Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 863/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Xây dựng: S235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu không nung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 43/TTr-SXD ngày 27/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình Phn xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thống nhất thực hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo V
ăn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KT2Q.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thế Cử

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu863/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 863/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 863/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu863/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýBùi Thế Cử
        Ngày ban hành03/04/2018
        Ngày hiệu lực03/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 863/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 863/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần xây dựng Hưng Yên

            • 03/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực