Quyết định 831/QĐ-UBND

Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 527/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 831/QĐ-UBND 2019 giấy phép khai thác điểm bồi tụ cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 527/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ, QUẢN LÝ, CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC CÁC ĐIỂM BỒI TỤ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG VÀ QUẢN LÝ, CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC ĐÁ CHẺ, CÁT, SỎI LÒNG SÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG ĐỐI VỚI KHU VỰC KHOÁNG SẢN NẰM NGOÀI QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định s22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4672/TTr-STNMT ngày 11/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đi với khu vực khoáng sản nm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Lý do bãi bỏ: Không phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Công tác tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quản lý, đấu giá theo quy định; đồng thời, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo),
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc
121).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 831/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 831/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/10/2019
Ngày hiệu lực 28/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 831/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 831/QĐ-UBND 2019 giấy phép khai thác điểm bồi tụ cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 831/QĐ-UBND 2019 giấy phép khai thác điểm bồi tụ cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 831/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành 28/10/2019
Ngày hiệu lực 28/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 831/QĐ-UBND 2019 giấy phép khai thác điểm bồi tụ cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 831/QĐ-UBND 2019 giấy phép khai thác điểm bồi tụ cát sỏi lòng sông tỉnh Quảng Ngãi

  • 28/10/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/10/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực