Quyết định 880/QĐ-HQHCM

Quyết định 880/QĐ-HQHCM năm 2014 về Quy trình thí điểm tạm thời quản lý đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ tại khu vực cách ly ga đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất của Công ty Cổ phần Sóng Việt do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 880/QĐ-HQHCM 2014 Quy trình thí điểm quản lý thu đổi ngoại tệ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN

TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 880/QĐ-HQHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THÍ ĐIỂM TẠM THỜI QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU ĐỔI NGOẠI TỆ TẠI KHU VỰC CÁCH LY GA ĐẾN SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11, ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục, hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan Tỉnh, liên tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế đại lý đổi ngoại tệ;

Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thí điểm tạm thời quản lý đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ tại khu vực cách ly ga đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất của Công ty Cổ phần Sóng Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Cục;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu: VT,GSQL.(05b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp

 

QUY TRÌNH

THÍ ĐIỂM TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU ĐỔI NGOẠI TỆ TẠI KHU VỰC CÁCH LY GA ĐẾN SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT CỦA CÔNG TY CP SÓNG VIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-HQHCM ngày 15/8/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh)

I. Quy định chung:

1. Hoạt động thu đổi ngoại tệ của các bàn đại lý đổi ngoại tệ của Công ty Cổ phần Sóng Việt (dưới đây gọi tắt là Quầy) đặt tại mặt bằng Khu cách ly ga đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (gồm quầy 68 G và 68 H), nhằm đáp ứng nhu cầu đổi ngoại tệ ra Việt Nam Đồng (VNĐ) của hành khách nhập cảnh.

2. Quầy đặt tại vị trí sau khu vực làm thủ tục nhập cảnh và trước khu vực làm thủ tục hải quan nhập cảnh, được cơ quan hải quan giám sát đối với ngoại tệ đưa vào, đưa ra quầy. Nhân viên thu đổi ngoại tệ của Công ty CP Sóng Việt phải đi vào và ra quầy thu đổi ngoại tệ theo các lối đi riêng do cơ quan Hải quan quy định.

3. Quầy chỉ thực hiện nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ ra Việt Nam Đồng và nhân viên của quầy phải chấp hành quy định khai báo lượng tiền mặt (gồm đồng Việt Nam, ngoại tệ) khi đưa vào, đưa ra khu vực cách ly.

4. Công ty Cổ phần Sóng Việt phải tuân thủ quy định hiện hành về quản lý ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (Quy chế đại lý đổi ngoại tệ số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 và Điểm d Khoản 01 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước).

5. Công ty cổ phần Sóng Việt phải tuân thủ nội quy của kiểm soát an ninh, quy định về phòng cháy chữa cháy, quy định của các cơ quan chức năng tại Cảng Hàng không Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

II. Quy định cụ thể:

Bước 1. Giám sát đối với việc đưa tiền Việt Nam Đồng vào các quầy thu đổi ngoại tệ:

Nhân viên của Công ty Cổ phần Sóng Việt mang VNĐ và tiền lẻ ngoại tệ vào các quầy thu đổi phải khai báo cho Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của Bảng kê VNĐ và ngoại tệ khi mang vào quầy (Mẫu 1), công chức của Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu sẽ tiến hành kiểm tra, đóng dấu công chức và ký xác nhận trên bảng kê.

Bước 2. Giám sát quá trình thu đổi ngoại tệ.

- Khi thu đổi ngoại tệ cho khách hàng, nhân viên của Công ty Cổ phần Sóng Việt phải xuất hóa đơn theo mẫu của Ngân hàng, hóa đơn được lập 02 liên: 01 liên Công ty lưu giữ, 01 liên hành khách giữ dùng để chứng minh nguồn tiền khi qua khu vực nhập cảnh của cơ quan Hải quan. Hóa đơn phải có đủ thông tin về họ tên, số hộ chiếu, số chuyến bay, ngày giờ, số hóa đơn, tên ngoại tệ, tỉ giá, số lượng ngoại tệ và tổng tiền quy đổi VNĐ.

- Công ty trang bị máy chủ tại các bàn thu đổi 68G và 68H và trang bị máy tính nối mạng đặt tại Đội Thủ tục Hành lý nhập khẩu để truyền trực tuyến số liệu của từng lần thu đổi, bao gồm: Họ tên, số hộ chiếu, số chuyến bay, ngày giờ, số hóa đơn, tên ngoại tệ, tỉ giá, số lượng ngoại tệ và tổng tiền quy đổi VNĐ cho cơ quan Hải quan, bố trí các camera quan sát tại 02 quầy có kết nối với cơ quan hải quan.

Bước 3. Kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành các quy định về quản lý ngoại tệ đối với hành khách nhập cảnh:

Công chức Đội Thủ tục Hành lý nhập khẩu sẽ kiểm tra, giám sát việc mang ngoại tệ của hành khách; khách hàng phải xuất trình hóa đơn thu đổi ngoại tệ, công chức sẽ đối chiếu dữ liệu với do Công ty Cổ phần Sóng Việt truyền đến cơ quan hải quan, để giải quyết đối với số ngoại tệ khi nhập cảnh.

Bước 4. Giám sát việc mang ngoại tệ và Việt Nam Đồng còn thừa sau khi thu đổi ra khỏi khu vực cách ly.

Cuối ngày, khi mang ngoại tệ và tiền Việt nam Đồng còn thừa sau khi thu đổi ra khỏi quầy, nhân viên Công ty Cổ phần Sóng Việt phải lập bảng kê theo (mẫu số 2), mỗi loại 02 bản; công chức Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu có trách nhiệm đối chiếu với dữ liệu trên máy, đóng dấu công chức và ký vào báo cáo.

Bước 5. Thanh khoản và chế độ báo cáo định kỳ:

- Tuần đầu tiên của mỗi tháng, Công ty CP Sóng Việt có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ báo cáo ngày về thu đổi ngoại tệ thành báo cáo tháng gởi cho Đội Thủ hành lý nhập khẩu để thực hiện việc thanh khoản.

- Cơ quan Hải quan kiểm tra dữ liệu trên máy tính nối mạng, đối chiếu dữ liệu trên máy với Báo cáo ngoại tệ mua vào trong tháng. Nếu nội dung báo cáo đầy đủ, chính xác thì công chức được phân công sẽ đóng dấu trên hồ sơ “Đã thanh khoản” và ký tên trên hồ sơ.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất có trách nhiệm tổ chức triển khai để thực hiện quy trình này:

- Phân công hướng dẫn, kiểm tra công chức thực hiện đúng quy trình thủ tục.

- Xử lý và báo cáo các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thu đổi ngoại tệ tại khu vực cách ly ga đến Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất của Công ty Cổ phần Sóng Việt

2. Định kỳ 6 tháng, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt động thu đổi ngoại tệ cho Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất báo cáo về Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để kịp thời điều chỉnh và tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan hướng dẫn giải quyết.

 

Mẫu 01/NTDV

CÔNG TY CP SÓNG VIỆT
Quầy s
:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

 

 

BẢNG KÊ
VIỆT NAM ĐỒNG VÀ NGOẠI TỆ ĐƯA VÀO QUẦY THU ĐỔI

STT

Loại tiền

Giá trị

Ghi chú

Bằng số

Bằng chữ

1

USD

 

 

 

2

GBP

 

 

 

3

HKD

 

 

 

4

FRF

 

 

 

5

CHF

 

 

 

6

DEM

 

 

 

7

JPY

 

 

 

8

AUD

 

 

 

9

CAD

 

 

 

10

SGD

 

 

 

11

EURO

 

 

 

12

NZD

 

 

 

13

THB

 

 

 

14

VND

 

 

 

Công ty xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về số ngoại tệ kê khai trên đây.

 

XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN:

TP. HCM, Ngày …. tháng …. năm ……….
Người khai
(Ký ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu 02/NTDR

CÔNG TY CP SÓNG VIỆT
Quầy s
:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

 

 

BÁO CÁO
NGOẠI TỆ THU ĐỔI

 

STT

Loại tiền

Giá trị

Số ngoại tệ đã thu đổi

Số tiềnVND còn lại

Ghi chú

Bng kê s1

Bảng kê s 2

Tổng số

1

USD

 

 

 

 

 

 

2

GBP

 

 

 

 

 

 

3

HKD

 

 

 

 

 

 

4

FRF

 

 

 

 

 

 

5

CHF

 

 

 

 

 

 

6

DEM

 

 

 

 

 

 

7

JPY

 

 

 

 

 

 

8

AUD

 

 

 

 

 

 

9

CAD

 

 

 

 

 

 

10

SGD

 

 

 

 

 

 

11

EURO

 

 

 

 

 

 

12

NZD

 

 

 

 

 

 

13

THB

 

 

 

 

 

 

14

VND

 

 

 

 

 

 

Công ty xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về số ngoại tệ kê khai trên đây.

 

XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN:

TP. HCM, Ngày...... tháng …… năm ……..
Người khai
(Ký ghi rõ họ, tên)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 880/QĐ-HQHCM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu880/QĐ-HQHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 880/QĐ-HQHCM

Lược đồ Quyết định 880/QĐ-HQHCM 2014 Quy trình thí điểm quản lý thu đổi ngoại tệ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 880/QĐ-HQHCM 2014 Quy trình thí điểm quản lý thu đổi ngoại tệ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu880/QĐ-HQHCM
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Nghiệp
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 880/QĐ-HQHCM 2014 Quy trình thí điểm quản lý thu đổi ngoại tệ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 880/QĐ-HQHCM 2014 Quy trình thí điểm quản lý thu đổi ngoại tệ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

            • 15/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực