Quyết định 89/2017/QĐ-UBND

Quyết định 89/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa lực lượng kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 89/2017/QĐ-UBND xử lý hoạt động khai thác cát sỏi Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TRAO ĐỔI THÔNG TIN, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản của Quốc hội số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TRAO ĐỔI THÔNG TIN, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong việc quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động liên quan đến khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là các Sở, ban, ngành, địa phương) trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu,… hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản) có hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm của mình chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; đảm bảo quy định về chuyên môn, yêu cầu chất lượng và đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trong việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan; các nội dung về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi và công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; việc thực hiện các quy định về xuất khẩu và nhập khẩu cát, sỏi.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, cấp phép khai thác, thăm dò, quản lý và bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xây dựng giá thuế tài nguyên (đối với khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá) theo thẩm quyền.

4. Hướng dẫn các thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi; xác nhận đối tượng không đủ tiêu chuẩn thuộc diện cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi và những nội dung khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản

5. Trao đổi thông tin giữa Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm chung của các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

1. Phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi; thực hiện và phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý;

2. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động khai thác cát, sỏi; công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền, lĩnh vực, địa bàn quản lý và thông báo kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, giám sát, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về quy hoạch, quản lý và bảo vệ khoáng sản nói chung tại địa phương;

b) Phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh;

c) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và xử lý các vi phạm về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Tiếp nhận, giải quyết việc cấp, cấp lại giấy phép, gia hạn và thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền được giao; xác nhận đối tượng không đủ tiêu chuẩn thuộc diện cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và những nội dung khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

đ) Chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan trong công tác nắm tình hình, trao đổi, tiếp nhận thông tin về quản lý khoáng sản, đối tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã và thành phố Huế tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh;

c) Chủ động, sẵn sàng bố trí nhân lực, phương tiện đường thủy, trong quá trình phối hợp cùng Sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi khi có đề nghị phối hợp của Sở, ban, ngành, địa phương;

d) Chỉ đạo các Phòng, đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác nắm tình hình, trao đổi, tiếp nhận thông tin về đối tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh;

đ) Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình, kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tư pháp

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, triển khai và phổ biến các văn bản quy định của pháp luật có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác cát, sỏi vào Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ 06 tháng và hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Cập nhật và cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, danh sách các doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến hoạt động khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh để theo dõi quản lý (định kỳ 03 tháng/01 lần);

b) Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực nhưng chưa gia hạn hoặc còn hiệu lực nhưng vi phạm các thủ tục về đất đai và đã bị thu hồi Quyết định cho thuê đất.

5. Sở Công Thương

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh đối với khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán khoáng sản cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Phối hợp cùng Sở, ban, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, xuất nhập khẩu khoáng sản cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp. Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định và thẩm quyền;

c) Định kỳ 03 tháng/01 lần hoặc đột xuất cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh về hồ sơ các đối tượng vi phạm, đã xử lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để phối hợp quản lý.

6. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ động thống kê, rà soát danh sách các phương tiện thủy nội địa có đăng ký hoạt động khoáng sản cát, sỏi;

b) Phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các chủ phương tiện đường thủy nội địa, đường bộ sử dụng phương tiện không đúng mục đích trong quá trình vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp;

c) Phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các Dự án (nạo vét, khơi thông luồng lạch phục vụ giao thông đường thủy, dự án mở rộng tuyến giao thông đường bộ) nhưng lợi dụng Dự án được cấp phép để khai thác, kinh doanh, xuất khẩu khoáng sản cát, sỏi khi chưa được sự chấp thuận cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các địa phương rà soát, tổ chức cắm các biển báo hiệu, biển hướng dẫn, biển các đoạn tuyến, khu vực cấm lưu thông, cấm khai thác cát, sỏi… trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo quy định;

đ) Định kỳ 03 tháng/01 lần hoặc đột xuất cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh về hồ sơ các đối tượng vi phạm, đã xử lý có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để phối hợp quản lý.

7. Sở Xây dựng

a) Thống kê danh sách các bến, bãi tập kết cát, sỏi nằm trong và ngoài quy hoạch;

b) Chủ trì phối hợp cùng Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi tự ý lập bến, bãi tập kết không nằm trong quy hoạch; Chủ trì tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch những bến bãi tập kết cát, sỏi, quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

c) Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc hành quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở lòng sông nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc cấp phép thực hiện các dự án (trong quá trình nạo vét hồ, đập thủy lợi, khai thông luồng lạch đường thủy,…) để khai thác trái phép khoáng sản cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ lòng sông.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm định, cho ý kiến bằng văn bản đối với các tổ chức, cá nhân có dự án xây dựng bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi xây dựng để đảm bảo khả năng thoát lũ, an toàn đê điều và công trình thủy lợi.

c) Tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai.

d) Thường xuyên cập nhật danh sách các đơn vị, tổ chức thực hiện công tác nạo vét các hồ, đập thủy lợi, khu vực sản xuất nông nghiệp có trữ lượng khoáng sản cát, sỏi phát sinh, dôi dư trong quá trình phục vụ mục đích tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo phóng viên, các cơ quan báo chí thường xuyên đưa tin, phản ánh trung thực, đầy đủ các tiêu cực trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời cung cấp cho các cơ quản lý nhà nước thông tin, hình ảnh, các phóng sự điều tra về liên quan đến các vi phạm trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh;

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trong quá trình đưa tin, thực hiện các phóng sự điều tra nhằm phát huy tối đa hiệu quả của báo chí với vai trò phản ánh cuộc sống nhưng phải bảo đảm tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ phóng viên, cộng tác viên và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài chính

Căn cứ vào nhu cầu của các Sở, ban, ngành có liên quan xem xét bố trí kinh phí hàng năm để đảm bảo cho hoạt động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

11. Cục Hải quan

a) Rà soát, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có hoạt động xuất/nhập khẩu khoáng sản trong quá trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hải quan cho tổ chức, cá nhân làm thủ tục xuất khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản (cát, sỏi) thuộc đối tượng không được xuất khẩu theo yêu cầu quản lý của địa phương liên quan đến việc khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản (cát, sỏi) thì cơ quan Hải quan có trách nhiệm thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh để xem xét kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, cá nhân đó.

12. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ động rà soát, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân không tuân thủ nghĩa vụ thuế trong quá trình hoạt động khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh để phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở xem xét trong việc tham mưu cấp phép, gia hạn thời gian hoạt động của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoáng sản cát, sỏi;

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, truy thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân không làm nghĩa vụ thuế trong quá trình khai thác, kinh doanh, xuất/nhập khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

13. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn được giao trong quá trình cấp phép hoạt động khoáng sản, thường xuyên kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm hành chính của các cá nhân, tổ chức hoạt hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn được giao quản lý;

b) Thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn được giao quản lý, chủ động phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản;

c) Định kỳ 06 tháng đầu năm (trước ngày 10 tháng 7) và 06 tháng cuối năm (trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo) cung cấp thông tin, tình hình quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

14. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện theo dõi, nắm tình hình và danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn để theo dõi, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn;

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn quản lý;

c) Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện việc giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức trên địa bàn quản lý; Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát, sỏi trong địa bàn quản lý và phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn;

d) Tuyên truyền giáo dục nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Chủ động rà soát, đề xuất tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào Quy hoạch của tỉnh danh sách các điểm mỏ cát, sỏi và các bến, bãi tập kết cát, sỏi phù hợp hoặc đưa ra khỏi danh sách Quy hoạch các điểm mỏ cát, sỏi và các bến, bãi tập kết cát, sỏi đến nay vẫn không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả;

e) Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình, kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nói chung và khoáng sản cát, sỏi nói riêng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý;

Ngoài ra, đối với khu vực có ranh giới hành chính cấp huyện nằm trên các đoạn sông: UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện có chung ranh giới và các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và trao đổi thông tin. Để chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép, cho phép UBND cấp huyện được phép kiểm tra, xử lý hành vi khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép trên toàn bộ đoạn sông có chung ranh giới hành chính.

15. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép ở khu vực lòng sông thuộc địa bàn quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn cát, sỏi chưa khai thác, bảo vệ đê điều theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản. Phối hợp, thành lập các Tổ tự quản liên xã để kiểm tra, xử lý các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép tại vùng giáp ranh;

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản đến thôn/bản/xóm nhằm thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của nhà nước về quản lý khai thác cát, sỏi theo đúng quy định nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quản lý tài nguyên khoáng sản. Thống kê, làm việc với các chủ hộ có phương tiện khai thác, vận chuyển cát để tuyên truyền và yêu cầu các chủ hộ ký cam kết không khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn;

d) Vận động nhân dân địa phương không khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản cát, sỏi trái phép; đưa ra các giải pháp để xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép ngay sau khi phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép

Tổ chức kiểm tra, giải tỏa đối với hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn. Đối với những địa bàn thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, tập trung nhiều phương tiện khai thác vào ban đêm thì Chủ tịch UBND cấp xã đó phải có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện để xử lý; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện, Tổ công tác liên ngành của huyện để bổ sung lực lượng kịp thời xử lý vi phạm;

đ) Định kỳ hàng năm (trước ngày 05/12) có văn bản gửi UBND cấp huyện cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình, kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản nói chung và khoáng sản cát, sỏi nói riêng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý

Ngoài ra, đối với khu vực có ranh giới hành chính cấp xã nằm trên các đoạn sông: UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã có chung ranh giới và các phòng, ban của cấp huyện có liên quan để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và trao đổi thông tin. Để chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép, cho phép UBND cấp xã được phép kiểm tra, xử lý hành vi khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép trên toàn bộ đoạn sông có chung ranh giới hành chính;

e) Chỉ đạo các Trưởng thôn giáp các tuyến sông thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn, thông báo kịp thời cho UBND cấp xã để xử lý theo quy định của pháp luật;

g) Chủ tịch UBND cấp xã tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật theo quy định trước Chủ tịch UBND cấp huyện trường hợp để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và sử dụng bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm để kéo dài.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn tỉnh được xem xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 89/2017/QĐ-UBND xử lý hoạt động khai thác cát sỏi Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 89/2017/QĐ-UBND xử lý hoạt động khai thác cát sỏi Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu89/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 89/2017/QĐ-UBND xử lý hoạt động khai thác cát sỏi Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/2017/QĐ-UBND xử lý hoạt động khai thác cát sỏi Thừa Thiên Huế

            • 19/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực