Quyết định 837/QĐ-UBND

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 837/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định: 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định: 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;
Căn cứ Thông tư số: 92/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKH ngày 07/ 02/ 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số: 391/QĐ-UBND ngày 14/04/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số: 891/TTr- SCT ngày 08 tháng 04 năm 2009 về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 (kèm theo báo cáo của hội đồng thẩm định, nghiệm thu “Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020”),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm.

- Quy hoạch mạng lưới xăng dầu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, các Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành liên quan và đặc thù mặt hàng xăng, dầu (tiêu dùng thiết yếu, dễ cháy nổ...). Đảm bảo phân bố hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

- Việc quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên phải đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu đang tăng khá nhanh đối với từng loại sản phẩm dầu mỏ, đảm bảo tính phát triển hợp lý, bền vững. Đồng thời phải đảm bảo có nguồn dự trữ xăng dầu cần thiết để đề phòng những trường hợp bất khả kháng xảy ra.

- Qui hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu vừa phải được xây dựng trên cơ sở qui hoạch chung của tỉnh theo không gian, thời gian, nhưng phải đi trước một bước (với tư cách là một trong những yếu tố cơ sở hạ tầng) để phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất, lưu thông hàng hoá của các khu vực, các vùng khác nhau theo định hướng qui hoạch đã được đề ra.

- Phát triển mạng lưới xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm; theo hệ thống mở, có tính liên kết vùng và kết nối với hệ thống mạng lưới xăng dầu của các tỉnh lân cận và toàn quốc và sự gia tăng của các phương tiện vận tải qua tỉnh thời kỳ từ nay đến năm 2020.

- Quy hoạch phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển; đảm bảo tính khả thi, hợp lý đáp ứng việc phục vụ đời sống dân sinh đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đảm bảo hệ thống phân phối xăng dầu hợp lý giữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với khả năng cung ứng đến năm 2020. Đồng thời còn phải đảm bảo có nguồn dự trữ xăng dầu cần thiết để đề phòng những trường hợp bất khả kháng xảy ra.

- Qui mô tiêu thụ bình quân của các điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cần được nâng lên so với mức bình quân hiện nay. Số lượng tăng thêm của các cửa hàng xăng dầu (với qui mô bình quân được xác định) trong thời kỳ qui hoạch không được vượt quá qui mô nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng thêm trong tỉnh.

- Việc quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu của Điện Biên trong thời gian tới, ngoài việc phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của việc đầu tư và kinh doanh xăng dầu.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu theo hướng CNH-HĐH. Trong kiến trúc, xây dựng và các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường phải ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn môi trường, mỹ quan công nghiệp, các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của mạng lưới kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống tràn và rò rỉ xăng dầu, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ văn minh thương mại của các cửa hàng, điểm kinh doanh xăng dầu.

- Dành quỹ đất hợp lý cho phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020. Đảm bảo tính ổn định theo thời gian và không gian cho các điểm qui hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu. Phát triển đồng bộ các điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã được qui hoạch.

- Việc quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu của Điện Biên phải tính đến yếu tố hội nhập của Việt Nam vào thị trường thế giới và khu vực trong bối cảnh toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu phải được triển khai đồng thời với quy hoạch các hạng mục khác để đảm bảo việc cấp đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu dân sinh, cảnh quan, môi trường, sinh thái.

2. Mục tiêu và định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu.

2.1. Những mục tiêu chủ yếu.

Các mục tiêu phát triển mạng lưới xăng dầu của Điện Biên đến năm 2020 được cụ thể hoá như sau:

- Tốc độ tăng trưởng khối lượng tiêu thụ xăng dầu qua mạng lưới đạt bình quân 14,0 - 15,0%/năm trong giai đoạn đến 2010 và duy trì tốc độ tăng 15%/năm trong giai đoạn 2011 - 2020.

- Đảm bảo qui mô tiêu thụ bình quân của điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2010 tăng gấp 1,5 - 1,6 lần so với qui mô tiêu thụ bình quân hiện nay.

- Tăng diện tích kinh doanh bình quân của cửa hàng kinh doanh xăng dầu từ hơn 500m2/CH hiện nay lên 600 m2/CH vào năm 2010 và 700 - 1000m2/CH vào năm 2020.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ tại các điểm kinh doanh xăng dầu; 100% điểm kinh doanh đạt tiêu chuẩn về điều kiện kinh doanh xăng dầu; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2.2. Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020

- Định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu theo địa bàn.

Quá trình phát triển nhanh các ngành công nghiệp, cũng như mạng lưới giao thông, nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng về qui mô và mở rộng theo địa bàn. Để đảm bảo phù hợp với xu hướng tăng nhanh của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mở rộng qui mô các cửa hàng hiện có.

Từ sau năm 2010, không chỉ chú trọng đến việc tăng số lượng cửa hàng mà cần chú trọng đến các phương diện tăng qui mô và điều chỉnh vị trí của các cửa hàng hợp lý với quá trình phát triển thực tế của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.

- Định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh.

+ Khuyến khích sự tham gia cạnh tranh và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng của các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ năng lực, điều kiện tham gia phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, mở rộng bán buôn; đảm bảo phù hợp giữa tổng sản lượng xăng dầu và cơ cấu sử dụng tới năm 2020; đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, không chỉ tập trung vào lĩnh vực bán lẻ mà còn mở rộng sang lĩnh vực bán buôn. Trong những năm tới cần chú trọng đến việc thu hút các nhà kinh doanh xăng dầu khác tham gia cung ứng và tạo lập mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

+ Cần đảm bảo việc thực hiện tốt các qui định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh có tính đặc thù này.

- Định hướng phát triển các loại hình cửa hàng kinh doanh

+ Phát triển loại hình cửa hàng kinh doanh chuyên sâu, tổng hợp các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm có liên quan tại các khu vực phục vụ cho nhu cầu của các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

+ Phát triển các loại hình cửa hàng, đa dạng về phương thức phục vụ.

- Định hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

+ Tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời kỳ đến năm 2020, trên cơ sở các chủ thể chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

+ Tạo lập mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể kinh doanh xăng dầu (chế độ báo cáo, kiểm tra...), để có thể chủ động điều chỉnh chính sách quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh qui hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và lợi ích kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

3. Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 theo địa bàn các huyện, thị, thành phố.

3.1. Thành phố Điện Biên Phủ.

Quy hoạch đến năm 2020 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nâng cấp cải tạo, mở rộng 7 cửa hàng, xây mới 6 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 14 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố là 4.280 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 11.200 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 3 cửa hàng, nâng cấp cải tạo mở rộng 4 cửa hàng, vốn đầu tư 6,8 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1. CHXD khu vực Na Lơi, xã Thanh Minh (trên trục quốc lộ 279), diện tích 1.000 m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

2. CHXD tại Khu Đô thị Phía Tây - Phường Nam Thanh (trên trục đường 15m từ bảo tàng đến cầu C4, trục đường song song với Quốc lộ 279), diện tích 600 m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD Bến xe Thanh Trường (chân đồi Độc lập - xã Thanh Nưa) diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 2 – Cty XD Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

2. CHXD số 4 – Cty XD Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

3. CHXD Bộ CHQS tỉnh Điện Biên - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

4. CHXD Mường Thanh – Cty Vinafood - vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 3 cửa hàng, nâng cấp cải tạo mở rộng 3 cửa hàng (trong đó có 1 cửa hàng loại 1 và 1 cửa hàng loại 2), vốn đầu tư 7,2 tỷ đồng, cụ thể.

Xây mới:

1. CHXD khu đô thị mới và tái định cư phường Noong Bua, diện tích 600 m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD tại trục đường vành đai II khu vực đồi trại cá cũ (đầu tuyến Chi cục thuế thành phố (cũ) cuối tuyến bệnh viện đa khoa). Quy mô loại 1, diện tích 2.000m2, vốn đầu tư 3 tỷ đồng.

3. CHXD tại ngã tư bản Tà Lành và phường Him Lam diện tích 600 m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 1 – Cty XD Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

2. CHXD số 13 – Cty XD Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

3. CHXD số 15 – Cty XD Quân đội - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

3.2. Huyện Điện Biên.

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nâng cấp cải tạo, mở rộng 5 cửa hàng, xây mới 8 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 15 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 2.489 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 9.489 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 2 cửa hàng nâng cấp, cải tạo, mở rộng 2 cửa hàng, vốn đầu tư 4,4 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1. CHXD Pú Tỉu, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng

2. CHXD tại Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang (khu công nghiệp Na Hai, xã Sam Mứn), diện tích 1000m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 5 – Cty Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

2. CHXD Nà Tấu - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 6 cửa hàng, nâng cấp, cải tạo mở rộng 3 cửa hàng, vốn đầu tư 10,6 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1. CHXD tại trung tâm huyện mới, (lô CC37) diện tích 1000 m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

2. CHXD xã Mường Nhà, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD xã Mường Phăng, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

4. CHXD ngã tư C4 - Cò Mị - xã Thanh Chăn, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

5. CHXD xã Mường Pồn, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

6. CHXD tại ngã ba Mường Lói (khu vực cửa khẩu Huổi Puốc), diện tích 1.000m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 14 – Cty XD Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

2. CHXD Ngọc Nin - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

3. CHXD Him Lam - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

3.3. Huyện Tuần Giáo.

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 9 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nâng cấp cải tạo, mở rộng 1 cửa hàng, xây mới 7 cửa hàng, di dời 1 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 11 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 438 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 5.800 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 4 cửa hàng (trong đó có 1 cửa hàng loại 2); Xây mới:

1. CHXD xã Quài Tở, diện tích 1000m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

2. CHXD xã Quài Nưa (Ngã ba Minh Thắng), diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD xã Mùn Chung, diện tích 600 m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng

4. CHXD khu vực khối Đồng Tâm – Phía Tây thị trấn, diện tích 600 m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 12 – Cty XD Tây Bắc - loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 3 cửa hàng, di dời – xây mới 1 cửa hàng, vốn đầu tư 4,8 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD Nà Sáy, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD xã Phình Sáng, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD xã Mường Mùn, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Di dời - xây mới:

1. CHXD số 6 - Cty XD Tây Bắc do diện tích không thể mở rộng, di dời ra khu vực ngã tư, đoạn giao nhau giữa QL 279 và QL 6, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3.4. Thị xã Mường Lay.

Với quy hoạch các khu tái định cư cho nhân dân, xuất phát từ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, trong thời kỳ đến năm 2020 sẽ có 7 cửa hàng: xây dựng mới 6 CHXD trên địa bàn thị xã, vốn đầu tư 9,2 tỷ đồng, di dời 1 cửa hàng; diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị xã là 900 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 7.083 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 2 cửa hàng, di dời 1 cửa hàng vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1. CHXD khu TĐC Chi Luông, diện tích 1.053m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD khu TĐC Đồi Cao 1, diện tích 815m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Di dời:

CHXD số 7 - phường Na Lay – Cty XD Tây Bắc

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 5 cửa hàng, vốn đầu tư 6,8 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD khu TĐC Đồi Cao 2, diện tích 1.177m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD khu TĐC Cơ Khí, diện tích 1.638m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD khu TĐC Lay Nưa, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

4. CHXD khu TĐC Bản Xá, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

5. CHXD Cụm dân cư nông nghiệp bản Na Nát, diện tích 1.200m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

3.5. Huyện Điện Biên Đông.

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nâng cấp cải tạo, mở rộng 1 cửa hàng, xây mới 6 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 7,8 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 1.240 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 4.940 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 2 cửa hàng, nâng cấp cấp cải tạo mở rộng 1 cửa hàng, vốn đầu tư 3,0 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1. CHXD Trung tâm cụm xã Mường Luân, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD ngã tư xã Phì Nhừ, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD Suối Lư, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 4 cửa hàng, vốn đầu tư 4,8 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD xã Háng Lìa, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD xã Phình Giàng, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD xã Xa Dung, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

4. CHXD xã Keo Lôm, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3.6. Huyện Mường Chà

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 4 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nâng cấp cải tạo, mở rộng 1 cửa hàng, xây mới 3 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 5,4 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 1.245 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 3.445 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 2 cửa hàng, vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD xã Pa Ham, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD đầu thị trấn huyện, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng;

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 1 cửa hàng, nâng cấp cải tạo mở rộng 1 cửa hàng, vốn đầu tư 3 tỷ đồng (trong đó có 1 cửa hàng loại 2), cụ thể: Xây mới:

1. CHXD Si Pa Phìn (trung tâm huyện lỵ mới), diện tích 1000m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 8, diện tích 1.245 m2, quy mô loại 2, vốn đầu tư 1 tỷ đồng.

3.7. Huyện Tủa Chùa.

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nâng cấp cải tạo, mở rộng 1 cửa hàng, xây mới 5 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 6,6 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 525 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 3.600 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 3 cửa hàng, nâng cấp cải tạo mở rộng 1 cửa hàng, vốn đầu tư 4,2 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1.CHXD khu vực cuối thị trấn đến hồ Tông Lệnh, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD Trung tâm cụm xã Xá Nhè, diện tích 600m2. quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD Trung tâm cụm xã Tả Sìn Thàng, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Nâng cấp cải tạo, mở rộng:

1. CHXD số 11, diện tích 600 m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 2 cửa hàng, vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD Cảng Huổi Lóng, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD khu tái định cư Tả Si Láng, diện tích 600 m2. quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3.8. Huyện Mường Ảng.

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ có 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó xây mới 5 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 6,8 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 1.375 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 5.502 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 3 cửa hàng, vốn đầu tư 3,6 tỷ đồng, cụ thể:

Xây mới:

1. CHXD đầu Phía Tây thị trấn, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD Trung tâm cụm xã Mường Đăng, diện tích 600m2. quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng

3. CHXD Ngã ba Xuân Lao, diện tích 600m2. quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 2 cửa hàng, vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD đầu Phía Đông thị trấn, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD tại trung tâm huyện mới, quy mô loại 2, vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

3.9. Huyện Mường Nhé.

Quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ có 7 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó xây mới 6 cửa hàng, nâng cấp cải tạo 1 cửa hàng, tổng khái toán vốn đầu tư 7,8 tỷ đồng, diện tích đất hiện tại phục vụ nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện là 1.050 m2, nhu cầu đất xây dựng đến 2020 là 4.650 m2, cụ thể như sau:

Giai đoạn đến 2010: Xây mới 4 cửa hàng, vốn đầu tư 4,8 tỷ đồng, cụ thể:

1. CHXD xã Nà Hỳ, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD xã Mường Toong, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

3. CHXD xã Chung Chải, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

4. CHXD ngã ba Chà Cang, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2020: Xây mới 2 cửa hàng, nâng cấp cải tạo mở rộng 1 cửa hàng, vốn đầu tư 3 tỷ đồng, cụ thể

Xây mới:

1. CHXD thị trấn (số 2), diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng.

2. CHXD APACHAI (Khu vực cửa khẩu xã Sín Thầu), diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng

Nâng cấp cải tạo:

1. CHXD số 15 - Cty XD Tây Bắc, diện tích 600m2, quy mô loại 3, vốn đầu tư 0,6 tỷ đồng.

4. Tổng hợp quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

Mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời kỳ qui hoạch được tổng hợp chung như sau:

1) Tổng số cửa hàng trong thời kỳ quy hoạch đến 2020 là 75 cửa hàng, trong đó có 1 cửa hàng loại 1; 9 cửa hàng loại 2; và 65 cửa hàng loại 3;

2) Số cửa hàng xây mới là 54 cửa hàng, trong đó giai đoạn đến 2010 xây mới 25 cửa hàng và giai đoạn 2011 – 2020 xây mới 29 cửa hàng;

3) Số cửa hàng cần mở rộng diện tích là 17 cửa hàng;

4) Số lượng cửa hàng cần di dời là 2;

Bảng 18: Tổng hợp vốn đầu tư các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020

 

Tổng số cửa hàng

Giai đoạn đến 2010

Giai đoạn 2011 - 2020

Vốn đầu tư

Xây mới

Di dời

Nâng cấp CCMR

Xây mới

Di dời

Nâng cấp CCMR

Đến 2010

2011 - 2020

1. Tp. Điện Biên Phủ

15

3

0

4

3

0

3

6,8

7,2

2. H. Điện Biên

13

2

0

2

6

0

3

4,4

10,6

3. H. Tuần Giáo

9

4

1

1

4

0

0

6,2

4,8

4. TX. Mường Lay

7

2

1

0

5

0

0

2,4

6,8

5. H. Đ. Biên Đông

8

2

0

1

4

0

0

3,0

4,8

6. H. Mường Chà

4

2

0

0

1

0

1

2,4

3,0

7. H. Tủa Chùa

6

3

0

1

2

0

0

4,2

2,4

8. H. Mường Ảng

6

3

0

0

2

0

0

3,6

3,2

9. H. Mường Nhé

7

4

0

0

2

0

1

4,8

3,0

Tổng cộng toàn tỉnh

75

25

2

9

29

0

8

37,8

45,8

Nhu cầu về quỹ đất: Tổng nhu cầu tối thiểu về quỹ đất để xây dựng mạng lưới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 55.709 m2.

5. Các chính sách và giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020.

5.1 Các chính sách về đầu tư phát triển.

- Cải tạo, nâng cấp và xây mới mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên là nhiệm vụ có liên quan nhiều đến các cơ quan chức năng. Do hệ thống công trình cung cấp nhiên liệu là một hệ thống hạ tầng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cần tạo lập những cơ chế chính sách đầu tư, hành lang pháp lý, v.v... phù hợp, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp Nhà nước hay tư nhân đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch.

- Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Luật đầu tư và được hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút, khuyến khích đầu tư theo quy định của UBND tỉnh.

- Căn cứ vào những phương hướng áp dụng các chính sách hỗ trợ đầu tư, cũng như từ thực trạng và yêu cầu qui hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời kỳ đến năm 2010 và 2020, các chính sách và giải pháp hỗ trợ đầu tư cụ thể bao gồm:

+ Dành 5.1.1. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng mặt bằng kinh doanh phù hợp với xu hướng gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, đáp ứng yêu cầu đảm bảo hiệu quả kinh doanh và các điều kiện về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường: quĩ đất cho yêu cầu di chuyển, mở rộng, đầu tư xây mới các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trước mắt cần xác định cho giai đoạn đến 2010;

+ Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu làm thủ tục thuê đất xây dựng cửa hàng, kho tiêu thụ xăng dầu;

+ Xem xét áp dụng chính sách giảm tiền thuê sử dụng đất, thuế đất cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt, đối với các cửa hàng, kho tiêu thụ xăng dầu lớn cần được xây dựng tại các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, có thể xem xét áp dụng cơ chế ưu đãi cho phép về giảm tiền thuế sử dụng đất; miễn tiền thuê đất trong khoảng thời gian nhất định; miễn thuế sử dụng đất có thời hạn,…;

5.1.2. Khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng, mở rộng và nâng cấp các cửa hàng, kho chứa và mua sắm các thiết bị, phương tiện vận tải xăng dầu, phù hợp với xu hướng gia tăng qui mô kinh doanh, nâng cao trình độ phục vụ khách hàng và đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, bảo vệ môi trường.

5.2. Các chính sách, giải pháp từ phía các doanh nghiệp.

- Để phát triển nhanh số lượng các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ qui hoạch, tỉnh Điện Biên khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, sáp nhập hoặc mua lại để nâng qui mô và mở rộng mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng tích luỹ và tái đầu tư của doanh nghiệp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đào tạo đội ngũ lao động trong doanh nghiệp có đủ kiến thức kinh doanh, đặc biệt là kiến thức về an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ của người lao động.

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước tìm kiếm các đối tác liên doanh, các doanh nghiệp nước ngoài muốn mở đại lý bán lẻ xăng dầu để nhanh chóng hiện đại hoá cơ sở kinh doanh.

5.3. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và quản lý của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Củng cố, tăng cường vai trò quản lý của các ngành, các cấp đảm bảo thực hiện các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt; bảo đảm hệ thống cung ứng xăng dầu hợp lý, có tính liên kết vùng; đảm bảo bình ổn giá xăng dầu; triển khai đồng thời với quy hoạch các hạng mục khác; chủ động điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trong quá trình thực hiện, bảo đảm lợi ích của các chủ thể kinh doanh và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp lý quy định về các điều kiện kinh doanh xăng dầu, bảo đảm mọi hoạt động kinh doanh xăng dầu của các chủ thể kinh tế tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

- Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và an toàn cháy nổ. Chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc chấp hành của các doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần yêu cầu các doanh nghiệp thông tin đến khách hàng về các qui định có liên quan đến hình thức, chất lượng xăng dầu và các qui định khác có liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các biện pháp cần áp dụng:

+ Quy định trách nhiệm liên đới của các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp xăng dầu trong cả hệ thống: Doanh nghiệp đầu mối - Tổng đại lý - Các đại lý bán lẻ).

+ Các lực lượng chức năng (Quản lý thị trường, Thanh tra khoa học công nghệ, Công an,...) tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi gian lận, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

+ Thực hiện việc đơn giản hoá các thủ tục cấp phép kinh doanh, nhưng vẫn đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các qui định của Nhà nước về việc đầu tư xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu;

+ Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp mới gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh này.

+ Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, những đề xuất của doanh nghiệp về việc di chuyển, mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan của tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Sở Công thương.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan của tỉnh, phổ biến quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các văn bản điều chỉnh có liên quan đến các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế kinh doanh xăng dầu trên địa bàn làm căn cứ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch.

- Quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp theo quy hoạch và quy hoạch phát triển các khu kinh tế, đầu mối giao thông và các khu dân cư, đô thị cụ thể.

- Hướng dẫn trình tự thủ tục, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Nghị định số: 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Nghị định số: 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định của Chính phủ, Bộ Công thương về kinh doanh xăng dầu, khí đốt ga hóa lỏng.

- Tiến hành xem xét thẩm định điều kiện thực tế, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Làm đầu mối tổ chức kiểm tra liên ngành đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng cửa hàng kinh doanh xăng dầu về việc chấp nhận các điều kiện đầu tư xây dựng, các điều kiện quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch về UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh: quy định rõ thời gian đối với những cửa hàng kinh doanh xăng dầu có nhiều vi phạm như: không nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu, không đủ điều kiện về địa điểm kinh doanh xăng dầu, hiện đang có nguy cơ cháy nổ cao, làm mất trật tự cảnh quan đô thị, vi phạm về vệ sinh môi trường, vi phạm lộ giới an toàn giao thông, xây dựng trái phép... phải di dời đúng với quy hoạch hoặc tháo dỡ đình chỉ hoạt động.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Hướng dẫn thẩm định các thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải dựa trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu xây dựng định hướng thu hút các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời kỳ quy hoạch từ sau năm 2010.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với chính quyền các huyện, thị, thành phố và các ngành có liên quan của tỉnh dành một phần diện tích đất để xây dựng mạng lưới kho chứa, cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp với quy hoạch phát triển chung của từng giai đoạn, thực hiện các trình tự thủ tục giao đất đúng các quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu.

- Thẩm định đánh giá tác động môi trường trước khi cho phép xây dựng.

4. Sở Xây dựng.

- Cấp giấy phép (hoặc uỷ quyền) cho xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp mở rộng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và theo đúng địa điểm được UBND tỉnh phê duyệt và phù hợp với quy hoạch.

- Xem xét thẩm định những vấn đề có liên quan về quy hoạch, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và các quy định khác đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

5. Sở Giao thông vận tải.

Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố và các ngành có liên quan của tỉnh để xác định rõ giới hạn lộ giới, hành lang an toàn giao thông đối với những tuyến giao thông đường bộ, đường thuỷ trên địa bàn được phân cấp theo quy định làm cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án phù hợp và thực hiện công tác nghiên cứu, thẩm định thống nhất.

6. Sở Khoa học & Công nghệ.

- Thẩm định chất lượng thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ kinh doanh xăng dầu đảm bảo đúng các quy chuẩn quy định an toàn.

- Phối hợp với các ban ngành, thường xuyên kiểm tra chất lượng xăng dầu, hệ thống đo lường, các thiết bị phục vụ, chống sự cố, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

7. Sở Tài chính:

Đề xuất chính sách hỗ trợ nhằm tăng khả năng tái đầu tư của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

8. Công an tỉnh.

- Thoả thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng, nghiệm thu an toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy với cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

- Tiến hành thẩm định các điều kiện để cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

- Lập ban chỉ huy thống nhất cùng với các đơn vị có liên quan trong việc phòng và chữa cháy các công trình xăng dầu (đặc biệt ở những kho đầu mối).

9. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Là cấp quản lý trực tiếp quĩ đất dành cho xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và giải quyết những vấn đề liên quan đến hậu quả môi trường, an toàn cháy nổ do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn gây ra. Vì vậy, trong quá trình thực hiện qui hoạch và quản lý mạng lưới kinh doanh xăng dầu:

- Chịu trách nhiệm phổ biến quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu chi tiết trên địa bàn theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện.

- Theo dõi tình hình phát triển xăng dầu trên địa bàn, phối hợp cùng Sở Công thương và các Sở, Ngành chức năng đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp sự phát triển chung.

- Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng cơ bản mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và chỉ được cấp phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu (theo phân cấp) theo đúng địa điểm quy hoạch, 6 tháng và hàng năm báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Công thương) về việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn mình quản lý.

- Căn cứ Quy hoạch, xác định địa điểm phát triển phù hợp trên từng địa bàn, xác nhận bằng văn bản địa điểm xây dựng đối với các cửa hàng mở mới.

10. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên đến năm 2020 của UBND tỉnh và các quy định khác của Nhà nước.

- Chủ động xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch; cải tạo, sửa chữa nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu của đơn vị một cách kịp thời theo yêu cầu mới, theo đúng tiến độ trong Quy hoạch.

11. Đối với các Cơ quan Thông tin, Tuyên truyền của tỉnh Điện Biên

- Tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch rộng rãi trong nhân dân, các đối tượng kinh doanh và tiêu thụ xăng dầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông tin kịp thời các cá nhân chấp hành tốt và các trường hợp sai phạm bị cấp có thẩm quyền xử lý để giáo dục kịp thời.

- Phổ biến các chủ trương chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu và tiêu dùng xăng dầu đến các đối tượng kinh doanh và nhân dân biết chấp hành thực hiện tốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 837/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2009
Ngày hiệu lực 29/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 837/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 837/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Bùi Viết Bính
Ngày ban hành 29/05/2009
Ngày hiệu lực 29/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 837/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu

  • 29/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực