết cấu hạ tầng phục vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp huyện:

Ngân sách cấp huyện chi đầu tư cho các dự án, công trình cụ thể sau:

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông – vận tải: Các đường giao thông, cầu và các kết cấu hạ tầng phục vụ giao thông – vận tải do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

+ Nông Lâm nghiệp - thủy lợi: Các dự án, công trình thuộc lĩnh vực Nông Lâm nghiệp - thủy lợi do huyện, thị xã trực tiếp quản lý;

+ Cung cấp điện: Đường trung thế, hạ thế, các trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng và các kết cấu hạ tầng cung cấp điện do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

+ Cấp nước: Các công trình cấp nước do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

+ Thoát nước: Thực hiện theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Các hạ tầng kỹ thuật khác: Các hạ tầng kỹ thuật do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

- Hạ tầng xã hội:

+ Y tế: Các kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động y tế do Huyện, thị xã trực tiếp quản lý (Bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, phòng khám, trạm xá, thiết bị y tế,…)

+ Giáo dục – đào tạo, dạy nghề: Trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, mẫu giáo và các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục – đào tạo. . . . Các trường dạy nghề và các cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

+ Văn hóa, thể dục - thể thao: Các kết cấu hạ tầng phục vụ văn hóa, thể dục - thể thao do huyện, thị xã trực tiếp quản lý như: Trung tâm văn hóa huyện, thị xã, thư viện, công viên, di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh, nhà bia, tượng đài, cụm văn hóa - thể dục thể thao xã, liên xã,…

+ Thông tin và truyền thông, truyền thanh: Các kết cấu hạ tầng phục vụ thông tin, truyền thông, truyền thanh do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

+ Các hạ tầng xã hội khác: Các hạ tầng xã hội do huyện, thị xã trực tiếp quản lý.

- Quản lý nhà nước – quốc phòng – an ninh: Trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền do Huyện, thị xã trực tiếp quản lý. Hỗ trợ đầu tư các kết cấu hạ tầng phục vụ quốc phòng - an ninh của địa phương.

c) Cấp xã:

Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phân cấp cụ thể nhiệm vụ đầu tư cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và năng lực thực hiện của xã, phường, thị trấn.

2. Phân cấp vốn đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh:

a) Vốn xổ số kiến thiết: Tỉnh trực tiếp quản lý. Hàng năm tùy theo nhu cầu của từng huyện, thị xã và khả năng cân đối nguồn vốn xổ số kiến thiết, tỉnh sẽ bố trí vốn cho từng danh mục dự án cụ thể.

b) Vốn theo tỷ lệ điều tiết và vốn tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thị xã: Tỉnh ghi danh mục một số các công trình quan trọng, trọng điểm; phần vốn còn lại, huyện, thị xã chủ động bố trí danh mục dự án cụ thể.

c) Các nguồn vốn khác: Thực hiện theo quy định riêng của từng nguồn vốn (Vốn trái phiếu chính phủ, ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia,...)

3. Phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư:

a) Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định đầu tư các dự án nhóm C đối với các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (Vốn tỉnh phân cấp theo tỷ lệ điều tiết, xổ số kiến thiết, ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện thị).

b) Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quy định cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương, có mức vốn đầu tư không lớn hơn 03 tỷ đồng (ba tỷ đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định phân cấp trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và thay thế các văn bản sau:

- Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền một số trường hợp trong quy trình quản lý đầu tư – xây dựng

- Mục 1 phân cấp trong đầu tư xây dựng của Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 20/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Hoàng Sơn
       Ngày ban hành21/12/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2009/QĐ-UBND phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương