Quyết định 86/QĐ-UBND

Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2014 giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4, năm 2013 đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 86/QĐ-UBND giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4 người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-UBND

 Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM SỐ LƯỢNG MUA BẢO HIỂM Y TẾ ĐỢT 4, NĂM 2013 ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 03/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1298/TTr-LĐTBXH ngày 17/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4, năm 2013 đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số do cấp trùng, chết, chuyển đi nơi khác, không có người nhận. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

UBND thành phố Sơn La

15

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ, lý do giảm mua được lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2

UBND huyện Thuận Châu

982

3

UBND huyện Mộc Châu

422

4

UBND huyện Yên Châu

66

5

UBND huyện Sông Mã

884

6

UBND huyện Bắc Yên

210

7

UBND huyện Quỳnh Nhai

17

8

UBND huyện Phù Yên

367

9

UBND huyện Mai Sơn

414

 

Tổng cộng

3.377

 

Điều 2. Số lượng giảm mua thẻ bảo hiểm y tế tại Điều 1 là căn cứ để mua thẻ, thanh toán, quyết toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3
;
- Lưu: VT, VX.SN21b.

 KT. CHỦ TỊCH
 
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu86/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2014
Ngày hiệu lực14/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 86/QĐ-UBND giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4 người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 86/QĐ-UBND giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4 người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu86/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành14/01/2014
        Ngày hiệu lực14/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 86/QĐ-UBND giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4 người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/QĐ-UBND giảm số lượng mua bảo hiểm y tế đợt 4 người nghèo dân tộc thiểu số Sơn La 2014

            • 14/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực