Quyết định 83/2009/QĐ-UBND

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 304/2010/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Xúc tiến đầu tư Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2009/QĐ-UBND Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 364/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận; chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư sang Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

Điều 2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có chức năng giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong việc xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao trách nhiệm các sở, ban, ngành như sau:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thống kê báo cáo bằng văn bản về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức, biên chế; cán bộ, viên chức; tài chính, tài sản; công việc đang triển khai thực hiện; những tồn tại (nếu có) thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại để bàn giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

b) Phối hợp với Giám đốc Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc bàn giao và tiếp nhận giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

c) Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

2. Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận những nội dung nêu tại điểm a khoản 1 Điều này do Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư bàn giao.

3. Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo việc chuyển giao và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo đúng quy định về tổ chức, biên chế, cán bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 231/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 232/2005/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

3. Quyết định số 365/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HDND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thường trực HDND huyện, thành phố;
- Website: Chính phủ, Ninh Thuận;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2009
Ngày hiệu lực22/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2009/QĐ-UBND Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 83/2009/QĐ-UBND Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành12/03/2009
        Ngày hiệu lực22/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 83/2009/QĐ-UBND Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2009/QĐ-UBND Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại Ninh Thuận