Quyết định 893/QĐ-UBND-HC

Quyết định 893/QĐ-UBND-HC năm 2018 ban hành Quy chế phối hợp đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 893/QĐ-UBND-HC 2018 đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 29 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 71/TTr-SLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 893/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyên truyền, tuyển chọn, cung ứng và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện), các đơn vị, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

3. Không áp dụng đối với Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến tuyển chọn thực tập sinh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định và bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý nguồn lao động trên địa bàn Tỉnh để cung ứng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị đến địa phương tuyển dụng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài, nhằm giúp cho nhiều lao động ở địa phương tham gia đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chính thức tham gia tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn, cung ứng, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi có sự thỏa thuận, thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

4. Việc phối hợp thỏa thuận, thống nhất tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn, cung ứng, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải được lập thành văn bản, với những nội dung, điều khoản cụ thể.

5. Công tác phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã được pháp luật quy định.

6. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo người lao động; trục lợi từ các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ có liên quan đến công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh hàng năm.

2. Phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo dõi, quản lý người lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ người lao động hết hạn hợp đồng đã về nước.

3. Phối hợp thực hiện các quy trình, thủ tục tuyển chọn lao động, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý khó khăn vướng mắc và các hành vi vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy định về tuyên truyền, tuyển chọn, đào tạo, cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể và các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thị trường, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; xây dựng Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.

c) Thẩm định, chọn các doanh nghiệp, tổ chức có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có đủ điều kiện, năng lực để tham gia phối hợp tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đồng ý); tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Tỉnh và niêm yết, công khai để các tổ chức, cơ quan, địa phương và người dân biết; đồng thời quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức trong công tác phối hợp.

d) Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường trung cấp, cao đẳng trong tỉnh thực hiện việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đối với các học viên, sinh viên sau khi kết thúc khóa đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã liên kết với trường để đào tạo.

đ) Tổng hợp báo cáo kết quả đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về UBND Tỉnh.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh hàng năm; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được nhanh chóng và đúng quy định. Thông báo công khai thủ tục và lệ phí khám sức khỏe người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh chương trình du học (vừa học, vừa làm ) ở nước ngoài (chương trình do UBND tỉnh ký kết trực tiếp với đối tác nước ngoài).

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn và thẩm định năng lực, chi phí thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp, tổ chức có chức năng thực hiện chương trình du học (vừa học, vừa làm) để thực hiện hợp đồng cho người tham gia chương trình du học (vừa học, vừa làm) ở nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

c) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn các chính sách hỗ trợ của Tỉnh đối với người tham gia chương trình du học (vừa học, vừa làm).

d) Lập kế hoạch, kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người tham gia chương trình du học (vừa học, vừa làm) gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

e) Phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định giá trị pháp lý các văn bản ký kết ghi nhớ liên quan chương trình du học (vừa học, vừa làm) và lý lịch tư pháp của các đối tác.

f) Theo dõi, cập nhật thông tin về học tập, làm việc của người tham gia chương trình du học (vừa học, vừa làm), tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài địa phương phối hợp tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Công an tỉnh

a) Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp tuyên truyền người lao động đi làm việc ở nước ngoài để không bị móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xấu; tham gia giáo dục, nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm pháp luật ở nước sở tại, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của Tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ động phát hiện và xử lý những hành vi lợi dụng công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động hoặc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

c) Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh đảm bảo nhanh chóng, đứng quy định.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, chuẩn bị xuất ngũ hàng năm; thực hiện việc tư vấn, giới thiệu tại các đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước khi quân nhân xuất ngũ về địa phương.

8. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách của tỉnh.

b) Chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động lập thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định pháp luật của nhà nước và của tỉnh.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất những phát sinh mới ngoài quy định của Tỉnh trong việc thu hồi nợ đối với các lao động vay đi xuất khẩu lao động.

d) Báo cáo kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn trong việc cho lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Báo văn nghệ Đồng Tháp

Phối hợp các cấp, các ngành và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; thường xuyên thông tin nhu cầu tuyển dụng của các thị trường lao động nước ngoài về điều kiện, môi trường làm việc, thu nhập, đời sống... để người lao động biết đăng ký tham gia.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất.

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thăm hỏi gia đình có lao động đang làm việc ở nước ngoài để thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm đời sống của lao động và động viên lao động thực hiện tốt công việc trong quá trình làm việc ở nước ngoài, về nước đúng thời hạn khi hết hợp đồng.

b) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng đã về nước và về nước trước hạn do yếu tố khách quan giai đoạn 2017 - 2020; tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp, tư vấn định hướng đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã về nước.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành ph

1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tại địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp, tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn tạo nguồn và tuyển chọn, cung ứng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (Các doanh nghiệp đến địa phương tư vấn phải có ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài ở địa phương; định kỳ báo cáo kết quả phối hợp và kịp thời kiến nghị, phản ánh những việc làm không đúng với nội dung thỏa thuận hoặc những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến việc tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc có biểu hiện những hành vi lừa đảo người lao động ở địa phương về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

1. Có đầy đủ tư cách pháp nhân và chức năng về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được pháp luật quy định; đã từng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài qua các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các thị trường có uy tín khác.

2. Cung cấp đầy đủ, trung thực các cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức khi có nhu cầu tham gia phối hợp tuyên truyền, tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, thẩm định hồ sơ pháp lý và cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức dạy ngoại ngữ - giáo dục định hướng, sẽ có văn bản đồng ý.

3. Ký kết và thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, đúng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được pháp luật quy định.

4. Không được ủy quyền lại hoặc giao cho tổ chức, cá nhân không đủ thẩm quyền trong việc phối hợp tuyển chọn, cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi đã ký kết văn bản thỏa thuận.

5. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình phối hợp và kết quả tuyển chọn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được xem xét, giải quyết hoặc tham mưu UBND Tỉnh giải quyết đứng theo thẩm quyền.

6. Thực hiện đúng các quy định của trung ương về phí, lệ phí và theo các quy định, hướng dẫn của Tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Quy chế.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Trường hợp vi phạm pháp luật về tuyên truyền, tuyển chọn, cung ứng và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu893/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2018
Ngày hiệu lực03/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 893/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 893/QĐ-UBND-HC 2018 đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 893/QĐ-UBND-HC 2018 đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu893/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành03/08/2018
        Ngày hiệu lực03/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 893/QĐ-UBND-HC 2018 đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 893/QĐ-UBND-HC 2018 đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài Đồng Tháp

           • 03/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực