Quyết định 873/QĐ-BTC

Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 sửa đổi Quyết định 568/QĐ-BTC năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 299/QĐ-BNV năm 2014 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Cục Kế hoạch Tài chính và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-BTC NGÀY 23/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 2 như sau:

“9. Thẩm định kế hoạch, danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ để tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của Bộ Tài chính báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thẩm định trình Bộ trưởng quyết định phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ.

Thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Tin học và Thống kê tài chính làm chủ đầu tư; tham gia với Cục Tin học và Thống kê tài chính thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo phân cấp.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật”.

2. Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính quy định tại Điều 3 như sau:

“Vụ Kế hoạch - Tài chính có các phòng:

1. Phòng Quản lý tài chính.

2. Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

3. Phòng Quản lý đầu tư xây dựng.

4. Phòng Quản lý tài sản.

5. Phòng Quản lý tài chính các dự án công nghệ thông tin và vay nợ, viện trợ.

6. Phòng Tài vụ - Kế toán.

7. Phòng Quản trị.

8. Phòng Bảo vệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 2
- VP ĐU, CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 873/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu873/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2012
Ngày hiệu lực06/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 873/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu873/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýVương Đình Huệ
      Ngày ban hành06/04/2012
      Ngày hiệu lực06/04/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2014
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 873/QĐ-BTC năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính