Quyết định 882/QĐ-UBND

Quyết định 882/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 882/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Mỹ Tú Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú (Tờ trình số 119/TTr- UBND ngày 28/12/2018) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 390/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/3/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Xã Long Hưng

Xã Hưng Phú

Xã Mỹ Hương

Xã Mỹ Tú

Xã Mỹ Phước

Xã Thuận Hưng

Xã Mỹ Thuận

Xã Phú Mỹ

1

2

3

4 = 5+...+13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Đất nông nghiệp

NNP

33.461,73

926,02

3.636,77

3.613,90

2.410,07

3.801,85

9.200,71

3.355,91

2.722,25

3.794,25

1.1

Đất trồng lúa

LUA

22.628,65

708,73

1.585,54

1.373,78

2.112,35

2.896,98

5.475,56

3.032,35

2.042,23

3.401,13

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

22.628,65

708,73

1.585,54

1.373,78

2.112,35

2.896,98

5.475,56

3.032,35

2.042,23

3.401,13

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.943,88

54,80

872,94

152,38

2,14

288,36

212,41

26,17

246,60

88,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5.421,44

162,49

1.014,73

1.776,62

293,92

552,15

740,07

296,13

282,40

302,93

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

278,92

 

 

 

 

 

278,92

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.626,37

 

159,84

298,87

 

 

2.167,66

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

233,35

 

2,72

2,25

1,66

63,86

11,84

 

151,02

 

1.8

Đất làm muối

LMU

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

329,12

 

1,00

10,00

 

0,50

314,25

1,26

 

2,11

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.357,53

216,66

342,09

383,40

251,94

408,46

707,15

345,17

379,55

323,11

2.1

Đất quốc phòng

CQP

106,23

9,05

 

 

 

 

94,22

2,96

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

7,73

7,73

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

6,41

1,41

0,12

2,02

1,19

1,360

-

0,17

0,14

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

7,38

 

1,54

1,24

0,88

1,38

1,52

-

0,71

0,11

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.841,02

117,15

205,31

260,59

132,26

201,34

381,11

174,98

204,90

163,38

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

21,88

-

 

 

 

 

21,88

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

26,84

 

0,70

 

0,06

0,210

-

 

 

25,87

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

508,77

 

59,26

64,66

52,71

60,28

89,59

62,48

47,81

71,98

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

34,58

34,58

-

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

14,38

5,73

0,64

2,71

1,61

0,42

0,54

1,26

0,25

1,22

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,91

1,30

0,30

0,27

0,12

0,19

0,15

 

0,58

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

30,42

0,42

1,45

5,29

0,05

0,84

4,00

3,97

3,85

10,55

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

35,14

0,63

6,06

2,92

9,00

5,08

4,52

3,17

2,37

1,39

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,50

0,07

0,47

0,10

0,17

0,360

0,95

0,02

0,34

0,02

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,12

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,59

0,73

0,72

1,11

0,38

0,650

1,00

0,93

0,07

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

705,63

37,74

65,52

42,49

53,51

136,35

107,67

95,23

118,53

48,59

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Không tng hợp vào tng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Xã Long Hưng

Xã Hưng Phú

Xã Mỹ Hương

Xã Mỹ Tú

Xã Mỹ Phước

Xã Thuận Hưng

Xã Mỹ Thuận

Xã Phú Mỹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Đất nông nghiệp

NNP

57,235

11,25

10,07

9,96

0,02

11,15

12,655

0,02

2,09

0,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA

25,68

10,05

1

1,5

 

6,1

5

 

2,03

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

25,68

10,05

1

1,5

 

6,1

5

 

2,03

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

29,11

0,05

8,87

8,37

 

4,95

6,87

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,445

1,15

0,2

0,09

0,02

0,1

0,785

0,02

0,06

0,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,48

0,1

0,05

0

0

0,03

0,3

0

0

0

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,38

 

0,05

 

 

0,03

0,3

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

Đơn vị tính: Ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Xã Long Hưng

Xã Hưng Phú

Xã Mỹ Hương

Xã Mỹ Tú

Xã Mỹ Phước

Xã Thuận Hưng

Xã Mỹ Thuận

Xã Phú Mỹ

1

2

3

4) = 5+…+13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

90,93

13,75

32,17

12,46

1,52

12,15

13,75

1,02

3,09

1,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

34,08

11,05

4,20

2,70

0,50

6,60

5,50

0,50

2,53

0,50

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

34,08

11,05

4,20

2,70

0,50

6,60

5,50

0,50

2,53

0,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

32,11

0,55

9,47

8,97

0,50

5,45

6,87

0,00

0,30

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

7,05

2,15

0,90

0,79

0,52

0,10

1,29

0,52

0,26

0,52

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

17,69

 

17,60

 

 

 

0,09

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất làm muối

LMU/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

427,95

1,50

26,00

15,00

1,00

12,00

367,25

1,70

3,50

0,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

6,50

0,50

2,00

3,00

1,00

 

 

 

 

 

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang lúa

NTS/LUC

1,00

 

 

 

 

0,50

 

 

0,50

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

LUA/NKH

4,00

 

1,00

2,00

 

0,50

 

0,50

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất cây lâu năm

HNK/CLN

4,00

 

2,00

2,00

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa

HNK/LUA

19,90

 

4,00

3,00

 

6,00

3,00

0,90

3,00

 

2.7

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng rng sản xuất

HNK/RSX

5,00

 

5,00

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng rừng sản xuất

CLN/RSX

13,00

 

10,00

3,00

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng lúa

CLN/LUC

10,30

1,00

2,00

2,00

 

5,00

 

0,30

 

 

2.10

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng (cây lâu năm 50 ha; nông nghiệp khác 314,25 ha)

RSX/NKR(a)

364,25

 

 

 

 

 

364,25

 

 

 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng TN&MT huyện MT;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hiểu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 882/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu882/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 882/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 882/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Mỹ Tú Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 882/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Mỹ Tú Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu882/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Văn Hiểu
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 882/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Mỹ Tú Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 882/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Mỹ Tú Sóc Trăng

            • 25/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực