Quyết định 8665/QĐ-UBND

Quyết định 8665/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 8665/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Khu vực trục không gian bán đảo Quảng An Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 8665/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT
KHU VỰC TRỤC KHÔNG GIAN TRUNG TÂM BÁN ĐẢO QUẢNG AN, TỶ LỆ 1/500

Địa điểm: Phường Quảng An, quận Tây H, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Thủ đô s 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực H Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014;

Căn cứ thông báo số 525-TB/TU ngày 17/01/2017 thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương đối với một số nội dung trọng tâm cần chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 8095/TTr-QHKT ngày 22/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 tại phường Quảng An, quận Tây H, Hà Nội với các nội dung chính sau đây:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500.

2. V trí, phạm vi ranh gii và quy mô nghiên cứu:

a) V trí:

Khu vực nghiên cứu Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An thuộc địa giới hành chính phường Quảng An, quận Tây H, thành phố Hà Ni.

b) Phạm vi ranh giới nghiên cứu:

- Phía Đông Bắc giáp đường Xuân Diệu.

- Phía Tây Bắc giáp các khu đất ven đường Đặng Thai Mai và giáp hồ Thủy Sứ.

- Phía Tây Nam giáp mặt nước Hồ Tây.

- Phía Đông Nam giáp các khu đất ven trục không gian Đặng Thai Mai, khu biệt thự Tây Hồ.

c) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng: 44,4 ha.

- Quy mô ranh giới nghiên cứu khoảng: 79,39 ha.

- Quy mô dân số quy hoạch: Xác định theo dân số nhóm nhà ở hiện có.

(Ranh giới, quy mô diện tích, dân s sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và Quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 được duyệt).

3. Mục tiêu, tính chất - chức năng và yêu cầu nghiên cứu quy hoạch:

a) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Phân khu chức năng, hình thành trục cây xanh, khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa tâm linh, công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trong đó có xây dựng 1 nhà hát quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô Hà Nội, với trục không gian cảnh quan đảm bảo yêu cầu phục vụ cộng đồng (không ngăn chia chức năng sử dụng ngoài mục đích công cộng), kết hợp với khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tổ chức không gian kiến trúc tại khu vực nhm thiết lập trục không gian kết nối từ khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Hồ Tây - bán đảo Hồ Tây - Sông Hồng - thành Cổ Loa. Bảo tồn, tôn tạo và khai thác các giá trị đặc trưng về văn hóa, cảnh quan, mặt nước Hồ Tây, hồ Đầm Trị... các di tích đình, đền, chùa hiện có.

- Kết nối không gian ngầm đô thị, bãi đxe ngầm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch của thành phố. Cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bổ sung bãi đỗ xe, bảo vệ môi trường sinh thái mặt nước Hồ Tây và môi trường khu vực.

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

b) Tính chất, chức năng và yêu cầu nghiên cứu quy hoạch:

- Tính chất: Là công viên chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí của Thành phố, trong đó có 01 nhà hát quy mô lớn của Thủ đô, không gian văn hóa tâm linh kết hợp trục không gian cảnh quan công cộng, quảng trường, khu vực thương mại dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng.

- Chức năng chính: Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, nhà hát thành phố, công trình tôn giáo tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và dịch vụ khách sạn, thương mại.

- Yêu cầu nghiên cứu quy hoạch:

+ Quy hoạch khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề hiện đại, mang tầm quốc tế gắn với trục không gian kết nối Tây Hồ Tây - Hồ Tây - sông Hồng-Cổ Loa.

+ Nghiên cứu không gian - kiến trúc - cảnh quan - môi trường - không gian ngm đô thị, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo mối liên hệ với hệ thống chung Thành phố theo quy hoạch và gắn kết với không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực xung quanh và mặt nước Hồ Tây, sông Hồng. Kiểm soát chặt chẽ về chiều cao, quy mô công trình.

+ Quy hoạch sử dụng đất để khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, khai thác quỹ đất trống dành xây dựng công viên, vườn hoa, các không gian công cộng phục vụ phát triển du lịch, văn hóa, nhu cầu vui chơi, giải trí quảng bá hình ảnh về Hồ Tây, Hà Nội.

+ Xác định giải pháp về bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực.

4. Nội dung, thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

Tuân thủ các quy định của Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt và các Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, các quy định của chuyên ngành về PCCC, môi trường, các quy định khác có liên quan và nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận kèm theo Tờ trình số 8095/TTr-QHKT ngày 22/11/2017.

5. Kinh phí thực hiện:

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời chịu trách nhiệm tự bỏ kinh phí để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết.

6. Tiến độ thực hiện:

Thời gian hoàn thành hồ sơ: 06 tháng tính từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định và tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 theo đúng Nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000 được duyệt; Phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND quận Tây Hồ, UBND phường Quảng An triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết theo quy định.

UBND quận Tây Hồ, UBND phường Quảng An có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời và đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập quy hoạch để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và thời gian lập đán quy hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô; Chủ tịch UBND quận Tây Hồ; Chủ tịch UBND phường Quảng An; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- VPUBTP: PCVP Phạm Văn Chiến,

các phòng: KGVX, TKBT, ĐT;
- Lưu: VT, ĐT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8665/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8665/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8665/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8665/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Khu vực trục không gian bán đảo Quảng An Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8665/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Khu vực trục không gian bán đảo Quảng An Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8665/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 8665/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Khu vực trục không gian bán đảo Quảng An Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 8665/QĐ-UBND 2017 Quy hoạch Khu vực trục không gian bán đảo Quảng An Hà Nội

            • 15/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực