Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG

Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG năm 2012 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia


BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA V ATLĐ, VSLĐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 843/QĐ-BCĐCTQG

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định s 487/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quản lý, tổ chức Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi có ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT; Cục ATLĐ.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Bùi Hồng Lĩnh

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-BCĐCTQG ngày 04 tháng 07 năm 2012 của Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015)

Chương 1.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

Điều 1. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình), bao gồm cả kế hoạch tng th5 năm và kế hoạch hàng năm;

2. Kim tra, giám sát và đánh giá việc tchức thực hiện Chương trình ở các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp và các cơ quan khác có liên quan;

3. Chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình.

Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

1. Điều hành Ban Chỉ đạo hoạt động theo các nhiệm vụ được quy định tại Điều 1 của Quy chế này; báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bằng văn bản về nội dung hoạt động và các khuyến nghị của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Chủ trì các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của Ban Chỉ đạo; quyết định nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận và mời đại diện của các cơ quan liên quan tham gia (nếu cần);

3. Phê duyệt kế hoạch và kinh phí để thực hiện các hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo;

4. Trực tiếp giải quyết hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Phó Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo và những vấn đề được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công hoặc ủy quyền.

2. Chỉ đạo nhân sự thuộc quyền quản lý của Cục An toàn lao động giúp việc cho Ban Chỉ đạo, cụ th:

- Dự thảo Chương trình làm việc hàng năm của Ban Chỉ đạo;

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, hội thảo của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng ban Chỉ đạo quyết định, gửi các thành viên Ban chỉ đạo ít nhất 03 ngày trước mỗi cuộc họp;

- Thực hiện các nhiệm vụ giúp việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, hội thảo, hội nghị của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các kỳ họp, hội thảo, hội nghị của Ban Chỉ đạo hoặc các văn bản do Ban chỉ đạo gửi đến;

2. Chủ động nghiên cứu, đề xuất và có ý kiến tư vấn về những biện pháp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình;

3. Báo cáo Ban Chỉ đạo về kế hoạch và kết quả triển khai các Dự án, các hoạt động do Bộ, cơ quan của mình được giao và đề xuất tham gia trong Chương trình (nếu có);

Chương 2.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Ban Chỉ đạo làm việc thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị và công văn được gửi đến các thành viên. Việc tổ chức họp, hội thảo, hội nghị thực hiện theo kế hoạch hàng năm được Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt, trường hợp đột xuất sẽ được thông báo bằng văn bản.

Điều 6. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo là thảo luận công khai các nội dung có liên quan của Chương trình. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có quyền tham khảo và cung cấp các thông tin cần thiết, được quyền thảo luận, góp ý kiến và thông qua các khuyến nghị trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Các đại biểu của các cơ quan liên quan và Quan sát viên của Ban Chỉ đạo (đại diện của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam) có quyền tham gia ý kiến như các thành viên trong Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 6.

Điều 8. Ý kiến được đa số thành viên có mặt tán thành hoặc được một nửa số thành viên có mặt tán thành mà được Trưởng Ban Chỉ đạo đồng ý là khuyến nghị chung của Ban Chỉ đạo. Các khuyến nghị trong từng kỳ họp của Ban Chỉ đạo được báo cáo đầy đủ lên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 9. Các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất một năm 3 lần vào các thời điểm:

- Lần thứ nhất: Trước ngày 20 tháng 3 hàng năm;

- Lần thứ hai: Trước ngày 10 tháng 7 hàng năm;

- Lần thứ 3: Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

2. Nội dung chính trong cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo gồm:

- Đánh giá các công việc trong quá trình điều hành của Ban Chỉ đạo;

- Kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo của Ban Chỉ đạo;

- Điều phối các hoạt động của chương trình và việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình.

Điều 10. Thành viên của Ban Chỉ đạo tham dự đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; nếu vắng mặt phải thông báo trước, gửi bản góp ý (nếu có) và cử người đi họp thay. Người đi họp thay có quyền như các đại biu được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 11. Thành viên của Ban Chỉ đạo tham gia các đoàn kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện Chương trình do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định.

Chương 3.

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước cấp từ kinh phí dành cho các hoạt động quản lý và giám sát Chương trình được quy định tại Quyết định 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 13. Địa điểm họp của Ban Chỉ đạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí.

Điều 14. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Các thành viên của Ban Chỉ đạo căn cứ vào Quy chế này để thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 843/QĐ-BCĐCTQG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu843/QĐ-BCĐCTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2012
Ngày hiệu lực04/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 843/QĐ-BCĐCTQG

Lược đồ Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu843/QĐ-BCĐCTQG
        Cơ quan ban hànhvệ sinh lao động, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động
        Người ký***, Bùi Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành04/07/2012
        Ngày hiệu lực04/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 843/QĐ-BCĐCTQG Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia

            • 04/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực