Quyết định 870/QĐ-UBND

Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Phan Thiết Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 3528/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 165/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2018 (Phụ lục 2 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 (Phụ lục 3 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018 (Phụ lục 4 kèm theo).

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

P. Mũi

P. Hàm Tiến

P. Phú Hài

P. Phú Thủy

P. Phú Tài

P. Phú Trinh

P. Xuân An

P. Thanh Hải

P. Bình Hưng

P. Đức Nghĩa

P. Lạc Đạo

P. Đức Thắng

P. Hưng Long

P. Đức Long

Thiện Nghiệp

Phong Nẫm

Tiến Lợi

Xã Tiến Thành

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+ (22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

 

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

 

21.090,06

3.454,27

1.052,54

1.199,76

417,92

289,59

149,77

219,94

103,73

78,55

39,40

48,36

46,99

89,40

238,40

7.312,24

479,57

588,95

5.280,68

1

Đất nông nghiệp

NNP

11.125,26

1.143,30

156,27

107,43

 

36,06

6,63

40,78

0,99

 

 

 

 

 

45,13

5.535,43

205,27

271,51

3.576,46

1.1

Đất trồng lúa

LUA

98,05

 

 

5,26

 

19,02

 

17,54

 

 

 

 

 

 

 

21,94

 

34,29

 

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

83,12

 

 

5,61

 

0,68

 

18,64

 

 

 

 

 

 

 

21,52

1,04

35,63

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

2.302,06

97,96

12,45

1,52

 

0,65

6,58

10,58

 

 

 

 

 

 

17,37

140,42

48,68

65,30

1.900,55

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5.444,07

290,22

143,82

11,98

 

16,15

0,01

10,30

 

 

 

 

 

 

25,21

3.751,29

156,52

168,44

870,13

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

3.246,20

755,12

 

76,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,47

1.621,78

 

 

791,64

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

10,94

 

 

5,48

 

0,22

0,04

1,52

 

 

 

 

 

 

0,73

 

0,07

2,88

 

1.8

Đất làm muối

LMU

7,84

 

 

7,00

 

 

 

0,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

16,10

 

 

 

 

0,02

 

 

0,99

 

 

 

 

 

0,35

 

 

0,60

14,14

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9.627,38

2.193,12

863,24

1.073,50

417,92

252,65

142,78

179,16

100,86

78,55

39,40

48,36

46,99

89,40

190,27

1.650,71

273,88

317,44

1.669,15

2.1

Đất quốc phòng

CQP

500,85

1,86

 

37,86

 

0,31

2,11

2,44

2,13

3,34

 

0,16

 

0,05

3,93

397,40

 

8,62

40,64

2.2

Đất an ninh

CAN

19,03

1,70

0,04

0,04

5,65

0,09

0,27

0,31

0,03

1,37

0,03

0,03

0,03

0,07

0,06

 

1,54

7,68

0,09

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

62,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,78

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

38,60

23,86

 

14,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2.948,88

923,62

582,17

317,85

52,52

5,36

0,88

4,18

2,99

1,86

 

 

2,89

6,43

4,06

216,93

2,60

16,48

808,06

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

218,72

2,92

0,11

20,22

0,21

2,69

12,07

9,07

3,03

0,97

0,43

8,43

5,83

2,06

10,42

4,53

5,36

11,19

119,18

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

812,77

760,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,95

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.878,41

121,57

73,19

148,00

114,03

89,12

38,67

62,36

26,89

25,59

10,72

10,52

15,91

26,85

38,70

765,89

57,26

74,81

178,33

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

24,10

0,66

0,06

0,12

13,00

 

1,07

0,20

0,06

4,88

1,17

0,08

 

 

 

0,70

0,95

0,54

0,61

-

Đất cơ sở y tế

DYT

23,23

0,35

0,21

3,91

0,02

11,77

5,40

0,07

0,04

0,01

0,05

0,13

0,07

0,32

0,11

0,18

0,43

0,06

0,10

-

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

127,49

8,83

2,47

28,18

17,95

18,31

2,30

4,40

2,10

2,05

0,65

0,70

0,77

4,64

9,03

5,23

0,61

11,87

7,40

-

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

35,54

1,73

1,05

20,87

 

0,58

3,00

 

 

 

 

 

 

1,07

 

5,42

0,77

1,05

 

-

Đất cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

10,78

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,48

 

 

-

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

1,57

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,50

-

Đất giao thông

DGT

1.543,04

103,37

68,62

86,97

73,37

56,03

26,37

55,06

20,30

17,14

7,76

9,61

15,07

20,59

29,05

713,56

34,56

50,57

155,04

-

Đất thủy lợi

DTL

46,95

1,63

0,59

7,64

8,37

1,17

0,08

1,21

2,03

 

 

 

 

 

0,09

4,10

9,44

10,60

 

-

Đất công trình năng lượng

DNL

53,82

4,15

 

 

 

0,35

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

36,06

0,02

 

13,19

-

Đất công trình bưu chính, viễn thông

DBV

3,56

0,37

0,04

0,17

0,80

0,03

 

0,17

 

1,51

0,06

 

 

0,20

0,03

0,03

 

0,02

0,13

-

Đất chợ

DCH

8,33

0,48

0,15

0,14

0,52

0,88

0,08

1,20

2,36

 

1,03

 

 

0,03

0,39

0,61

 

0,10

0,36

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

12,39

0,83

 

9,63

 

 

 

 

 

 

1,31

0,08

0,39

 

0,15

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

21,22

 

 

4,27

 

 

 

 

0,81

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

16,09

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

740,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149,58

108,01

129,97

352,66

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1.494,62

261,29

201,38

352,30

171,81

130,47

77,44

74,38

49,93

30,12

17,02

23,63

15,92

27,82

61,11

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

40,39

1,35

0,30

0,93

17,43

2,42

3,47

3,12

0,25

4,86

0,17

0,61

0,74

0,81

1,42

0,30

0,48

0,45

1,28

2.16

Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

4,40

0,86

 

 

 

 

0,05

0,69

 

1,47

0,02

 

0,03

0,26

0,02

 

0,50

 

0,50

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

27,31

5,19

1,29

1,54

3,00

0,25

0,77

0,21

1,76

0,76

0,62

2,24

0,27

1,12

2,18

3,89

0,75

1,43

0,04

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

336,60

38,61

0,89

104,01

0,13

1,96

0,26

0,07

1,34

0,03

 

 

 

 

46,50

33,34

5,84

41,13

62,49

2.20

Đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

64,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,76

 

 

10,14

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

3,41

1,00

0,21

0,17

0,20

0,43

0,14

0,03

0,07

0,08

 

0,01

0,13

0,06

0,10

0,11

0,19

0,35

0,13

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

192,42

45,01

0,33

20,98

47,59

1,60

 

11,84

1,95

1,35

 

 

0,41

18,84

0,21

 

18,00

0,30

24,01

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

8,24

1,94

0,72

0,79

0,04

0,09

0,10

0,64

 

0,27

0,85

0,67

0,23

0,28

0,24

0,53

 

0,26

0,59

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

165,69

 

1,31

36,03

5,04

16,32

6,55

8,70

9,25

6,48

8,06

1,98

4,21

4,12

7,73

11,60

10,57

24,77

2,97

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

34,29

0,59

1,30

4,14

0,27

0,57

 

1,12

0,43

 

 

 

 

0,63

13,39

11,85

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

1,24

0,10

 

 

 

0,97

 

 

 

 

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

337,42

117,85

33,03

18,83

 

0,88

0,36

 

1,88

 

 

 

 

 

3,00

126,10

0,42

 

35,07

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

7.428,62

3.454,27

1.052,54

1.199,76

417,92

289,59

149,77

219,94

103,73

78,55

39,40

48,36

46,99

89,40

238,40

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

P. Mũi

P. Hàm Tiến

P. Phú Hài

P. Phú Thủy

P. Phú Tài

P. Phú Trinh

P. Xuân An

P. Thanh Hải

P. Bình Hưng

P. Đức Nghĩa

P. Lạc Đạo

P. Đức Thắng

P. Hưng Long

P. Đức Long

Thiện Nghiệp

Phong Nẫm

Tiến Lợi

Tiến Thành

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+. ..+(22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

2.076,14

361,06

102,75

151,49

12,66

26,11

1,21

7,64

 

0,15

 

 

 

0,68

25,56

508,05

41,78

86,12

750,88

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

45,27

 

 

2,23

2,69

2,20

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

8,60

11,20

17,25

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

40,04

 

 

1,70

1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,60

11,20

17,25

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

157,74

17,00

3,80

7,80

1,04

1,29

0,78

1,04

 

0,15

 

 

 

0,68

4,27

2,00

5,00

14,50

98,39

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

1.616,03

295,31

98,95

104,00

0,04

22,62

0,43

5,50

 

0,00

 

 

 

 

20,79

449,55

25,58

54,37

538,89

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

247,55

48,75

 

37,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,90

 

 

113,60

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

7,74

 

 

0,16

7,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

1,81

 

 

 

1,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

439,31

 

 

54,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355,50

21,07

8,00

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

38,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,50

21,07

8,00

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

RSX/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR (a)

346,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346,00

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

112,13

 

 

90,81

17,45

0,35

 

0,10

 

 

 

0,04

 

3,38

 

 

 

 

 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác;

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

P. Mũi

P. Hàm Tiến

P. Phú Hài

P. Phú Thủy

P. Phú Tài

P. Phú Trinh

P. Xuân An

P. Thanh Hải

P. Bình Hưng

P. Đức Nghĩa

P. Lạc Đạo

P. Đức Thắng

P. Hưng Long

P. Đức Long

Thiện Nghiệp

Phong Nẫm

Tiến Lợi

Tiến Thành

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+. ..+(22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

82,27

61,55

 

1,40

 

0,10

 

 

4,60

 

 

0,02

 

0,04

 

 

 

 

14,56

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,50

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

3,50

3,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

72,97

55,55

 

 

 

 

 

 

2,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,56

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

0,27

 

 

 

 

0,10

 

 

0,12

 

 

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

3,45

2,00

 

1,40

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,57

 

 

 

 

 

 

 

1,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

P. Mũi

P. Hàm Tiến

P. Phú Hài

P. Phú Thủy

P. Phú Tài

P. Phú Trinh

P. Xuân An

P. Thanh Hải

P. Bình Hưng

P. Đức Nghĩa

P. Lạc Đạo

P. Đức Thắng

P. Hưng Long

P. Đức Long

Thiện Nghiệp

Phong Nẫm

Tiến Lợi

Xã Tiến Thành

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(22)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Đất nông nghiệp

NNP

868,79

38,12

8,88

75,74

12,26

22,17

0,43

3,53

 

 

 

 

 

0,48

24,06

383,01

20,08

68,47

211,56

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12,67

 

 

1,73

2,69

1,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

5,55

 

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

9,54

 

 

1,70

1,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00

5,55

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

61,25

6,00

0,30

5,40

0,68

0,79

 

0,24

 

 

 

 

 

0,48

3,67

 

2,00

13,50

28,19

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

606,68

27,12

8,58

31,31

0,00

19,68

0,43

3,29

 

 

 

 

 

 

19,89

335,11

17,08

49,42

94,77

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

178,80

5,00

 

37,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,90

 

 

88,60

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

7,58

 

 

 

7,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

1,81

 

 

 

1,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

62,28

4,28

0,03

14,03

27,56

2,76

 

0,46

 

2,53

 

0,04

 

8,19

0,26

0,65

0,30

1,19

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

2,50

 

 

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

21,99

1,00

 

 

20,96

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,65

0,30

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

10,65

1,46

0,03

2,67

2,65

0,66

 

0,10

 

1,35

 

0,04

 

1,69

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

1,57

 

 

 

 

 

 

0,33

 

1,18

 

 

 

 

0,06

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,19

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

10,68

1,82

 

8,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

5,55

 

 

 

3,95

1,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,70

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

6,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,50

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu870/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 870/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Phan Thiết Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Phan Thiết Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu870/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýPhạm Văn Nam
        Ngày ban hành03/04/2018
        Ngày hiệu lực03/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Phan Thiết Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 870/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Phan Thiết Bình Thuận

            • 03/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực