Quyết định 865/QĐ-BXD

Quyết định 865/QĐ-BXD năm 2017 về bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 865/QĐ-BXD 2017 quy định bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ IDICO


BỘ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 865/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (IDICO)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 ngày 11 tháng 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam và Văn bản số 7676/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp IDICO;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và Thông tư 115/2016/TT-BTC ngày 30 ngày 6 tháng 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam; Quyết định số 416/QĐ-BXD ngày 14 tháng 4 năm 2015 và Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 nám 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thay đổi thành viên các Ban chỉ đạo cổ phần hóa;

Xét Tờ trình số 474/TTr-TCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt Bản công bố thông tin, giá khởi điểm, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tổ chức thực hiện bán đấu giá và tổ chức tài chính trung gian, thành viên tham gia Hội đồng đấu giá để bán cổ phần thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

Căn cứ Biên bản ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) với các nội dung như sau:

1. Bán đấu giá công khai

- Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ.

- Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần.

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tài chính trung gian: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.

2. Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động

- Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 600.800 cổ phần, chiếm 0,20% vốn điều lệ.

- Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.093.700 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ.

- Giá bán: theo quy định hiện hành.

3. Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng: 135.000.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.

- Thực hiện sau khi tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

4. Danh sách các thành viên tham gia Hội đồng đấu giá cổ phần, gồm:

- Ông Đậu Minh Thanh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO.

- Ông Ninh Mạnh Hồng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Nguyễn Văn Đạt - Tổng giám đốc Tổng công ty, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Trần Anh Tiến - Tổ trưởng Tổ Kiểm soát viên Tổng công ty, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Phan Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

- Ông Nguyễn Hồng Hải - Kế toán trưởng Tổng công ty, Thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty IDICO phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tài chính trung gian thực hiện bán cổ phần lần đầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

2. Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thay mặt Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO xem xét, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký đơn, bản công bố thông tin và các hồ sơ khác liên quan đến việc bán cổ phần lần đầu;

3. Hội đồng thành viên IDICO chỉ đạo và thực hiện

- Ký kết hợp đồng dịch vụ với Sở giao dịch Chứng khoán và thực hiện các công việc có liên quan đến việc bán cổ phần lần đầu IDICO;

- Thực hiện bán trước cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu về Ban chỉ đạo và trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh phương án cổ phần hóa (nếu có).

4. Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ; Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc IDICO; Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa IDICO; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN (để b/c);
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Tổng công ty IDICO;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổ chức tài chính trung gian;
- Lưu: VT, QLDN (S03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 865/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu865/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2017
Ngày hiệu lực21/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 865/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 865/QĐ-BXD 2017 quy định bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ IDICO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 865/QĐ-BXD 2017 quy định bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ IDICO
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu865/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành21/08/2017
        Ngày hiệu lực21/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 865/QĐ-BXD 2017 quy định bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ IDICO

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 865/QĐ-BXD 2017 quy định bán cổ phần lần đầu Công ty mẹ IDICO

            • 21/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực