Quyết định 880/QĐ-UBND

Quyết định 880/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 880/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thạnh Trị Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 880/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị (Tờ trình số 31/TTr- UBND ngày 22/01/2019) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 410/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 7/3/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Kế hoạch năm 2019

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Thạnh Trị

Xã Tuân Tức

Xã Vĩnh Thành

Xã Thạnh Tân

Xã Vĩnh Lợi

Xã Châu Hưng

Xã Lâm Tân

Xã Lâm Kiết

Thị trấn Phú Lộc

Thị trấn Hưng Lợi

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

28.747,46

3.515,32

3.023,26

2.585,81

3.949,37

2.237,72

2.866,44

4.176,23

1.857,98

2.578,73

1.956,60

1

Đất nông nghiệp

NNP

25.856,60

3.149,65

2.738,82

2.382,67

3.602,69

2.037,19

2.595,07

3.771,11

1.621,44

2.228,52

1.729,45

1.1

Đất trồng lúa

LUA

23.346,21

2.909,24

2.503,53

2.165,30

3.301,80

1.848,13

2.391,69

3.358,20

1.438,22

1.842,51

1.587,60

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

23.346,21

2.909,24

2.503,53

2.165,30

3.301,80

1.848,13

2.391,69

3.358,20

1.438,22

1.842,51

1.587,60

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

277,95

3,10

83,41

5,00

4,03

0,11

1,41

100,80

5,36

63,12

11,61

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.144,15

235,42

151,78

210,37

293,99

188,95

201,89

310,34

118,67

302,77

129,97

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

83,87

0,12

 

 

2,87

 

0,08

1,77

58,64

20,12

0,27

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

4,42

1,77

0,10

2,00

 

 

 

 

0,55

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.890,86

365,67

284,45

203,14

346,69

200,53

271,37

405,12

236,54

350,21

227,15

2.1

Đất quốc phòng

CQP

3,43

 

 

 

 

 

 

 

 

3,43

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,05

 

 

 

 

 

 

 

 

7,05

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

11,37

0,85

0,41

1,07

1,06

1,12

0,33

1,30

1,64

2,56

1,03

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

4,76

0,23

0,10

0,50

0,29

0,50

0,10

 

 

3,04

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.502,75

99,29

153,68

105,81

197,93

80,63

181,07

292,49

136,82

163,88

91,16

2.9.1

Đất giao thông

DGT

318,70

26,79

29,48

19,56

29,70

34,26

38,63

42,19

25,64

45,11

27,35

2.9.2

Đất thủy lợi

DTL

1.126,45

66,58

119,07

81,40

160,15

42,00

140,54

247,38

106,85

106,72

55,76

2.9.3

Đất công trình năng lượng

DNL

1,23

0,07

0,08

 

 

 

 

 

0,26

0,81

0,01

2.9.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,56

0,01

 

 

 

 

 

0,01

0,02

0,51

0,01

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

5,72

0,30

 

0,40

0,11

 

0,01

0,13

0,31

3,44

1,02

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

5,29

2,68

0,53

0,15

0,17

0,11

0,33

0,22

0,25

0,40

0,45

2.9.7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

35,37

2,86

2,83

2,72

6,93

2,41

1,56

1,58

2,60

6,54

5,34

2.9.8

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

7,71

 

1,00

1,23

0,87

1,73

 

0,95

0,77

 

1,16

2.9.9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.10

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18

 

2.9.11

Đất chợ

DCH

1,54

 

0,69

0,35

 

0,12

 

0,03

0,12

0,17

0,06

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,19

0,53

0,24

0,35

0,45

0,77

0,49

0,45

0,24

1,11

0,56

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

323,27

42,68

54,05

38,22

51,07

31,69

37,88

40,81

26,87

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

129,92

 

 

 

 

 

 

 

 

74,62

55,30

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,36

1,14

0,38

0,65

0,47

0,54

1,84

0,50

0,58

5,02

0,25

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,70

 

0,02

 

 

0,14

0,11

 

 

0,32

0,11

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

24,17

1,17

7,85

0,36

4,13

0,45

 

1,51

2,00

4,11

2,59

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

42,93

7,16

1,65

4,53

2,01

2,13

0,19

1,98

2,67

14,60

6,01

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

2,08

1,80

 

 

 

 

 

 

 

0,28

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,34

0,19

0,17

0,07

0,28

0,50

0,21

0,19

0,26

0,42

0,05

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,85

 

 

 

 

0,06

 

 

 

0,79

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,98

1,02

0,08

0,24

0,24

 

0,19

0,16

0,14

2,57

0,34

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

753,35

157,14

65,82

51,34

88,76

80,50

48,96

65,73

65,32

62,03

67,75

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

6,50

2,00

 

 

 

1,50

 

 

 

1,00

2,00

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

3,86

0,47

 

 

 

 

 

 

 

3,39

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

4.535,33

 

 

 

 

 

 

 

 

2.578,73

1.956,60

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Thạnh Trị

Xã Tuân Tức

Xã Vĩnh Thành

Xã Thạnh Tân

Xã Vĩnh Lợi

Xã Châu Hưng

Xã Lâm Tân

Xã Lâm Kiết

Thị trấn Phú Lộc

Thị trấn Hưng Lợi

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+… +(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

74,46

49,09

2,90

4,45

3,87

2,53

3,30

2,85

1,59

2,64

1,24

1.1

Đất trồng lúa

LUA

64,75

48,42

2,08

2,28

2,72

1,66

1,98

2,02

0,85

1,94

0,80

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

64,75

48,42

2,08

2,28

2,72

1,66

1,98

2,02

0,85

1,94

0,80

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,07

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

0,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9,64

0,67

0,82

2,17

1,15

0,87

1,32

0,80

0,74

0,70

0,40

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,59

0,65

0,04

0,51

0,12

0,12

0,18

0,06

 

3,78

0,13

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1

Đất giao thông

DGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Đất thủy lợi

DTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3

Đất công trình năng lượng

DNL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.7

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.8

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.9

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.10

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.11

Đất chợ

DCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1,63

0,62

0,04

0,51

0,12

0,10

0,18

0,06

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

1,42

 

 

 

 

 

 

 

 

1,29

0,13

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,05

0,03

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

2,49

 

 

 

 

 

 

 

 

2,49

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Thạnh Trị

Xã Tuân Tức

Xã Vĩnh Thành

Xã Thạnh Tân

Xã Vĩnh Lợi

Xã Châu Hưng

Xã Lâm Tân

Xã Lâm Kiết

Thị trấn Phú Lộc

Thị trấn Hưng Lợi

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

90,45

51,59

3,60

5,90

4,87

5,03

3,80

3,85

3,14

4,23

4,44

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

74,99

50,52

2,28

2,98

3,12

3,86

2,08

2,02

2,10

2,83

3,20

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

74,99

50,52

2,28

2,98

3,12

3,86

2,08

2,02

2,10

2,83

3,20

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,07

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

0,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

15,39

1,07

1,32

2,92

1,75

1,17

1,72

1,80

1,04

1,40

1,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

9,20

0,10

1,00

2,00

0,50

 

0,10

1,00

3,00

1,00

0,50

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

9,20

0,10

1,00

2,00

0,50

 

0,10

1,00

3,00

1,00

0,50

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.

RPH/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

1,83

0,11

 

 

0,15

0,04

0,12

0,75

 

0,63

0,03

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TN&MT huyện TT;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 880/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu880/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 880/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 880/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thạnh Trị Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 880/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thạnh Trị Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu880/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 880/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thạnh Trị Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 880/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Thạnh Trị Sóc Trăng

            • 25/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực