Quyết định 890/QĐ-UBND

Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2015 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 890/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa sở y tế Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2712/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính cơ chế một cửa tại Sở Y tế và các đơn vị Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 890/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa sở y tế Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục bổ sung 05 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: YT, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

BỔ SUNG 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 890/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Tổng số

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo sở

UBND tỉnh

Bộ Y tế

Ghi chú

I

Lĩnh vực y tế dự phòng

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

30

2

26

2

 

 

 

2

Thủ tục cp mới giấy chứng nhận đủ điu kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

30

2

26

2

 

 

 

3

Cp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

15

1

13

1

 

 

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Btrưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

15

1

13

1

 

 

 

5

Cp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

15

1

13

1

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 890/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu890/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 890/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 890/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa sở y tế Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 890/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa sở y tế Thừa Thiên Huế 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu890/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 890/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa sở y tế Thừa Thiên Huế 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 890/QĐ-UBND danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa sở y tế Thừa Thiên Huế 2015