Quyết định 90/2001/QĐ-UB

Quyết định 90/2001/QĐ-UB quy định mức thu và sử dụng nguồn thu phí tham quan di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Đền Cổ Loa và các di tích lịch sử, Văn hoá khác thuộc Thành phố Hà Nội quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 90/2001/QĐ-UB phí tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đền Ngọc Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: QUI ĐỊNH ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM, ĐỀN NGỌC SƠN, ĐỀN CỔ LOA VÀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HOÁ KHÁC THUỘC THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ;

- Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/ NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/ NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 78//1999/TT-BTC ngày 22/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Xét tờ trình của Sở Văn hoá và Thông tin tại công văn số 249/VHTT ngày 14/3/2001 và đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 2340/TTr- STCVG ngày 04/9/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất qui định mức thu phí (áp dụng chung cho người Việt Nam và người nước ngoài) tham quan các di tích lịch sử, công trình văn hoá do thành phố quản lý như sau:

- Đối với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Đền Cổ Loa: 2.000đồng/lượt người.

- Đối với các di tích lịch sử, văn hoá còn lại nếu đủ điều kiện thu phí tham quan di tích lịch sử được áp dụng mức thu trên.

Điều 2: Nguồn thu từ phí tham quan di tích lịch sử được sử dụng như sau:

a. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí tham quan di tích: 90% số tiền thực thu phí tham quan di tích lịch sử, văn hoá. Số còn lại 10% được nộp cho Ngân sách Thành phố.

b. Nội dung chi từ nguồn thu được để lại cho đơn vị sử dụng (90% số tiền thực thu phí tham quan di tích lịch sử, văn hoá); Theo đúng qui định tại điểm b.2.2 mục 2 Thông tư số 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính.

Cuối năm nếu chi không hết phải nộp Ngân sách Thành phố.

Điều 3:

Đơn vị thu phí tham quan di tích phải đăng ký mẫu vé và quyết toán hoá đơn, ấn chỉ với Cục Thuế Hà Nội theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Hàng năm các đơn vị thu phí tham quan di tích lịch sử, Văn hoá có trách nhiệm lập dự toán thu, chi khoản phí này báo cáo Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Tài chính Vật giá (nếu đơn vị thu phí trực thuộc UBND các Quận, Huyện) xem xét phê duyệt và thanh quyết toán theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2001. Mọi văn bản trước đây trái với qui định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính Vật giá, Văn hoá và Thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng ban Quản lý Di tích và Danh thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2001/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 90/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/10/2001
Ngày hiệu lực 01/11/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 90/2001/QĐ-UB phí tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đền Ngọc Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 90/2001/QĐ-UB phí tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đền Ngọc Sơn
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 90/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Phan Văn Vượng
Ngày ban hành 15/10/2001
Ngày hiệu lực 01/11/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 90/2001/QĐ-UB phí tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đền Ngọc Sơn

Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/2001/QĐ-UB phí tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đền Ngọc Sơn

  • 15/10/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/11/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực