Quyết định 858/QĐ-UBND

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 858/QĐ-UBND 2014 thành lập Đội Quản lý công trình đô thị Hớn Quản Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUYỆN HỚN QUẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh về việc công nhận đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản đạt tiêu chuẩn đô thị loại V;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 14/03/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 552/TTr-SNV ngày 10/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản trực thuộc UBND huyện Hớn Quản.

Điều 2.

1. Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản (dưới đây gọi tắt là Đội) là đơn vị sự nghiệp công lập có thứ tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động.

2. Đội chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Hớn Quản. Đội có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản có trách nhiệm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác cụ thể của Đội theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Đội:

1. Ban lãnh đạo: Đội do Đội trưởng điều hành và có từ 01 đến 02 Đội phó giúp việc Đội trưởng. Các chức danh lãnh đạo của Đội do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật;

2. Đội được tổ chức các Tổ Chuyên môn nghiệp vụ để phân công chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao;

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh của Tổ Chuyên môn được thực hiện theo phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh ban hành;

4. Biên chế của Đội thuộc biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của UBND huyện Hớn Quản đã được UBND tỉnh giao, Hiện tại, Chủ tịch UBND huyện được điều động hoặc cử công chức, viên chức hiện có của huyện về làm việc tại Đội. Khi Đề án xác định vị trí việc làm đối với viên chức của huyện Hớn Quản được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Đội đề nghị Chủ tịch UBND huyện giao biên chế sự nghiệp cho Đội. Đội trưởng được hợp đồng lao động theo thời vụ và công việc thường xuyên của Đội sau khi được UBND huyện chấp thuận. Việc ký kết hợp đồng lao động phải thực hiện theo pháp luật về lao động hiện hành. Tiền lương tiền công của những người lao động hợp đồng được cân đối trong số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp và từ nguồn thu hoạt động kinh doanh dịch vụ của Đội.

Điều 4. Về chế độ tài chính:

Trên cơ sở nguồn thu sự nghiệp của Đội theo từng năm hoặc theo giai đoạn, UBND huyện Hớn Quản căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để cấp phát kinh phí hoạt động thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho Đội hoạt động có hiệu quả.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Đội trưởng Đội Quản lý công trình đô thị huyện Hớn Quản, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 5;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- LĐVP, Phong: NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD72-17/4)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 858/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu858/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 858/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 858/QĐ-UBND 2014 thành lập Đội Quản lý công trình đô thị Hớn Quản Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 858/QĐ-UBND 2014 thành lập Đội Quản lý công trình đô thị Hớn Quản Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu858/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 858/QĐ-UBND 2014 thành lập Đội Quản lý công trình đô thị Hớn Quản Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 858/QĐ-UBND 2014 thành lập Đội Quản lý công trình đô thị Hớn Quản Bình Phước

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực