Quyết định 87/QĐ-UBND

Quyết định 87/QĐ-UBND tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 87/QĐ-UBND tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp Hải Phòng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH
PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Quyết định 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức rà soát doanh nghiệp năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp, hp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời thông tin theo nội dung được yêu cầu.

Điều 3. Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố như sau:

a) Thành phần:

- Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố - Tổ trưởng;

- Ông Trần Việt Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

- Ông Đoàn Hng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố - Ủy viên;

- Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên;

- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Bút, Trưởng phòng Thng kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê - Ủy viên;

- Ông Đoàn Văn Sáng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

- Phạm Đình Phúc, Phó Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

- Ông Đinh Văn Thanh Trưng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế thành phố - Ủy viên;

- Ông Trần Văn Ngọc, Trưng phòng Đầu tư và Hội nhập Kinh tế quốc tế, Sở Công thương - Ủy viên.

b) Nhiệm vụ: Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện việc rà soát danh sách doanh nghiệp trên địa bàn theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ Thường trực rà soát doanh nghiệp Trung ương.

Điều 4. Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyn, quận, Thtrưởng các đơn vị có tên tại Điều 3 và các cá nhân, đơn vị liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổ TTRSDNTW;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 5;
- BCĐ Tổng điều tra kinh tế các huyện, quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Sơn

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT DOANH NGHIỆP NĂM 2017
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

1. Mục đích

- Thống kê đầy đủ số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã hiện có đến thời điểm 31/12/2016 trên phạm vi thành phố phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của thành phố, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp;

- Phục vụ thu thập thông tin khối doanh nghiệp, hợp tác xã trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Cập nhật cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, quản lý đi tượng nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Đối tượng và phạm vi rà soát

a) Đối tượng rà soát

- Các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi Luật doanh nghiệp; hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các doanh nghip hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật bảo him, Luật chứng khoán, Lut lut sư,... đã được đăng ký trước thời điểm 31/12/2016;

- Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Hải Phòng.

b) Phạm vi rà soát

Tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trên phạm vi thành ph.

3. Nội dung và cách thức tiến hành rà soát

a) Nguồn thông tin

Căn cứ vào nguồn thông tin do 4 cơ quan cung cấp, gồm:

(1) Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp được cấp mã số thuế có đến thời điểm 31/12/2016 do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính quản lý;

(2) Danh sách các doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh có đến thời điểm 31/12/2016 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý;

(3) Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thu được phiếu số 1A/ĐTDN-DN; 1B/ĐTDN-DS trong điều tra doanh nghiệp năm 2016 do Tổng cục Thống kê quản lý;

(4) Danh sách các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động tại thành phố do Sở Công Thương thành phquản lý.

b) Cách thức tiến hành

(1) Rà soát số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã

- Bước 1: Sử dụng danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã do Tổng cục Thuế cung cấp làm nền, đi chiếu các thông tin chủ yếu có liên quan gm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, loại hình, ngành kinh doanh chính, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã với danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã của Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Lập danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã trùng tên, trùng mã số thuế, trùng tình trạng hoạt động thì không tiến hành rà soát thực tế đối với các đơn vị này.

- Bước 3: Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã do các cơ quan cung cấp còn có sự khác biệt về tên, mã số thuế, tình trạng hoạt động, Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố tổ chức rà soát thực tế như: trực tiếp đến doanh nghiệp, hợp tác xã, gửi thư điện tử (email), gọi điện thoại,... để xác minh thông tin.

Trên cơ sở đó các cơ quan (Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và đầu tư) thống nhất số lượng doanh nghiệp và báo cáo kết quả theo các biểu mẫu quy định.

(2) Lập danh sách cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Dựa vào danh sách các đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp do Tổng cục Thuế cung cấp và danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam do Sở Công Thương cung cấp, Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố tiến hành phân loại và lập danh sách theo mẫu biểu quy định.

c) Nội dung rà soát

Nội dung rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã gồm: Tên, địa chỉ, điện thoại, loại hình, tình trạng hoạt động, ngành kinh doanh chính.

d) Báo cáo kết quả rà soát

Sau khi rà soát, đối chiếu giữa nguồn thông tin hiện có của các cơ quan và quá trình xác minh tại địa bàn, Tổ Thường trực rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố báo cáo kết quả cho Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp Trung ương theo 5 loại biểu mẫu sau:

- Biểu số 1: Số doanh nghiệp thực tế tn tại trên địa bàn chia theo tình trạng hoạt động tính đến thời điểm 31/12/2016;

- Biểu số 2: Số doanh nghiệp thực tế tồn tại trên địa bàn chia theo ngành kinh tế và tình trạng hoạt động tính đến thời điểm 31/12/2016;

- Biểu số 3: Số hợp tác xã thực tế tồn tại trên địa bàn chia theo ngành kinh tế và tình trạng hoạt động tính đến thời điểm 31/12/2016;

- Biểu số 4: Scơ sở trực thuộc doanh nghiệp thực tế tồn tại tính đến thi điểm 31/12/2016 trên địa bàn chia theo tình trạng hoạt động;

- Biểu số 5: Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động trên địa bàn tính đến thời điểm 31/12/2016.

4. Các bảng danh mục sử dụng trong rà soát danh sách doanh nghiệp

a) Bảng phân ngành kinh tế: Áp dụng bảng hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam 2007 (phân loại theo ngành kinh tế cấp I).

b) Bảng danh mục loại hình doanh nghiệp: Gồm các loại hình doanh nghiệp như sau:

(1) Doanh nghiệp nhà nước (mã số 1) gồm: (1) Công ty TNHH do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con. (2) Công ty TNHH một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Công ty cổ phn có vốn nhà nước trên 50%;

(2) Doanh nghiệp ngoài nhà nước (mã số 2) gồm: (4) Doanh nghiệp tư nhân; (5) Công ty hợp danh; (6) Công ty TNHH tư nhân, Công ty TNHH có vốn nhà nước bằng hoặc dưới 50%; (7) Công ty cổ phần không có vốn nhà nước; (8) Công ty cổ phần có vốn nhà nước bằng hoặc dưới 50%;

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (mã số 3) gồm: (9) DN 100% vốn nước ngoài; (10) DN nhà nước liên doanh với nước ngoài; (11) DN khác liên doanh với nước ngoài;

(4) Hợp tác xã (mã số 4) gồm: (12) Hợp tác xã; (13) Liên hiệp hợp tác xã; (14) Quỹ tín dụng nhân dân.

c) Bảng tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã

(1) Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, gồm các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh thuế.

(2) Doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào hoạt động SXKD, gồm các doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị, lắp đặt dây chuyền sản xuất... và chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát sinh sản phẩm, doanh thu...

(3) Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, gồm các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh không quá 1 năm, sau đó tiếp tục hoạt động kinh doanh trlại (tổng thời gian tạm ngừng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tiếp không quá 2 năm).

(4) Doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản, gồm các doanh nghiệp ngừng hoạt động như bị thu hi giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghip đóng mã số thuế, đang làm thủ tục chờ giải thể, phá sản,....

(5) Doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không xác minh được, gồm các doanh nghiệp có trong cơ sở dữ liệu cơ quan thuế hiện đang quản lý thuộc các tình trạng ở trên nhưng điều tra viên xác minh, không tìm thấy như: doanh nghiệp không hoạt động theo địa điểm đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích...

d) Bảng danh mục các đơn vị hành chính

Áp dụng bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2007, ban hành theo Quyết định số: 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã cập nhật đến thời điểm 31/12/2016.

5. Kế hoch tiến hành

Bước 1. Công tác chuẩn bị: Thời gian thực hiện từ ngày 01 đến 15/01/2017, gồm các công việc:

(1) Ban hành Quyết định tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 của thành phố;

(2) Xây dựng kế hoạch rà soát;

(3) Triển khai Quyết định và Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp của thành phố tới thành viên Tổ Thường trực rà soát doanh nghiệp thành phố; UBND, Chi cục Thống kê các quận, huyện;

Bước 2. Triển khai rà soát tại các huyện, quận: Thời gian thực hiện 15/01/2017 đến 15/02/2017, gồm các công việc:

(1) Ủy ban nhân dân các huyện, quận chỉ đạo Chi cục Thống kê (cơ quan thường trực), Chi cục Thuế tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp theo danh sách doanh nghiệp và hướng dẫn của Tổ Thường trực rà soát doanh nghiệp thành phố.

(2) Nhập tin danh sách doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp sau rà soát: Thực hiện theo mẫu bảng kê gửi kèm.

(3) Báo cáo Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố. Thời gian chậm nhất là ngày 20/02/2017.

Bước 3. Tổng hợp, gửi báo cáo

Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố nghiệm thu kết quả rà soát của các huyện, quận; tổng hợp theo mẫu biểu toàn thành phố và báo cáo kết quả rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã về Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp Trung ương: Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/02/2017.

Địa chỉ gửi báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản (bản cứng) gửi về địa chỉ: Cục Thống kê Hải Phòng (Phòng Thống kê Công nghiệp- Xây dựng).

- Báo cáo bằng file mềm (dạng Excel) gửi về địa chỉ thư điện tử: congnghiephph@gso.gov.vn.

6. Tổ chức thực hiện

- Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp thành phố có trách nhiệm rà soát danh sách của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, loại bỏ phần trùng, tách phần cần rà soát; phân cho tng huyện, quận để tiến hành rà soát; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ thường trực rà soát doanh nghiệp Trung ương đúng thời gian quy định.

- Cục Thuế, Cục Thống kê thành phố chỉ đạo các Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê các huyện, quận có trách nhiệm rà soát và phi hợp rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn, hiện còn tồn tại tính đến thời điểm 31/12/2016;

- Sở Công Thương có trách nhiệm phối hp với Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp thành phố cung cấp danh sách các văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm 31/12/2016;

- Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với các thành viên trong Tổ Thường trực, rà soát tình trạng doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp thành phố thuộc phạm vi quản lý;

- Ủy ban nhân dân các huyện, quận có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp trên địa bàn và báo cáo Tổ Thường trực rà soát doanh nghiệp thành phố theo Kế hoạch.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp do ngân sách Trung ương bảo đảm cho các hoạt động được quy định trong Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực13/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 87/QĐ-UBND tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp Hải Phòng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 87/QĐ-UBND tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp Hải Phòng 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Thanh Sơn
        Ngày ban hành13/01/2017
        Ngày hiệu lực13/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 87/QĐ-UBND tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp Hải Phòng 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 87/QĐ-UBND tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp Hải Phòng 2017

         • 13/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực