Quyết định 892/QĐ-VPCP

Quyết định 892/QĐ-VPCP năm 2008 phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 892/QĐ-VPCP phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 892/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30);
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác chuyên trách);
Xét đề nghị của Thường trực Tổ công tác chuyên trách,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Tổ công tác chuyên trách từ ngày 01 tháng 06 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ trưởng, các Tổ phó, các thành viên Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: Tổ trưởng, các Tổ phó;
- Lưu Văn thư, TCCV (10)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2008 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 892/QĐ-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

I. HOÀN TẤT CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Hoàn thành biểu mẫu phục vụ công tác thống kê và rà soát

Hoàn thành trước ngày 30/6/2008

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

2

Hoàn thành hướng dẫn thực hiện Đề án 30 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là các Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh)

Hoàn thành trước ngày 30/6/2008

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

3

Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ

Hoàn thành trước ngày 20/6/2008

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

4

Hiệu chỉnh và Việt hóa phần mềm máy xén theo nhu cầu của Đề án 30

Hoàn thành trước ngày 01/8/2008

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

5

Mua sắm các trang thiết bị phục vụ Đề án 30 (máy chủ, thiết bị mạng, máy tính …)

Hoàn thành trước ngày 18/7/2008

Dự án VNCI

6

Lắp đặt hệ thống mạng, máy chủ

Hoàn thành trước ngày 01/8/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

7

Cài đặt phần mềm máy xén

Hoàn thành trước ngày 08/8/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

8

Hoàn thiện công tác nhân sự cho Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 10/7/2008

Văn phòng Chính phủ

9

Tập huấn Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 15/8/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

10

Tập huấn Tổ công tác của các Bộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hoàn thành trước ngày 29/8/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

11

Xây dựng trang tin điện tử cho Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 31/7/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

12

Xây dựng và triển khai các công tác chuẩn bị cho kế hoạch truyền thông phục vụ Đề án 30

Hoàn thành trước ngày 10/10/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

13

Tổ chức lễ ra mắt Đề án 30 với công chúng

Hoàn thành trước ngày 04/7/2008

Tổ công tác chuyên trách, Dự án VNCI

II. GIAI ĐOẠN THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục các thủ tục hành chính

Hoàn thành trước ngày 15/7/2008

Tổ công tác chuyên trách

2

Bắt đầu tiến hành thống kê theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách, áp dụng phần mềm máy xén

Hoàn thành trước ngày 01/9/2008

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả thống kê đợt 1 tới Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 01/10/2008

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả thống kê đợt 2 tới Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 03/11/2008

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Các Bộ gửi kết quả thống kê đợt cuối cùng tới Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 01/12/2008

Tổ công tác tại các Bộ

6

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả thống kê đợt 3 tới Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 01/12/2008

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả thống kê đợt cuối cùng tới Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 05/01/2009

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Tổ công tác chuyên trách tiến hành tổng hợp và sắp xếp thủ tục hành chính để đưa vào cơ sở dữ liệu

Hoàn thành trước ngày 06/3/2009

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

Lưu ý:

- Trên thực tế các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành thống kê theo phần mềm máy xén bắt đầu ngay sau khi hoàn thành đợt tập huấn do Tổ công tác chuyên trách tổ chức. Như vậy, một số Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể bắt đầu việc thống kê trước ngày 01 tháng 9 năm 2008.

- Thời gian thống kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ dài hơn thời gian thống kê của các Bộ là 1 tháng, vì số lượng thủ tục hành chính cần thống kê tại các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lớn hơn. Do đó, số lần nộp kết quả thống kê của các Bộ là 03 lần, còn đối với các địa phương là 04 lần.

- Việc tổng hợp và sắp xếp thủ tục hành chính để đưa vào cơ sở dữ liệu cần nhiều thời gian để có được cơ sở dữ liệu chuẩn xác, chất lượng cao. Do đó, việc này được làm song song trong cả giai đoạn rà soát.

Chế độ báo cáo:

- Tổ công tác chuyên trách báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 2 tuần/lần về kết quả triển khai thực hiện.

- Các Tổ công tác của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ 1 tháng/lần gửi kết quả thống kê dưới dạng bản in và bản điện tử tới Tổ công tác chuyên trách.

III. GIAI ĐOẠN RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Việc rà soát được tiến hành trong khoảng thời gian 01 năm kể từ khi hoàn thành việc thống kê, bao gồm các công việc sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Tổ công tác chuyên trách lựa chọn các thủ tục hành chính cần ưu tiên rà soát

Hoàn thành trước ngày 06/02/2009

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

2

Gửi yêu cầu rà soát tới các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan

Hoàn thành trước ngày 13/02/2009

Tổ công tác chuyên trách

3

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách

Hoàn thành trước ngày 15/01/2010

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Thực hiện rà soát dưới góc độ doanh nghiệp và công dân

Hoàn thành trước ngày 08/01/2010

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

5

Tổ công tác chuyên trách thực hiện rà soát độc lập

Hoàn thành trước ngày 08/01/2010

Tổ công tác chuyên trách, chuyên gia tư vấn

6

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả rà soát đợt 1

Hoàn thành trước ngày 04/5/2009

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

7

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả rà soát đợt 2

Hoàn thành trước ngày 03/8/2009

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

8

Tổ công tác chuyên trách gửi kết quả rà soát độc lập và kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trước ngày 01/6/2009

Tổ công tác chuyên trách

9

Đôn đốc các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hoàn thành trước ngày 29/6/2009

Tổ công tác chuyên trách

10

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả rà soát đợt 3

Hoàn thành trước ngày 02/11/2009

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

11

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả rà soát đợt cuối

Hoàn thành trước ngày 01/02/2010

Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

12

Tổ công tác chuyên trách gửi kết quả rà soát độc lập và kiến nghị tới CP & TTCP

Hoàn thành trước ngày 01/3/2010

Tổ công tác chuyên trách

13

Đôn đốc các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hoàn thành trước ngày 29/3/2010

Tổ công tác chuyên trách

Chế độ báo cáo:

- Tổ công tác chuyên trách báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 1 tháng/lần về kết quả triển khai thực hiện.

- Các Tổ công tác tại các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ 3 tháng/lần gửi kết quả rà soát tới Tổ công tác chuyên trách.

- Tổ công tác chuyên trách định kỳ 6 tháng/lần gửi kết quả rà soát độc lập và khuyến nghị tới Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

IV. GIAI ĐOẠN HẬU RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1

Kiểm tra các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hoàn thành trước ngày 13/9/2010

Tổ công tác chuyên trách

2

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về TTHC trên cơ sở nội dung TTHC đã được đơn giản hóa

Hoàn thành trước ngày 6/11/2010

Tổ công tác chuyên trách

3

Tổng kết thực hiện Đề án 30

Hoàn thành trước ngày 15/12/2010

Tổ công tác chuyên trách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 892/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu892/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2008
Ngày hiệu lực01/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 892/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 892/QĐ-VPCP phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 892/QĐ-VPCP phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu892/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành01/07/2008
        Ngày hiệu lực01/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 892/QĐ-VPCP phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 892/QĐ-VPCP phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

            • 01/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực