Quyết định 883/2008/QĐ-BKH

Quyết định 883/2008/QĐ-BKH về Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 883/2008/QĐ-BKH Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009 đã được thay thế bởi Quyết định 2010/QÐ-BKHÐT công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 883/2008/QĐ-BKH Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 883/2008/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA THỜI KỲ 2008 - 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ vào Quyết định số 94/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006-2010;
Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3577/VPCP-QHQT ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò Tổ trưởng Tổ công tác ODA của Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ, đặc biệt Nhóm 6 Ngân hàng phát triển (Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) và Ngân hàng Thế giới (WB)), tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- 6 Ngân hàng phát triển: ADB, AFD, JBIC, KfW, WB, Korea Eximbank;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KTĐN.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc


KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA THỜI KỲ 2008-2009
(ban hành kèm theo Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì/đồng chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

Các kết quả dự kiến

1. Hài hòa hóa Đề cương chi tiết dự án và Tài liệu về ý tưởng dự án

 

 

 

 

1.1. Đánh giá Tài liệu về ý tưởng dự án của Nhóm 6 Ngân hàng và xác định sự khác biệt so với Đề cương chi tiết dự án của Chính phủ

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9/2008

Bảng so sánh sự khác biệt

1.2. Đánh giá thủ tục phê duyệt Đề cương chi tiết dự án của Chính phủ

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9/2008

Mô tả thủ tục phê duyệt của Chính phủ và những vấn đề vướng mắc liên quan

1.3. Dự thảo Đề cương chi tiết dự án hài hòa giữa Chính phủ và nhà tài trợ

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12/2008

Dự thảo Đề cương chi tiết dự án hài hòa giữa Chính phủ và nhà tài trợ

1.4. Đưa ra các khuyến nghị nhằm đẩy nhanh thủ tục phê duyệt của Chính phủ và các nhà tài trợ

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12/2008

Dự thảo các khuyến nghị về hài hòa hóa.

2. Hướng dẫn chung lập báo cáo nghiên cứu khả thi

 

 

 

 

2.1. Phổ biến Hướng dẫn chung về lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức đào tạo

Bộ KH&ĐT và KfW

Các cơ quan chủ quản, 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Trước Quý IV/2008

Chuẩn bị, tổ chức hội thảo và khóa đào tạo cho các bên liên quan

2.2. Thực hiện Hướng dẫn chung về lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Bộ KH&ĐT và KfW

Các cơ quan chủ quản, 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Đang tiến hành

Báo cáo nghiên cứu khả thi của tất cả các dự án do 6 Ngân hàng tài trợ được xây dựng trên cơ sở Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

2.3. Soạn thảo Hướng dẫn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cấp ngành cho một số lĩnh vực cụ thể (Đề xuất: Giao thông vận tải, cấp nước, xử lý nước thải, phát triển nông thôn, y tế, năng lượng)

Bộ KH&ĐT và KfW

Các cơ quan chủ quản, 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Trước Quý II/2009

Hướng dẫn cấp ngành phù hợp với Hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được Chính phủ và Nhóm 6 Ngân hàng xây dựng và thông qua

3. Các hành động tiến hành trước

 

 

 

 

3.1. Xây dựng danh sách các hành động tiến hành trước (bao gồm cơ quan có chức năng thực hiện, nguồn lực trong chu trình dự án). Danh sách này sẽ tách bạch những hành động có thể tiến hành trong khung khổ pháp lý hiện hành và những hành động đòi hỏi phải có những thay đổi trong khung khổ pháp lý hiện hành)

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 8 năm 2008

Danh sách các hành động tiến hành trước

3.2. Xác định những thay đổi cần thiết đối với khung khổ pháp lý để tạo điều kiện thực hiện những hành động tiến hành trước

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, WB, các cơ quan chủ quản và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 8 năm 2008

Đề xuất về những thay đổi trong khung khổ pháp lý

3.3. Thu thập số liệu về giai đoạn khởi động dự án thông qua các chỉ số của dự án khi chưa thực hiện các hành động tiến hành trước

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, WB, các cơ quan chủ quản

Tháng 8 năm 2008

Số liệu về giai đoạn khởi động dự án

3.4. Thủ tướng Chính phủ (i) phê duyệt Danh sách các hành động tiến hành trước; (ii) ban hành quyết định về việc thực hiện các hành động tiến hành trước có thể được thực hiện trong khung khổ pháp lý hiện hành đối với những dự án được phê duyệt năm 2008; (iii) phê duyệt thí điểm thực hiện các hành động tiến hành trước cần sửa đổi khung khổ pháp lý đối với 6 dự án thí điểm (mỗi Ngân hàng thí điểm 01 dự án)

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9 năm 2008

- Phê duyệt danh sách các hành động tiến hành trước

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm thực hiện các hành động tiến hành trước đối với 6 dự án cần sửa đổi khung khổ pháp chế

3.5. Thực hiện thí điểm các hành động tiến hành trước

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9 năm 2008

 

3.6. Tiến hành điều tra giai đoạn khởi động của các dự án đang thực hiện hoặc đang thí điểm các hành động tiến hành trước và so sánh với số liệu thu thập được theo Mục 3.3.

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 6 năm 2010

Báo cáo kết quả điều tra

3.7. Dựa vào kết quả điều tra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sửa đổi khung khổ pháp lý cho phù hợp.

Đối với những sửa đổi cần được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét.

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 8 năm 2010

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Chính phủ trình Quốc hội

3.8. Sửa đổi luật và các quy định liên quan

Bộ KH&ĐT và ADB

Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Từ tháng 8 năm 2010

Luật và các văn bản pháp lý liên quan tạo thuận lợi cho việc thực hiện các hành động tiến hành trước

4. Thống nhất chương trình đối thoại về những khoảng cách còn tồn tại trong các quy định về đấu thầu

 

 

 

 

4.1. Chuẩn bị văn bản hướng dẫn gửi cho các cơ quan chủ quan và chủ dự án của các DA ODA đang thực hiện để thông báo về (a) những khoảng cách còn tồn tại và những khác biệt giữa quy định đấu thầu của Việt Nam và những thực tiễn tốt của nhà tài trợ; và (b) Quy định chung, thực hiện theo Điều 3 của Luật đấu thầu, khi có sự khác biệt giữa quy định về đấu thầu của Việt Nam và nhà tài trợ thì Điều ước quốc tế được ký kết có giá trị pháp lý cao hơn.

Bộ KH&ĐT, WB và JBIC

Tổ công tác ODA, Bộ XD Nhóm 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 7 năm 2008

Chủ dự án và Ban QLDA hiểu rằng đối với gói thầu sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ODA, trường hợp có sự khác biệt giữa quy định về đấu thầu của Việt Nam và nhà tài trợ, những thủ tục đấu thầu đã cam kết trong Điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nhà tài trợ được ưu tiên áp dụng.

4.2. Đề xuất các nội dung cần hoàn thiện của hệ thống pháp luật đấu thầu Việt Nam (trên cơ sở Ma trận về sự chênh lệch theo chuẩn mực của thực tiễn tốt) nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và hài hoà thủ tục.

Bộ KH&ĐT, WB, JBIC

Tổ công tác ODA, Bộ XD Nhóm 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 1 năm 2009

Quốc hội nắm rõ các vấn đề và giải pháp đề xuất của Chính phủ (Bộ KH&ĐT) tại kỳ họp Quốc hội.

4.3. Hoàn chỉnh mẫu thông báo mời thầu đăng trên Báo Đấu thầu và Trang Web của Vụ QLĐT/Bộ KH&ĐT để đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hài hòa hóa

Bộ KH&ĐT và WB

Tổ công tác ODA, Bộ XD Nhóm 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 1 năm 2009

Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, thông báo kết quả đấu thầu được đăng tải với đầy đủ thông tin cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hài hòa hóa.

4.4. Trao đổi và thống nhất với Nhóm 6 Ngân hàng về Mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu Xây lắp và Hàng hóa đối với các dự án ODA

Bộ KH&ĐT và WB

Tổ công tác ODA, Bộ XD Nhóm 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 3 năm 2009

Ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu chuẩn hài hòa cho gói thầu Xây lắp và Hàng hóa NCB

4.5. Đào tạo cán bộ thực hiện dự án, bao gồm đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra ở cấp Trung ương và địa phương. Tổ chức đào tạo chính quy về đấu thầu và áp dụng hệ thống cấp chứng chỉ

Bộ KH&ĐT và WB

Tổ công tác ODA, Bộ XD Nhóm 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Định kỳ - ít nhất 2 lần/năm

Chủ dự án, cán bộ Ban QLDA, cán bộ kiểm tra, thanh tra hiểu biết và nắm được những điểm khác biệt chính giữa quy trình đấu thầu của Chính phủ và nhà tài trợ.

4.6. Lập văn bản hướng dẫn về cơ chế giải quyết khiếu nại trong đấu thầu

Bộ KH&ĐT và WB

Tổ công tác ODA, Bộ XD Nhóm 6 Ngân hàng và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 6 năm 2009

Xây dựng một cơ chế minh bạch hơn đối với giải quyết khiếu nại trong đấu thầu

5. Sửa đổi Hệ thống định mức chi phí

 

 

 

 

5.1. Tiếp tục sửa đổi Định mức chi phí bằng cách:

(i) xác định khoảng cách giữa Nghị định 99/CP của Chính phủ và thực tiễn tốt nhất của quốc tế.

(ii) Xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong Nghị định 99/CP của Chính phủ

Bộ XD, WB và JBIC

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Ma trận về sự chênh lệch

5.2. Đề xuất các lĩnh vực nhằm tăng cường hơn nữa khung khổ thể chế của Chính phủ và/hoặc các nghiên cứu cần thiết khác dựa vào những khuyến nghị về việc hoàn thiện Nghị định 99/CP

Bộ XD, WB và JBIC

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Sửa đổi các văn bản pháp quy theo yêu cầu

5.3. Xây dựng Đề xuất về đào tạo trên cơ sở các khuyến nghị nhằm hoàn thiện Nghị định 99/CP

Bộ XD, WB và JBIC

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Đề xuất về đào tạo

5.4. Đào tạo kỹ thuật ngắn hạn theo ba lĩnh vực chính: (i) Dự toán chi phí; (ii) Kiểm sát số lượng và (iii) Ngân hàng dữ liệu

Bộ XD, WB và JBIC

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12/2008 - Tháng 12/2009

Các cơ quan liên quan nắm vững quy trình và tuân thủ các quy định

6. Đẩy nhanh công tác thanh toán

 

 

 

 

6.1. Đánh giá hệ thống quản lý tài chính hiện hành và sự cần thiết phải tăng cường các hệ thống theo dõi và đánh giá

Bộ TC, AFD và Korea Eximbank

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9 năm 2008

Báo cáo đánh giá về việc lập kế hoạch ngân sách và bố trí vốn đối ứng

6.2. Xây dựng chỉ tiêu về giải ngân (định kỳ) để tăng tiến độ giải ngân nhằm đạt chỉ tiêu 75% giải ngân viện trợ theo đúng kế hoạch (chỉ tiêu 7 trong Cam kết Hà Nội)

Bộ TC, AFD và Korea Eximbank

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, các cơ quan chủ quản và chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9 năm 2008

- Các ban QLDA xây dựng chỉ tiêu giải ngân hàng năm, quý (thậm chí hàng tháng đối với những dự án thực hiện chậm).

- Các Ban QLDA lập báo cáo so sánh giải ngân thực tế với kế hoạch

6.3. Tiến hành khảo sát các Ban QLDA các dự án vốn vay ODA và cơ quan kiểm soát chi (Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đánh giá tính hiệu quả của quy trình, năng lực kiểm soát chi và đề xuất định hướng cải tiến

Bộ TC, AFD và Korea Eximbank

Các Ban QLDA được lựa chọn và các cơ quan kiểm soát chi

Tháng 12 năm 2008

Đánh giá các quy định hiện hành về quản lý tài chính

6.4. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm soát, thanh toán vốn ODA

Bộ TC, AFD và Korea Eximbank

Tổ công tác ODA

Trước Quý I năm 2009

- Các kiến nghị về loại bỏ các thủ tục kiểm tra không cần thiết và tăng cường áp dụng chuẩn mực quản lý theo mô hình doanh nghiệp (Ví dụ: Áp dụng thí điểm về ngưỡng chi tiêu, kiểm tra đột xuất, hậu kiểm và đưa ra các cơ chế phù hợp tuỳ thuộc vào việc phân tích và quản lý rủi ro đối với những khoản chi hoặc dự án cụ thể, chẳng hạn như đối với các dự án sử dụng các khoản vay kém ưu đãi hơn).

- Ban hành các quy định mới để thể chế hóa các kết quả cải tiến đạt được

6.5. Tổ chức các khóa đào tạo về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát chi (Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

Bộ TC, AFD và Korea Eximbank

Tổ công tác ODA

Trước Quý II năm 2009

Các cơ quan liên quan (Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) nắm vững quy trình đảm bảo giải quyết công việc trôi chảy và đúng quy định của pháp luật

6.6. Hài hòa mẫu biểu tài chính giữa Chính phủ và nhà tài trợ

Bộ TC, AFD và Korea Eximbank

Tổ công tác ODA

Tháng 9 năm 2009

Xây dựng và áp dụng mẫu biểu báo cáo thống nhất

7. Công cụ theo dõi thống nhất (AMT)

 

 

 

 

7.1. Nâng cao nhận thức của các Ban QLDA về việc sử dụng Mẫu báo cáo chung (AMF) theo Quyết định 803/2007/QĐ-BKH: Chia sẻ cam kết của Nhóm 6 Ngân hàng về việc sử dụng AMF, Bộ phận hỗ trợ và giám sát quá trình tuân thủ của Ban QLDA

Bộ KH&ĐT và Nhóm 6 Ngân hàng

Các cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 7 năm 2008

Tăng tỷ lệ sử dụng trong Quý IV/2008

7.2. Kết hợp đào tạo kỹ năng AMT với các kỳ họp kiểm điểm tình hình thực hiện các chương trình, dự án của Ban QLDA

Bộ KH&ĐT và Nhóm 6 Ngân hàng

Các cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Đang tiến hành

Tăng tỷ lệ sử dụng

7.3. Tăng cường sử dụng Cổng thông tin điện tử về hợp tác phát triển của Bộ KH&ĐT và hoạt động của Bộ phận trợ giúp để giải đáp các vướng mắc thường gặp mà trong quá trình thực hiện Quyết định 803/2007/QĐ-BKH (Ví dụ: Các vấn đề liên quan đến dự án ô, dự án đang thực hiện, sắp kết thúc và những câu hỏi thường gặp nhất,…)

Bộ KH&ĐT

Các cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 8 năm 2008

Tăng chất lượng báo cáo

7.4. Áp dụng mẫu biểu AMT cho một số ngành cụ thể (Ví dụ: Bộ NNPTNT, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT,...)

Bộ KH&ĐT và Nhóm 6 Ngân hàng

Các cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 10 năm 2008

AMT được áp dụng cho một số ngành cụ thể.

8. Đổi mới Ban QLDA

 

 

 

 

8.1. Tiến hành điều tra về các vấn đề đã được đề cập về đổi mới Ban QLDA đối với một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ KH&ĐT và JBIC

Các cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 9 năm 2008

Tài liệu thực tế về tình hình tái cơ cấu Ban QLDA trên cơ sở các nghiên cứu tình huống của Nhóm 6 Ngân hàng

8.2. Phân tích việc áp dụng những quy định hiện hành thông qua lựa chọn một số mô hình cụ thể từ các dự án của Nhóm 6 Ngân hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và nông nghiệp

Bộ KH&ĐT và JBIC

Các cơ quan chủ quản, Chủ dự án và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 11 năm 2008

Khuyến nghị sửa đổi các văn bản pháp quy hiện hành

8.3. Sửa đổi các quy định (nếu cần thiết)

Bộ KH&ĐT

 

Tháng 12 năm 2008

Văn bản pháp quy sửa đổi

9. Khung chính sách chung đối với tái định cư và hướng dẫn thủ tục và thực hiện đánh giá môi trường

 

 

 

 

Tái định cư

9.1. Phân loại các nhóm người sử dụng đất không hợp pháp

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Mô tả danh mục các nhóm người sử dụng đất không hợp pháp

9.2. Mô tả các luật và quy định được áp dụng đối với người sử dụng đất không hợp pháp và mô tả những luật/quy định này được áp dụng như thế nào

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Mô tả khuôn khổ thể chế

9.3. Khuyến nghị các hành động nhằm (i) Cải thiện ảnh hưởng của tái định cư đối với người sử dụng đất không hợp pháp, và (ii) Tạo điều kiện cho các nhà tài trợ đối thoại với Chính phủ về việc giải quyết đối với người sử dụng đất không hợp pháp

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Khuyến nghị hành động cụ thể

9.4. Làm rõ định nghĩa về “ngày giới hạn” để ngăn việc dân lấn chiếm đất hay xây dựng trên diện tích đã được xác định là khu vực của dự án để sau này yêu cầu đền bù

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Khuyến nghị cách xác định “ngày giới hạn”

Môi trường

9.5. Hỗ trợ sửa đổi Thông tư 08/2006-TT-BTNMT về “Hướng dẫn đánh giá chiến lược môi trường, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường”

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Thông tư 08/2006-TT-BTNMT được sửa đổi

9.6. Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Dự thảo hướng dẫn thực hiện đánh giá môi trường

9.7. Phổ biến công cụ xây dựng năng lực đánh giá môi trường

Bộ TN&MT và ADB

Bộ KH&ĐT, Tổ công tác ODA, WB và các nhà tài trợ khác quan tâm

Tháng 12 năm 2008

Lộ trình xây dựng năng lực chiến lược và CD-Rom “Bộ công cụ đánh giá môi trường tại Việt Nam”.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

 

ACTION PLAN FOR IMPROVING PERFORMANCE OF ODA PROGRAMS AND PROJECTS IN 2008-2009 PERIOD

(Promulgated together with the Decision No. 883/2008/QD-BKH 14/7/2008 of the Minister of Planning and Investment)

Content of Work

Leading Agency

Coordination Agencies

Deadline for Accomplishment

Expected Outcomes

1. Harmonized Project Detailed Outline and Project Concept Document

 

 

 

 

1.1. Review the Six Banks’ project concept documents and identify the gaps with the Govenment’s Project Detailed Outline

MPI and ADB

IMTF, WB and other interested donors

Sep., 2008

Gap matrix

1.2. Review the Government’s procedure to approve Project Detailed Outline

MPI and ADB

IMTF, WB and other interested donors

Sep., 2008

Description on the Government’s approval procedure and related problems

1.3. Draft a Harmonized Project Detailed Outline

MPI and ADB

IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Outcome Draft harmonized Project Detailed Outline

1.4. Prepare recommendations to expedite approval procedures of the Government and the donors

MPI and ADB

IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Draft harmonized Draft recommendations

2. Common Feasibility Study Guidelines

 

 

 

 

2.1. Dissemination of Common FS Guidelines and Training

MPI and KfW

Line Agencies, 6 Banks and other interested donors

By 4th Quarter 2008

Workshops and training courses for relevant stakeholders are prepared and organized

2.2. Implementation of Common FS Guidelines

MPI and KfW

Line Agencies, 6 Banks and other interested donors

Ongoing

All FS for 6 Banks projects are elaborated according to Common FS Guidelines

2.3. Elaboration of sector Guidelines in specific sectors (proposal: transport, water supply, waste water disposal, rural develoment, health, energy)

MPI and KfW

Line Agencies, 6 Banks and other interested donors

By 2nd Quarter 2009

Sector guidelines in line with the Common FS Guidelines are developed and approved by GoV and 6 Banks

3. Advanced Actions

 

 

 

 

3.1. Develop the list of Advance Actions (including responsible agency for implementation, resources, when in the project cycle). The list should separate the advance actions that can be implemented under the existing legal framework and the advance actions that would require changes to the existing legal framework

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Aug., 2008

List of Advance Actions

3.2. Identify the required changes to the regulatory framework that facilitate implementation of advance actions

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Aug., 2008

Proposal on changes to the legal framework

3.3. Compile data on start-up performance by indicators of project without advance actions

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Aug., 2008

Start-up performance data

3.4. The Prime Minister (i) approves the List of Advance Actions; (ii) issues decision on the implementation of advance actions that can be implemented under the current regulatory framework under all project approved in 2008; (iii) approves to pilot the implementation of advance actions that required changes to regulatory framework in 6 projects (each from each Bank)

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Sept., 2008

- Approved list of advance actions Prime Minister’s Decision

- Prime Minister’s approval to pilot advance actions that required changes to legal framework in 6 project

3.5. Implement and pilot advance actions

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Sept., 2008

 

3.6. Conduct a survey on start-up performance of projects implementing/piloting advance actions and compare that the data under 3.3

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Jun., 2010

Report on survey findings

3.7. Based on the survey findings, PM instructs concerned agencies to revise the regulatory framework as appropriate

In case the changes need to be approved by NA, the Government shall make proposals to NA for consideration

MPI and ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

Aug., 2010

- Decision of the Prime Minister

- Government’s submission to the National Assembly

3.8. Revising relevant laws and regulations

MPI/ADB

IMTF, Line Agencies, WB and other interested donors

From Aug., 2010

Laws and other legal documents that facilitate implementation of advance actions

4. Agreed Agenda for Mutual Engagement in Dialogue on remaining Gaps in Procurement Regulations

 

 

 

 

4.1. Prepare a directive to be sent to each Line Agency and Project Owner of on-going ODA funded projects informing them of (a) the remaining gaps and differences between GoV Procurement Regulations and donor’s good practice; and (b) of the general rules, in line with Article 3 of the Procurement Law if there is difference in procurement regulations between the Government and the Donor, the Legal Agreement prevail

MPI, WB and JBIC

IMTF, MOC, 6 Banks and other interested donors

Jul., 2008

Project owner and PMUs are aware that for contracts financed in whole or in part through ODA, if there is difference in procurement regulations between the Government and the Donor, the agreed procurement procedures in the legal agreement with the Donor prevail even if those procedures conflict with Government regulations.

4.2. Make concrete proposals for improvement of Vietnamese procurement legislation system (as per Good Practice “gaps” matrix) in order to enhance competition and transparency, economic efficiency and harmonization

MPI, WB and JBIC

IMTF, MOC, 6 Banks and other interested donors

Jan., 2009

National Assembly is aware of these issues and proposed solutions raised by the Government (MPI) at the National Assembly sessions

4.3. Revise templates for publishing procurement notices in Vietnam Procurement Review and DMPP/MPI website to meet minimum requirements for harmonization

MPI and WB

IMTF, 6 Banks and other interested donors

Jan., 2009

Procurement plans, Spectific procurement notices and notices of contract award(s) include the all the relevant information to meet the minimum requirements for harmonization

4.4. Discuss and agree with 6 Banks on Standard Bidding Documents for Works and Goods in ODA projects

MPI and WB

IMTF, 6 Banks and other interested donors

Mar., 2009

Harmonized standard bidding document for NCB works and goods are issued

4.5. Train project implementation staff, including fiduciary control staff, at both central and provincial levels. Formalize procurement training and establish a certificate scheme

MPI and WB

IMTF, 6 Banks and other interested donors

Recurrent - at least twice a year

Project owner, PMU staff and control staff and inspectors understand how to deal with major inconsistencies between Government and Donor Procurement procedures

4.6. Prepare Guidance note on mechanisms for dealing with procurement related complaints

MPI and WB

IMTF, 6 Banks and other interested donors

Jun., 2009

A more transparent mechanism for dealing with procurement complaints is established

5. Reform of the Cost Norms System

 

 

 

 

5.1. Continue the reform of Cost Norms by:

a. Identify the gap between Decree 99/CP and international good practices

b. Identify possible areas for improvement of Decree 99/CP

MOC, WB and JBIC

MPI, IMTF and other interested donors

Dec., 2008

Gap matrix

5.2. Propose the areas for further strengthening the government legal framework and/or other necessary studies based on the recommendation on improvement of Decree 99;

MOC, WB and JBIC

MPI, IMTF and other interested donors

Dec., 2008

Revised legal documents as needed

5.3. Develop further the training proposal based on the recommendation on improvement of Decree 99

MOC, WB and JBIC

MPI, IMTF and other interested donors

Dec., 2008

Training proposals

5.4. Technical short term training in three key areas: (i) Cost estimate; (ii) Quantity surveyor and (iii) Databank

MOC, WB and JBIC

MPI, IMTF and other interested donors

Dec., 2008 - Dec., 2009

Related agencies understand how to ensure the process smooth and in line with the regulations

6. Accelerate Payment

 

 

 

 

6.1. Review current FM system and the need to strengthen M&E systems

MOF, AFD and Korea Eximbank

MPI, IMTF, Line Agencies and other interested donors

Sept., 2008

Report about findings on the status of budgeting and allocating counterpart funds

6.2. Develop disbursement targets on regular basis to improve the timing of disbursements in order to achieve 75% of aid disbursed on schedule (Indicator 7 HCS)

MOF, AFD and Korea Eximbank

MPI, IMTF, Line Agencies Project Owners and other interested donors

Sept., 2008

PMUs prepare annually/quarterty disbursements targets (even on monthly basis for critieal projects)

PMUs make reports on the actual disbursement in comparison with the scheduled disbursements

6.3. Cnducting a survey on the PMUs of ODA loan projects and on the expenditure controlling agencies (State Treasury, VDB), focusing on efficiency of the current procedure, capacity of the expenditure controlling agencies, and recommendations for improvement

MOF, AFD, Korea Eximbank

Selected PMUs and controlling agencies

Dec., 2008

Evaluate the existing regulations on budget management

6.4. Clarifying the roles and responsibilities of agencies related with ODA checking and payment process

MOF, AFD and Korea Eximbank

IMTF and controlling agencies

By 1st quarter, 2009

Recommedations for removing non-essential expenditure checks and enforcement of business standard (i.e. pilot the use of the threshold of expenditure, the random controls, the ex-post controls and make appropriate mechanism depending on the risk analysis and management for specific expenditures/projects such as projects using less conditional funds)

Issue new regulation to institutionalize the results of reform process

6.5. Provide training workshops on policies, regulations and professional procedures to the related staffs of the expenditure controlling agencies (State Treasury, VDB)

MOF, AFD and Korea Eximbank

IMTF and other interested donors

By 2nd quarter, 2009

Related agencies (State Treasury, VDB) understand how to ensure the process smooth and in line with the regulations

6.6. Harmonize the financial formats between the Government and donors

MOF, AFD and Korea Eximbank

IMTF and other interested donors

Sept., 2009

Develop and use common financial formats

7. Alignment Monitoring Tool

 

 

 

 

7.1. Raising awareness of PMUs on using AMF in Decision 803/2007/QD-BKH: sharing the 6 Banks’ commitment to use AMF, Help Desk and follow up PMU implementation

MPI and 6 Banks

Line agencies, Project Owners and other interested donors

July, 2008

Improve submission rate for 4th Quarter, 2008

7.2. Training on AMT skills taking advantage of PMU’s gathering at porfolio review meeting

MPI and 6 Banks

Line agencies, Project Owners and other interested donors

Ongoing

Improve submission rate

7.3. Increase the use of MPI Development Portal and the MPI’s Help Desk to solve all the common issues in process of implementing Decision 803/2007/QD-BKH (e.g.: Issues related to umbrella projects, ongoing projects which are going to complete and most frequent questions, etc...)

MPI

Line agencies, Project Owners

Aug., 2008

Improve quality of submitted reports

7.4. Using AMT for a number of specific sectors (such as MARD, MOH, MOET, etc)

MPI and 6 Banks

Selected line agencies, Project Owners and other interested donors

Oct., 2008

AMT used in a number of specific sector

8. PMU Reform

 

 

 

 

8.1. Making survey on foregoing PMU reform issues in several sectors including Transport Sector

MPI and JBIC

Line agencies, Project Owners and other interested donors

Sept, 2008

Fact paper for on-going PMU reform based on the case studies of 6 Banks Projects

8.2. Making analysis for application of existing regulations by taking specific examples from 6 banks projects in health, education, and agricultural sector

MPI and JBIC

Line agencies, Project Owners and other interested donors

Nov., 2008

Recommendations to revise the existing legal document

8.3. Revising regulations (if necessary)

MPI

 

Dec., 2008

Revised legal document

9. Common policy framework for resettlement and guidelines on environmental assessment procedures and implementation

 

 

 

 

Resettlement

9.1. Develop a typology of illegal land users

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Description on typology

9.2. Describe the laws and regulations that apply to illegal land users, and how they are applied

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Description on legal framework

9.3. Recommend actions to (i) improve the outcomes of resettlement of illegal land users, and (ii) facilitate the dialogue of the development partners with the Government on the treatment of illegal land users

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Specific recommended actions

9.4. Clarify how best to define the cut-off date

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Recommended definition of the cut-off date

Environment

9.5. Support the revision of Circular 08

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Revised Circular 08

9.6. Develop environmental assessment guidelines

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Draft evironmental assessment implementation guidelines

9.7. Disseminate environmental assessment capcacity building tools

MONRE and ADB

MPI, IMTF, WB and other interested donors

Dec., 2008

Stratcgic capacity building roadmap and CD-ROM of “Viet Nam Environmental Assessment Toolkit”

 

 

MINISTER
Vo Hong Phuc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 883/2008/QĐ-BKH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu883/2008/QĐ-BKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực16/08/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoTừ số 433 đến số 434
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 883/2008/QĐ-BKH

Lược đồ Quyết định 883/2008/QĐ-BKH Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 883/2008/QĐ-BKH Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu883/2008/QĐ-BKH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực16/08/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoTừ số 433 đến số 434
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 883/2008/QĐ-BKH Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 883/2008/QĐ-BKH Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009