Quyết định 862/QĐ-UBND

Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 862/QĐ-UBND 2019 đơn giá xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ VÀ CHI PHÍ TRONG PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG TẠI KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI TẬP TRUNG TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2288/SYT-KHTC ngày 23/9/2019, Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1698/SXD-KT&VL ngày 10/6/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2683/STC-QLGCS ngày 30/10/2019 về việc thẩm định đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đơn giá hóa rắn chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm là 5.575 đồng/kg.

2. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác là 183.418.916 đồng/01 tháng.

Đơn giá và chi phí nêu trên được áp dụng tạm thời trong thời gian vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức trong thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm. Mức chi phí này sẽ được điều chỉnh khi Bộ, ngành Trung ương ban hành định mức chi phí, phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại hoặc UBND tỉnh ban hành định mức dự toán và giá dịch vụ công tác xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều 1 Quyết định này trong thời gian vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức trong thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND t
nh;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ332).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 862/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/2019
Ngày hiệu lực 07/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(18/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 862/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 862/QĐ-UBND 2019 đơn giá xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 862/QĐ-UBND 2019 đơn giá xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 862/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành 07/11/2019
Ngày hiệu lực 07/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(18/12/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 862/QĐ-UBND 2019 đơn giá xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 862/QĐ-UBND 2019 đơn giá xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

  • 07/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực