Quyết định 8340/QĐ-UBND

Quyết định 8340/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 8340/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8340/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 816/TTr-TP ngày 21 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TT Công báo TP.HCM;
- TT. UBND huyện (CT, các PCT);
- Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND các xã – thị trấn;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 8340/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

1

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND Ngày 12/3/2008

Về nâng cao hiệu quả công tác tổ chức họp tổ nhân dân, tổ dân phố tại các xã - thị trấn

19/3/2008

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8340/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 8340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2015
Ngày hiệu lực 24/12/2015
Ngày công báo 01/02/2016
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8340/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8340/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 8340/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 8340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Tuấn Tài
Ngày ban hành 24/12/2015
Ngày hiệu lực 24/12/2015
Ngày công báo 01/02/2016
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 8340/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 8340/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh 2015

 • 24/12/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/02/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/12/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực