Quyết định 892/QĐ-UBND

Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, hụi, biêu, phường do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 892/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định quy định về họ hụi biêu phường tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2019/NĐ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định họ, hụi, biêu, phường;

Xét Tờ trình số 292/TTr-STP ngày 12/4/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP , ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định họ, hụi, biêu, phường.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2019/NĐ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định họ, hụi, biêu, phường; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ), trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 19/2019/NĐ-CP trên địa bàn.

- Tăng cường quản lý nhà nước về họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ); sự phối hợp giữa các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong hoạt động.

- Nâng cao nhận thức, vài trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác họ; góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP .

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai quán triệt

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Cấp tỉnh: tháng 4/2019.

+ Cấp huyện: Cuối tháng 4/2019.

2. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

a) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2019.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

c) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề về Nghị định số 19/2019/NĐ-CP nhằm giới thiệu điều kiện, hình thức, nội dung, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

d) Phát hành và đăng tải tài liệu phổ biến trên cổng thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch này các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP. Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch trong báo cáo công tác PBGDPL năm 2019 gửi về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức triển khai Nghị định số 19/2019/NĐ-CP cho các thành viên mặt trận; chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 19/NĐ-CP của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu892/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 892/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định quy định về họ hụi biêu phường tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 892/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định quy định về họ hụi biêu phường tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu892/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực22/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 892/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định quy định về họ hụi biêu phường tỉnh Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 892/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định quy định về họ hụi biêu phường tỉnh Vĩnh Long

            • 22/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực