Quyết định 87/2005/QĐ-UB

Quyết định 87/2005/QĐ-UB về giao bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2005 cho dự án đầu tư xây dựng cụm nhà ở cao tầng N2 và cụm nhà ở cao tầng N3, N4, N6 tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng từ nguồn thu đấu giá nhà ở thấp tầng N8 khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 87/2005/QĐ-UB bổ sung kế hoạch năm 2005 dự án đầu tư cụm nhà ở cao tầng N2 N3 N4 N6 di dân giải phóng mặt bằng đô thị Trung Hoà Nhân Chính


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 87/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2005 CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM NHÀ Ở CAO TẦNG N2 VÀ CỤM NHÀ Ở CAO TẦNG N3, N4, N6 TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DI DÂN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỪ NGUỒN THU ĐẤU GIÁ NHÀ Ở THẤP TẦNG N8 KHU ĐÔ THỊ TRUNG HOÀ - NHÂN CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để thanh toán vốn đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2005 cho các dự án xây dựng HTKT và nhà ở phục vụ tái định cư, GPMB;
Căn cứ Quyết định số 74/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Quyết định 10/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 của UBND Thành phố;
Căn cứ công văn số 448/UB-XDĐT ngày 03/02/2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép sử dụng kinh phí thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở thấp tầng N8 thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại công văn số 74/TT-HĐ ngày 03/6/2005;
Xét đề nghị của Công ty đầu tư & phát triển nhà số 6 Hà Nội tại Tờ trình số 40/TTDA - CT ngày 27/3/2005 và Liên Sở: Tài chính - Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình Liên Sở số: 1650/TTr-LS ngày 23 tháng 5 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005: 108.000 triệu đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng chẵn) từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở thấp tầng N8 thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính để đầu tư xây dựng 02 dự án cụm nhà ở trên ô đất N2 và cụm nhà ở cao tầng trên ô đất N3, N4, N6 thuộc Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính do Công ty đầu tư và phát triển nhà số 6 thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư như sau:

1.1/ Giao: 75.000 triệu đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn) để đầu tư dự án xây dựng cụm nhà ở trên ô đất N2 (N2A, N2B, N2C, N2D, N2E, N2F) thuộc Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính. Trong đó: Xây lắp: 60.000 triệu đồng; Thiết bị: 10.000 triệu đồng.

1.2/ Giao: 33.000 triệu đồng (Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) để đầu tư dự án xây dựng cụm nhà ở trên ô đất N3, N4, N6 thuộc đô thị Trung Hoà - Nhân Chính. Trong đó: Xây lắp: 24.000 triệu đồng; thiết bị 4.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm thông báo hạn mức đầu tư xây dựng cơ bản sang Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thanh toán vốn cho dự án xây dựng cụm nhà ở trên ô đất N2 (N2A, N2B, N2C, N2D, N2E, N2F) thuộc Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính.

Căn cứ vào hạn mức vốn do Sở Tài chính thông báo, Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện kiểm soát thủ tục và thanh toán theo quy định về thanh toán vốn đầu tư XDCB hiện hành. Trong năm kế hoạch số hạn mức tháng trước không thanh toán hết được chuyển sang để tiếp tục thanh toán cho tháng sau. Thời hạn thanh toán vốn theo quy định của Bộ Tài chính.

Khi dự án hoàn thành Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Uỷ thác 33.000 triệu đồng cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để quản lý và thanh toán vốn cho dự án xây dựng cụm nhà ở trên ô đất N3, N4, N6 thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác ban hành kèm theo Quyết định số 198/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tổng giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội; Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư & phát triển nhà Hà Nội; Giám đốc Công ty đầu tư & phát triển nhà số 6 Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh


PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo quyết định số 87/2005/QĐ-UB ngày 09/6/2005 của UBND Thành phố)

Đơn vị: Đồng

TT

Danh mục công trình

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC - HT

Năng lực Thiết kế

Dự án được duyệt

TKKT-TDT được duyệt

Luỹ kế thanh toán từ KC đến hết 2004

Kế hoạch năm 2005 đã giao tại quyết định số 10/2005/QĐ-UB ngày /1/2005

Nay phê duyệt điều chỉnh

Tăng

CT HT năm 2005

Chủ đầu tư

Ghi chú

Số, ngày QĐịnh

Tổng vốn đầu tư

Số, ngày QĐịnh

Tổng dự toán

Tổng số

Trong đó riêng 2004

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Xây lắp

Thiết bị

Xây lắp

Thiết bị

 

Nhà ở tái định cư

 

 

 

 

546.813

 

545.381

129.950

71.650

21.327

16.000

4.200

129.327

100.000

18.200

108.000

2

 

 

1

Xây dựng cụm nhà ở cao tầng N2A - N2B - N2C - N2D - N2E - N2F thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính

Cầu Giấy, Thanh Xuân

2002 - 2005

6 nhà 9 - 17 tầng (582 căn hộ)

2930/QĐ-UB 05/3/2002

188.380

40/QĐ-XD 16/1/2004

186.948

67.750

36.650

7.000

4.500

2.000

82.000

64.500

12.000

75.000

1

C.ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 HN

 

2

Xây dựng cụm nhà cao tầng trên ô đất N3 (N3A - N3B) N4 (N4AB - N4CD), N6 (N6A - N6B - N6C - N6D - N6C - N6D - N6E) (thuộc khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính)

Cầu Giấy - Thanh Xuân

2002 - 2005

1150 căn; 124.846 m2 sàng XD

7849/QĐ-UB 18/11/2002 4908/QĐ-UB 09/8/2004

358.433

1144/QĐ-XD 31/8/2004

358.433

62.200

35.000

14.327

11.500

2.200

47.327

35.500

6.200

33.000

1

C.ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 HN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2005
Ngày hiệu lực19/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 87/2005/QĐ-UB bổ sung kế hoạch năm 2005 dự án đầu tư cụm nhà ở cao tầng N2 N3 N4 N6 di dân giải phóng mặt bằng đô thị Trung Hoà Nhân Chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 87/2005/QĐ-UB bổ sung kế hoạch năm 2005 dự án đầu tư cụm nhà ở cao tầng N2 N3 N4 N6 di dân giải phóng mặt bằng đô thị Trung Hoà Nhân Chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành09/06/2005
        Ngày hiệu lực19/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 87/2005/QĐ-UB bổ sung kế hoạch năm 2005 dự án đầu tư cụm nhà ở cao tầng N2 N3 N4 N6 di dân giải phóng mặt bằng đô thị Trung Hoà Nhân Chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/2005/QĐ-UB bổ sung kế hoạch năm 2005 dự án đầu tư cụm nhà ở cao tầng N2 N3 N4 N6 di dân giải phóng mặt bằng đô thị Trung Hoà Nhân Chính

           • 09/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực