Quyết định 84/QĐ-UBND

Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2014 về giảm số lượng mua bảo hiểm y tế quý IV năm 2013 đối với trẻ em dưới 6 tuổi do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 84/QĐ-UBND 2014 giảm lượng mua bảo hiểm y tế quý IV 2013 trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM SỐ LƯỢNG MUA BẢO HIỂM Y TẾ QUÝ IV NĂM 2013 ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 04/TTr-LĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 về việc đề nghị giảm mua thẻ Bảo hiểm y tế quý IV năm 2013 đối với trẻ em dưới 6 tuổi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm số lượng mua bảo hiểm y tế quý IV năm 2013 đối với 8.134 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Tên huyện

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

848

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của từng trẻ được Sở LĐTBXH duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Mai Sơn

1.233

3

Huyện Bắc Yên

446

4

Huyện Thuận Châu

972

5

Huyện Quỳnh Nhai

472

6

Huyện Mường La

652

7

Huyện Phù Yên

774

8

Huyện Mộc Châu

872

9

Huyện Yên Châu

340

10

Huyện Sông Mã

1.228

11

Huyện Sốp Cộp

297

 

Tổng cộng

8.134

 

Điều 2. Số lượng giảm mua thẻ bảo hiểm y tế tại Điều 1 là căn cứ để mua thẻ, thanh toán, quyết toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT,VX.SN23b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu84/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2014
Ngày hiệu lực14/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 84/QĐ-UBND 2014 giảm lượng mua bảo hiểm y tế quý IV 2013 trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 84/QĐ-UBND 2014 giảm lượng mua bảo hiểm y tế quý IV 2013 trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu84/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành14/01/2014
        Ngày hiệu lực14/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 84/QĐ-UBND 2014 giảm lượng mua bảo hiểm y tế quý IV 2013 trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 84/QĐ-UBND 2014 giảm lượng mua bảo hiểm y tế quý IV 2013 trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La

            • 14/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực