Quyết định 877/QĐ-UBND

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thuộc đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

Nội dung toàn văn Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 kiên cố hoá trường lớp nhà công vụ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 12 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN NĂM 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/ TTg-CP, ngày 01 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn năm 2008-2012;

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn năm 2008-2012;

Xét đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 184/TTr.KHĐT-VX ngày 04 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thuộc Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2010 gồm:

a) Tổng số: 478 phòng học, 56 nhà vệ sinh, 31 cổng rào, 3857 m2 nhà công vụ (danh mục công trình cụ thể đính kèm), trong đó:

- Mẫu giáo, mầm non: 130 phòng học, 25 nhà vệ sinh, 26 cổng rào.

- Tiểu học: 248 phòng học, 21 nhà vệ sinh, 05 cổng rào.

- Trung học cơ sở: 100 phòng học, 10 nhà vệ sinh.

- Nhà công vụ: 3857 m2.

b) Nguồn vốn thực hiện: chuẩn bị đầu tư cho Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2010 (ngân sách tỉnh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) làm chủ đầu tư các dự án trường trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo, nhà công vụ giáo viên thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 trên địa bàn toàn tỉnh. Phòng Giáo dục huyện có trách nhiệm cử người tham gia với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để quản lý đầu tư xây dựng công trình và tiếp nhận quản lý, sử dụng khi công trình hoàn thành.

 - Danh mục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình năm 2010 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là cơ sở để các chủ đầu tư tiến hành triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Không được phép tiến hành xây dựng, chọn thầu khi chưa có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Các Sở: KH&ĐT, GD&ĐT, TC, XD;
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND, BQLDA và Phòng Giáo dục các huyện, thị xã,thành phố;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, XDCB, TH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Biên Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 877/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2010
Ngày hiệu lực12/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 877/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 kiên cố hoá trường lớp nhà công vụ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 kiên cố hoá trường lớp nhà công vụ An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu877/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Biên Cương
        Ngày ban hành12/05/2010
        Ngày hiệu lực12/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 kiên cố hoá trường lớp nhà công vụ An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 kiên cố hoá trường lớp nhà công vụ An Giang

            • 12/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực