Quyết định 841/QĐ-BNV

Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội Vụ


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 841/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- HĐND, UBND, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP); Công báo CP;
- Website Chính phủ; Website BNV;
- Lưu: VT; PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Văn T
t Thu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BNV ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Văn bản thay thế

1.

Thông tư

10/2004/TT-BNV

19/2/2004

Bộ Nội vụ

Hướng dn thực hiện một sđiều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

- Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

2.

Thông tư

04/2007/TT-BNV

21/6/2007

Bộ Nội vụ

Hướng dn thực hiện một sđiều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3.

Thông tư

02/2008/TT-BNV

03/3/2008

Bộ Nội vụ

Sửa đi Đim b Khoản 1 Mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyn dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

4.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNV

05/10/2006

Bộ Nội vụ

Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức.

- Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

5.

Quyết định

12/2006/QĐ-BNV

05/10/2006

Bộ Nội vụ

Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức.

6.

Quyết định

14/2006/QĐ-BNV

06/11/2006

Bộ Nội vụ

Về việc ban hành kèm theo Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 27/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

7.

Thông tư

09/2008/TT-BNV

31/12/2008

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quxã hội, qutừ thiện.

Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.

8.

Thông tư

11/2010/TT-BNV

26/11/2010

Bộ Nội vụ

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thông tư s03/2013/TT-BNV ngày 14/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định s33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

9.

Công văn

260/VTLTNN-NVĐP

06/5/2005

Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan.

Thông tư s04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 841/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu841/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo13/08/2013
Số công báoTừ số 475 đến số 476
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 841/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội Vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội Vụ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2013 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ Nội Vụ

          • 22/07/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/08/2013

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/07/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực