Quyết định 872/QĐ-KTNN

Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 Trung tâm Khoa học Bồi dưỡng cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-KTNN

 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học – công nghệ trong toàn ngành; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là công chức) của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và quản lý Tạp chí Nghiên cứu Khoa học; tổ chức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

2. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán Nhà nước:

a) Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán Nhà nước;

b) Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức sau khi Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; Trực tiếp đảm nhận một phần khối lượng giảng dạy các lớp học của Kiểm toán Nhà nước; Tổ chức các lớp bồi dưỡng thi tuyển công chức, thi nâng ngạch Kiểm toán viên Nhà nước và thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước theo quy định;

c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều phối giảng viên và đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán Nhà nước;

d) Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức của Kiểm toán Nhà nước;

e) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng và khoa học công nghệ sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt.

2. Trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học – công nghệ:

a) Chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về hoạt động khoa học của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành;

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học – công nghệ dài hạn, hàng năm của Kiểm toán Nhà nước và phương án tổ chức thực hiện trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

c) Nghiên cứu khoa học về kiểm toán và các ngành khoa học có liên quan đến kiểm toán làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển về kiểm toán và phục vụ cho việc xây dựng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán; Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ kiểm toán trong nước và trên thế giới vào thực tiễn hoạt động Kiểm toán Nhà nước Việt Nam;

d) Thu nhận và cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; Phát hành thông báo kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ, các ấn phẩm thông tin chuyên đề nghiên cứu khoa học về kiểm toán.

đ) Tổ chức và quản lý thư viện khoa học – công nghệ kiểm toán;

e) Tổ chức và quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học – công nghệ của Kiểm toán Nhà nước; quản lý và đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thực hiện chức năng Văn phòng Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, tài liệu, chương trình làm việc của Hội đồng khoa học kiểm toán Nhà nước; Quản lý kinh phí hoạt động khoa học – công nghệ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

g) Xây dựng đội ngũ cộng tác viên khoa học trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước;

h) Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về khoa học công nghệ phù hợp với các quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

3. Trong công tác quản lý Tạp chí Nghiên cứu Khoa học:

a) Là diễn đàn khoa học trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản lý và sử dụng tài chính nhà nước, tài sản công;

b) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí nghiên cứu Khoa học Kiểm toán theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, quy định của Luật Báo chí và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

c) Thông tin kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản lý và sử dụng tài chính nhà nước, tài sản công; phổ biến kiến thức, thông tin khoa học chuyên môn, kinh nghiệm của các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước trong quá trình phát triển của khoa học kiểm toán;

d) Khai thác, sử dụng các nguồn thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động bồi dưỡng và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo quy định;

đ) Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định;

e) Ký kết các hợp đồng quảng cáo, thông tin, tuyên truyền với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Trong hoạt động tổ chức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu:

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, kế toán trưởng, quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp...; Tổ chức các lớp bồi dưỡng và nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ chuyên sâu về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính;

b) Liên kết với các trường, đơn vị và tổ chức trong và ngoài nước nhằm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; Cung cấp các dịch vụ tư vấn về lập, thẩm định các dự án nghiên cứu khả thi, dự toán kinh phí đầu tư, hồ sơ mời thầu, xét thầu và báo cáo quyết toán các dự án đầu tư; Hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về kiểm toán, kế toán, quản lý tài chính; tư vấn việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

c) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về kiểm toán, quản lý tài chính, kế toán và thuế, quản trị doanh nghiệp.

5. Trong công tác quản lý hoạt động của Chi nhánh Đào tạo tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An: Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của Kiểm toán Nhà nước; tổ chức các hoạt động nghỉ dưỡng cho công chức của Kiểm toán nhà nước; phục vụ hội nghị, hội thảo của kiểm toán Nhà nước; khai thác và tổ chức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính; tổ chức các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật, của Kiểm toán Nhà nước, của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ

6. Trong công tác quản lý hoạt động của Chi nhánh Phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức ở các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước tại Khu vực phía Nam; Tổ chức dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn về kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

7. Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua – khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

8. Tổ chức quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và nhân sự

1. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các viên chức và người lao động. Giám đốc, Phó Giám đốc do Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức.

2. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ gồm có:

a) Văn phòng;

b) Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ;

c) Phòng Quản lý và Nghiên cứu khoa học;

d) Phòng Dịch vụ đào tạo và tư vấn kế toán, kiểm toán;

đ) Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán;

e) Chi nhánh đào tạo Cửa Lò;

g) Chi nhánh Phía Nam.

Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, viên chức và người lao động giúp việc Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, viên chức và người lao động giúp việc Trưởng phòng; Chi nhánh có Trưởng Chi nhánh, các Phó trưởng Chi nhánh, viên chức và người lao động giúp việc Trưởng Chi nhánh. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viên chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 609/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ; Quyết định số 384/QĐ-KTNN ngày 24/3/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung nội dung một số điều của Quyết định số 609/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ; Quyết định số 299/QĐ-KTNN ngày 26/3/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

 Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 872/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu872/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 872/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 Trung tâm Khoa học Bồi dưỡng cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 Trung tâm Khoa học Bồi dưỡng cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu872/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành29/08/2013
       Ngày hiệu lực29/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 Trung tâm Khoa học Bồi dưỡng cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 Trung tâm Khoa học Bồi dưỡng cán bộ Tổng Kiểm toán Nhà nước

          • 29/08/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/08/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực