Quyết định 8724/QĐ-UBND

Quyết định 8724/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 758/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8724/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 282/TTr-SNN ngày 17/11/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 2598/STP-KSTTHC ngày 06/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, bao gồm:

Thủ tục hành chính mới ban hành: 01 thủ tục

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 10 thủ tục

(có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 06/10/2016; Quyết định số 6192/QĐ-UBND ngày 09/11/2017; Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Nguyễn Doãn Toản;

- VPUBTP: Các PCVP P.C.Công, T.V.Dũng; Các phòng: NC, KT, TKBT, TH;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, NC
(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8724/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mc thủ tục hành chính mới ban hành.

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

 

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

1

1

Tiếp nhận công bố hp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai.

5

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung,

Trang

I

 

Lĩnh vực lâm nghiệp

 

 

2

1

 

Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT

9

3

2

 

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng).

11

4

3

 

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.

15

5

4

 

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.

17

6

5

 

Giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức.

20

7

6

 

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác.

23

8

7

 

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức.

27

9

8

 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh/ Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư.

Thông tư số 15/2015/TT- BNNPTNT.

30

II

 

Lĩnh vực trồng trọt

 

 

10

1

 

Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2.

- Nghị định số: 108/2017/NĐ-CP

52

11

2

 

Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón.

57

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8724/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8724/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8724/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu8724/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Đức Chung
     Ngày ban hành19/12/2017
     Ngày hiệu lực19/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2019
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 8724/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội