Quyết định 87/QĐ-UBDT

Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác 2017


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG I THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương I;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa phương I và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban;
- Website UBDT;
- Lưu VT, Vụ
ĐPI (05 bản). 12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG I THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 87/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Thành phần tham gia

Đơn vị phối hợp

Địa điểm thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

A

Thực hiện các Chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1

Xây dựng Thông tư hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2025

Quý II

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Bộ ngành và các Vụ, đơn vị liên quan

Các tỉnh thuộc địa bàn thực hiện Đề án

Thông tư

Tháng 2 XD hoàn thiện Thông tư; Tháng 3 Thống nhất các Bộ, ngành; Tháng 4 Trình lãnh đạo Ủy ban

2

Kiểm tra hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao"

Hàng quý

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các bộ ngành và các tỉnh thực hiện Đề án

Các tnh Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên

Báo cáo

 

B

Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 149/QĐ-UBDT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

1

Theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, chỉ đạo việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc (21 tỉnh) tiếp thu những kiến nghị, đxuất của các địa phương, các cơ quan tổ chức trên địa bàn phụ trách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Hàng tháng

Lãnh đạo vụ và các chuyên viên

Ban dân tộc các tỉnh, các ngành, các Vụ, đơn vị liên quan

21 tnh thuộc địa bàn phụ trách của Vụ

Báo cáo kết quả thực hiện

 

2

Tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện chính sách dân tộc của các địa phương trên địa bàn phụ trách của Vụ

Quý II

Ủy ban, Lãnh đạo Vụ và chuyên viên

Vụ Tổng hợp, Vụ CSDT, Vụ Dân tộc thiểu số, Văn phòng 135, Ban chỉ đạo Tây Bắc

Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Th

o cáo kết quả thực hiện

 

Quý III

Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Bình

o cáo kết quả thực hiện

 

Quý IV

Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái

o cáo kết quả thực hiện

 

3

Tham gia góp ý xây dựng, đề xuất, sa đổi bổ sung chính sách dân tộc đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn phụ trách

Cả năm

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Bộ, ngành liên quan và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Ban dân tộc các tỉnh

Các tỉnh thuộc địa bàn phụ trách của Vụ

Công văn, báo cáo....

 

4

Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chính sách vùng biên giới Việt - Trung, Việt Lào và các chính sách dân tộc của các Bộ, ngành trên địa bàn phụ trách

Hàng tháng

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Bộ, ngành, các Vụ, đơn vị và các tỉnh liên quan

Các tỉnh có biên giới

Báo cáo thực hiện

 

5

Tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo, tham gia các đoàn công tác do các Bộ, ngành và địa phương chủ trì thực hiện trên địa bàn phụ trách theo sự phân công của lãnh đạo Ủy ban

Theo giấy mời, công văn...

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Bộ, ngành và cơ quan liên quan

Địa bàn phụ trách của Vụ

Báo cáo thực hiện

 

6

Phối hợp với Văn phòng, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban chuẩn bị các nội dung liên quan đlãnh đạo Ủy ban, các đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đến làm việc với các tỉnh thuộc địa bàn phụ trách, chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Ủy ban tham gia thành viên Ban chỉ đạo Tây Bc

Hàng quý

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị, Vụ DTTG Ban chỉ đạo Tây Bc, Ban dân tộc các tỉnh

Địa bàn phụ trách của Vụ

Báo cáo thực hiện

 

7

Phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức tiếp đón, thăm hỏi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thuộc địa bàn các tỉnh phụ trách đến Ủy ban trao đi thông tin, kinh nghiệm, đđạt nguyện vọng theo quy định của Ủy ban. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn

Cả năm

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Vụ, đơn vị liên quan

Các tỉnh thuộc địa bàn phụ trách của Vụ

Báo cáo thực hiện

 

8

Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động sự nghiệp về bo vệ môi trường, chương trình Quốc gia về phòng, chống ma túy, nước sạch và vệ sinh môi trường khi được lãnh đạo Ủy ban giao

Quý II, III và IV

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Vụ, đơn vị liên quan

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách của Vụ

Báo cáo thực hiện

 

9

Tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban trong công tác phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn và một số nhiệm vụ khác theo Quy chế phi hợp giữa Ủy ban Dân tộc với Ban chỉ đạo Tây Bc

Hàng quý

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Vụ Dân tộc tôn giáo Ban chỉ đạo Tây Bc

Các tnh Tây bc

Báo cáo thực hiện

 

10

Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách, chương trình dự án hàng năm của Ủy ban dân tộc; xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Vụ

Quý II

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Vụ, đơn vị liên quan

 

chương trình, kế hoạch, công văn...

 

11

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Quy chế làm việc của Vụ Địa phương 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quý I và II

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

12

Thực hiện các nhiệm vụ về Cải cách hành chính, Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thi đua khen thưởng, công tác Đảng, công đoàn ...

Thường xuyên

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Vụ đơn vị liên quan của Ủy ban

 

Kế hoạch, chương trình, công văn, báo cáo kết quả thực hiện

 

13

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trên địa bàn phụ trách của Vụ

 

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Vụ đơn vị liên quan của Ủy ban

 

o cáo kết quả thực hiện

 

C

Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí

 

1

Tổ chức Hi ngh giao ban công tác dân tộc các tỉnh miền núi Phía Bắc năm 2017

Quý III

Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo Vụ Địa phương I, đại diện một số lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan, Lãnh đạo Ban dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc

UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, một số Sngành liên quan của tỉnh tổ chức Hội nghị

Dự kiến tỉnh Lai Châu

Báo cáo kết quả thực hiện

Kinh phí 70 triệu đồng

2

Xây dựng Thông tư hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiu sít người giai đoạn 2016-2025

Quý III

Lãnh đạo Vụ và các chuyên viên

Các Bộ ngành và các Vụ, đơn vị liên quan

 

Thông tư

Kinh phí 15 triệu đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực06/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực06/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác 2017

         • 06/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực