Thông tư 02/2008/TT-BNV

Thông tư 02/2008/TT-BNV sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 02/2008/TT-BNV tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị sự nghiệp nhà nước đã được thay thế bởi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc đền bù và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 02/2008/TT-BNV tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị sự nghiệp nhà nước


BỘ NỘI VỤ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/2008/TT-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI ĐIỂM B KHOẢN 1 MỤC I THÔNG TƯ SỐ 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV) như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV như sau:

“b) Về tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khoá (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, sau đó được cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng.

Trường hợp nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển. Việc tổ chức phỏng vấn được tiến hành như sau:

- Hội đồng tuyển dụng quy định nội dung phỏng vấn, thang điểm cụ thể để tiến hành phỏng vấn người dự tuyển:

- Nội dung phỏng vấn: Nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng, hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí của ngạch được tuyển dụng.”.

2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 hướng dấn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước phản ánh về Bộ Nội vụ để kịp thời giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/TT-BNV

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 02/2008/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/03/2008
Ngày hiệu lực 25/03/2008
Ngày công báo 10/03/2008
Số công báo Từ số 167 đến số 168
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 02/2008/TT-BNV tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị sự nghiệp nhà nước


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 02/2008/TT-BNV tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị sự nghiệp nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 02/2008/TT-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành 03/03/2008
Ngày hiệu lực 25/03/2008
Ngày công báo 10/03/2008
Số công báo Từ số 167 đến số 168
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 02/2008/TT-BNV tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị sự nghiệp nhà nước

Lịch sử hiệu lực Thông tư 02/2008/TT-BNV tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị sự nghiệp nhà nước