Quyết định 836/QĐ-BXD

Quyết định 836/QĐ-BXD năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 khai thác chế biến sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 836/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết đnh số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Quản lý quy hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Xây d
ng;
- Lưu: VT, VLXD.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình lập, thẩm đnh và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thm định và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức lập, thm định và trình phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thi kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

(Chi tiết tại biểu kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Quản lý quy hoạch là cơ quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quc gia theo quy định của pháp luật.

2. Giao Vụ Vật liệu xây dựng là cơ quan tham mưu về các nội dung chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thm định Nhiệm vụ lập quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu về tài chính, ngân sách; thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch vốn và giao vốn, đấu thầu, chỉ định thầu; hướng dẫn đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai công tác dự toán, tài chính đối với các nhiệm vụ được giao.

4. Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình lập quy hoạch.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định

Thực hiện

Đơn vị chủ t

Đơn vị phối hp

I

GIAI ĐOẠN 1: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT LẬP NHIỆM VỤ

1

Lập nhiệm vụ quy hoạch

10-11/2019

Xây dựng “Khung định hướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính.

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, gồm: Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ; Tài liệu khác (nếu có).

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Bộ.

Lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

Tổng hp ý kiến, tiếp thu, giải trình của các Bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan có liên quan; hoàn chỉnh hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

2

Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

11-12/2019

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và phân công Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhiệm vụ

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- VKế hoch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

Trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

Tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3

Phê duyệt lập nhiệm vụ quy hoạch

12/2019

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ quan tchức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

01/2020

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ

 

 

II

GIAI ĐOẠN 2: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

1

Lập Quy hoạch

 

 

 

02-03/2020

Lựa chọn Tư vấn lập Quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Vụ Kế hoạch- Tài chính/ Ban Quản lý quy hoạch.

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Bộ.

3-12/2020

Thực hiện lập Quy hoạch theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch /Tư vấn được lựa chọn

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ.

Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch/Tư vấn được lựa chọn

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Văn phòng Bộ.

01-4/2021

Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức có liên quan về Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch/Tư vấn được lựa chọn

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

2

Thẩm định Quy hoạch

5-6/2021

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch

Cơ quan tchức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Ban quản lý quy hoạch;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ.

Lựa chọn Tư vấn phản biện độc lập

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế.

Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thm định về Quy hoạch.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trưng;

- Ban quản lý quy hoạch.

7-8/2021

Trình Hội đồng thm định Quy hoạch

Cơ quan tchức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Ban quản lý quy hoạch;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ.

Tổng hợp, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

9-10/2021

Trình Thủ tưng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

Cơ quan tchức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Ban quản lý quy hoạch;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế.

10/2021

Phê duyệt Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ

 

 

III

GIAI ĐOẠN 3: CÔNG BỐ QUY HOẠCH

11-12/2021

Xây dựng kế hoạch công bố Quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

Bàn giao hồ sơ đến các cơ quan lưu giữ theo quy định

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

Ghi chú:

- (*) Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ (Điều 30 Luật Quy hoạch s21/2017/QH14).

- Thời gian thực hiện các công việc sẽ được điều chnh bổ sung căn cứ vào thực tế triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cp quc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan để đảm bảo phù hợp, thống nhất về nội dung giữa các quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kịp thời có ý kiến bằng văn bản và gửi về Ban quản lý quy hoạch (Cơ quan lập quy hoạch) để tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 836/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu836/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 836/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 khai thác chế biến sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 khai thác chế biến sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu836/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 khai thác chế biến sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 khai thác chế biến sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

            • 14/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực