Quyết định 840/QĐ-HQBD

Quyết định 840/QĐ-HQBD năm 2013 về Quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục và của Đội công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 840/QĐ-HQBD năm 2013 nhiệm vụ tổ chức quan hệ công tác Chi cục Hải quan Bình Dương


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 840/QĐ-HQBD

Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC  CỦA CHI CỤC VÀ CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Tổng hợp Bình Dương; Quyết định số 3951/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội (Tổ) thuộc chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục và của các Đội công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương”.

Điều 2. Phạm vi, địa bàn hoạt động gồm: Cảng tổng hợp Bình Dương; ICD TBS Tân Vạn; Các kho ngoại quan, kho CFS trong phạm vi cửa khẩu và ngoài cửa khẩu do lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương giao (khi có Quyết định).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2013.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương và Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để th/hiện);
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Phước Việt Dũng

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-HQBD ngày 29/11/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương)

Điều 1. Nhiệm vụ:

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

3. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

4. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương.

5. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương.

6. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và của Tổng cục Hải quan.

7. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương được pháp luật quy định.

9. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương.

10. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

13. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan của khẩu cảng tổng hợp Bình Dương theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

14. Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương theo quy định của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Tổng cục Hải quan.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương có 02 Đội công tác:

- Đội Tổng hợp;

- Đội Nghiệp vụ.

2. Lãnh đạo Chi cục Hải quan có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về Mảng nhiệm vụ được phân công phụ trách.

3. Biên chế của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương do Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương quyết định trong tổng biên chế được giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục Hải quan Bình Dương.

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan Bình Dương.

3. Mối quan hệ với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương là mối quan hệ trao đổi, phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

4. Mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn là mối quan hệ phối hợp, để thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Đối với vấn đề phát sinh chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong Ban lãnh đạo Chi cục để kịp giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Cục giải quyết kịp thời

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương quyết định bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-HQBD ngày 29/11/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương)

Điều 1. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

2. Theo dõi, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất theo quy định, theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

3. Thực hiện và duy trì hệ thống chất lượng quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

4. Tham mưu lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tuyên truyền.

5. Theo dõi, đôn đốc các Đội thuộc Chi cục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục được kịp thời, đúng quy định.

6. Tham mưu lãnh đạo Chi cục về xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền Chi cục.

7. Thực hiện kiểm tra, thanh khoản hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu.

8. Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế, công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; công tác hoàn thuế, không thu thuế, khấu trừ thuế.

- Kiểm tra, nhập liệu, trích nộp kịp thời các khoản thu thuế, thu phạt chậm nộp, thu phạt vi phạm hành chính vào ngân sách nhà nước.

9. Quản lý dấu, ấn chỉ, nhận cấp phát ấn chỉ nghiệp vụ hải quan.

10. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định. Đề xuất trang bị và duy tu bảo dưỡng, bảo trì các máy móc, trang thiết bị tại Chi cục.

11. Theo dõi lưu trữ tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và các loại hồ sơ hải quan phát sinh tại Chi cục (dạng bản giấy).

12. Thực hiện công tác quản trị mạng, công nghệ thông tin của Chi cục.

13. Kiến nghị, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Chi cục những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Đội.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Đội Tổng hợp do 01 lãnh đạo Chi cục trực tiếp phụ trách.

2. Biên chế của Đội Tổng hợp do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để quyết định trên cơ sở tổng biên chế được giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác:

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chi cục trưởng phụ trách.

2. Giữa các Đội công tác thuộc Chi cục phải có mối quan hệ phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các Đội (Tổ) công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu khác là mối quan hệ trao đổi thông tin công tác nghiệp vụ.

4. Chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương.

5. Thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng khác theo quy chế phối hợp công tác của Ngành.

6. Giải quyết công việc phát sinh đúng theo thẩm quyền, đúng quy định. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những điểm không phù hợp hoặc phát sinh, cần phải kịp thời báo cáo Chi cục trưởng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-HQBD ngày 29/11/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương)

Điều 1. Nhiệm vụ:

* Về thủ tục hải quan:

1. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ hải quan để đăng ký và tính thuế, thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

3. Thực hiện, theo dõi, kiểm tra công tác hồi báo biên bản bàn giao hàng hóa xuất nhập khẩu.

4. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Chi cục về chính sách mặt hàng, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục trưởng. Phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm trong khai báo hải quan, áp mã, giá... và các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, ngoại hối... để có biện pháp xử lý đúng pháp luật.

5. Kiểm tra, phúc tập hồ sơ hải quan theo quy định.

6. Thực hiện công tác thống kê nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và các chế độ báo cáo khác về hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

7. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro theo quy định. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Chi cục quyết định hình thức kiểm tra theo quy định, các vướng mắc phát sinh trong công tác để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

* Về Giám sát, kiểm soát hải quan:

1. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp của hồ sơ giám sát kèm theo hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, chuyển cảng, hàng hóa lưu kho, lưu bãi;

2. Thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển tải, chuyển cảng, sang mạn thuộc địa bàn quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện việc giám sát hàng hóa, hành lý của thuyền viên và hành khách xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng.

4. Thực hiện giám sát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ giám sát kèm theo hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan và kho CFS thuộc các loại hình theo quy định và thực hiện, theo dõi công tác biên bản bàn giao, hồi báo.

5. Phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực giám sát và trên địa bàn quản lý của Chi cục.

6. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo đúng quy định hiện hành.

7. Thanh khoản hồ sơ giám sát đối với từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng.

8. Thực hiện công tác tiếp nhận, cung cấp thông tin đi, đến của phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chuyển cảng với các bộ phận, đơn vị hải quan liên quan theo quy định.

9. Thực hiện công tác sưu tra, tuần tra kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, thực thi quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ thuộc địa bàn quản lý của Chi cục.

* Ngoài ra Đội thực hiện một số nhiệm vụ sau

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

2. Triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại.

3. Thực hiện chế độ thống kê báo cáo; quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, các trang thiết bị của Đội theo quy định.

4. Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về Hải quan đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

5. Đề xuất, xây dựng các phương án, biện pháp đấu tranh phòng ngừa, phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, ma túy, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

6. Kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Chi cục những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Đội.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Đội Nghiệp vụ do 01 - 02 Phó Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách mảng.

2. Biên chế của Đội Nghiệp vụ do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để quyết định trên cơ sở tổng biên chế được giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác:

1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chi cục trưởng phụ trách.

2. Giữa các Đội công tác thuộc Chi cục phải có mối quan hệ phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các Đội (Tổ) công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu khác là mối quan hệ trao đổi thông tin công tác nghiệp vụ.

4. Chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương.

5. Thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng khác theo quy chế phối hợp công tác của Ngành.

6. Giải quyết công việc phát sinh đúng theo thẩm quyền, đúng quy định. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những điểm không phù hợp hoặc phát sinh cần phải kịp thời báo cáo Chi cục trưởng và lãnh đạo Chi cục phụ trách trực tiếp để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 840/QĐ-HQBD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu840/QĐ-HQBD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2013
Ngày hiệu lực02/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 840/QĐ-HQBD

Lược đồ Quyết định 840/QĐ-HQBD năm 2013 nhiệm vụ tổ chức quan hệ công tác Chi cục Hải quan Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 840/QĐ-HQBD năm 2013 nhiệm vụ tổ chức quan hệ công tác Chi cục Hải quan Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu840/QĐ-HQBD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Phước Việt Dũng
        Ngày ban hành29/11/2013
        Ngày hiệu lực02/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 840/QĐ-HQBD năm 2013 nhiệm vụ tổ chức quan hệ công tác Chi cục Hải quan Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 840/QĐ-HQBD năm 2013 nhiệm vụ tổ chức quan hệ công tác Chi cục Hải quan Bình Dương

            • 29/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực