Quyết định 90/QĐ-HQĐT

Quyết định 90/QĐ-HQĐT năm 2013 về Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 90/QĐ-HQĐT năm 2013 Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/QĐ-HQĐT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ DINH BÀ, CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ THƯỜNG PHƯỚC TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam;

Căn cứ Quyết định s 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan;

Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng Chi Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Chi cục trưng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TCHQ(GSQL);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Chiến

 

QUY TRÌNH

KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ DINH BÀ VÀ CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ THƯỜNG PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-HQĐT ngày
04 tháng 4 năm 2013 của Cục Hải quan tnh Đồng Tháp)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy trình này quy định việc quản lý, sử dụng, bảo quản và hướng dẫn kiểm tra hải quan bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà và Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Quy trình này là một bộ phận không thể tách rời của Quy trình hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; hành lý ký gửi bị từ bỏ thất lạc, nhầm lẫn tại các cửa khẩu quốc tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan.

2. Thời gian hoạt động của máy soi theo thời gian làm việc của Chi cục.

3. Máy soi là công cụ hỗ trợ cho cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục đối với hành lý xuất khẩu nhập khẩu của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh được nhanh chóng. Máy phải được bảo quản an toàn, sử dụng đúng mục đích, chỉ những công chức được phân ng trực, đã qua đào tạo sử dụng mới được vận hành và sử dụng máy soi.

4. Đối tượng kiểm tra: Tất cả hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh đều phải kiểm tra 100% qua máy soi.

5. Công chức được phân công quản lý, sử dụng máy soi phải ghi chép đầy đủ kết quả hoạt động cùa ca trực vào sổ nhật ký (mẫu s đính kèm), số lượng công chức trong một ca trực do Lãnh đạo Chi cục quyết định. Trong trường hợp ca trực có nhiều người thì Lãnh đạo phải phân công rõ người nào có trách nhiệm ghi sổ nhật ký.

6. Việc quản lý, sử dụng và vận hành máy soi phải đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật đã được hướng dẫn; đúng Quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

7. Hình ảnh quan sát được lưu trữ trong máy soi để phục vụ việc kiểm tra của công chức hải quan. Việc xem lại hay sao chép dữ liệu do Lãnh đạo Chi cục quyết định.

Thời gian lưu trữ hình ảnh: Đối với hình ảnh soi chiếu thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian theo quy định tại Quyết định 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục Hải quan. Đối với hình ảnh soi chiếu liên quan đến các vụ vi phạm hành chính về hải quan thì thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về Lưu trữ hồ sơ hải quan.

8. Đơn vị sử dụng tài sản phải phân công Lãnh đạo phụ trách kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định s2385/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

9. Chi cục sử dụng phải phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng hoặc đề xuất các biện pháp xử lý phát sinh trong quá trình sử dụng máy soi theo quy định tại Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Trình tự các bước thực hiện khi sử dụng máy soi

- Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành. Không bậc nguồn hệ thống khi phát hiện một trong các bộ phận của hệ thống bị hỏng, sai lệch, không bình thường.

- Tiến hành kiểm tra hành lý qua máy soi và lưu hình ảnh kiểm tra trong máy soi theo quy định, in hình ảnh soi để lưu cùng hồ sơ.

- Trong trường hợp quá tải hoặc có sự cố thì việc quyết định lô hàng nào qua máy soi hoặc dừng kiểm tra qua máy soi do Lãnh đạo Chi cục Quyết định.

2. Xử lý kết quả kiểm tra

- Quá trình kiểm tra qua máy soi không phát hiện hành vi vi phạm thì công chức ca trực thực hiện các bước tiếp theo quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý.

- Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc có thông tin nghi vấn vi phạm hoặc khẳng định vi phạm thi công chức báo cáo Lãnh đạo Chi cục thông báo ngay cho hãng vận tải để thông báo cho người xuất cảnh, nhập cảnh hoặc thông báo trực tiếp cho người xuất cảnh, nhập cảnh tiến hành kiểm tra thủ công hành lý và lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định (nếu có). Hoặc Lãnh đạo Chi cục báo cáo vCục đ báo cáo Tng cục Hải quan đi với các trường hợp theo quy định tại Quyết định s1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Trách nhim của những người có liên quan

3.1. Đối với công chức được phân công sử dụng máy soi.

- Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về việc thực hiện công việc được phân công.

- Đảm bảo thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 12 và Phụ lục I Quyết định s 2385/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

3.2. Đối với Lãnh đạo Chi cục được phân công phụ trách kỹ thuật.

- Có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung quy định tại Điều 12, Phụ lục I Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

- Phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức thực hiện đúng trình tự quản lý, sử dụng, vận hành máy soi và Quy trình thủ tục hi quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

- Tùy điu kiện làm việc của đơn vị, có phương án bảo vệ máy soi giữa các ca làm việc và ngoài giờ làm việc cho phù hợp, đảm bảo luôn có công chức trực khi máy, thiết bị đang hoạt động. Trường hợp không btrí được người trực máy phải khóa máy, xếp cất các thiết bị cẩn thận, tránh hư hỏng, thất thoát tài sản.

- Kịp thời chỉ đạo khắc phục sự cố máy soi. Trường hợp không tự khắc phục được phải báo cáo ngay bằng văn bản về Văn phòng Cục để giải quyết. Trong thời gian chờ Cục xử lý Lãnh đạo Chi cục phi kịp thời bố trí công chức kiểm tra, giám sát trực tiếp máy soi cho đến khi máy soi hoạt động trở lại bình thường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, Chi cục trưng Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước có trách nhiệm triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và tổ chức thực hiện tốt quy trình này. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt Quy trình, đảm bảo công tác kiểm tra được nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

- Mọi hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng máy soi phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, Chi cục Hải quan ca khẩu Thường Phước có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo Điều 14 Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Hải quan.

- Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thi báo cáo về Lãnh đạo Cục để được xem xét giải quyết.

 

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP
CHI CỤC HẢI QUAN, CỬA KHẨU ….

SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG MÁY SOI

(Kèm theo Quyết định số 90/QĐ-HQĐT ngày 04 tháng 4 năm 2013 Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp)

STT

Ngày, giờ Ca làm việc

Họ tên công chức sử dụng (Ghi rõ họ tên)

Họ và tên hành khách xuất nhập cảnh có nghi vấn hoặc vi phạm

Kết quả kiểm tra phát hiện vi phạm

Tình trạng hoạt động của máy soi

Sự c hệ thống xảy ra (nếu có)

Đề xuất, kiến nghị

Bàn giao ca trực

 

Bên giao

(Ký tên, đóng dấu công chc)

Bên nhận

(Ký tên, đóng dấu công chức)

 

Hiện tượng

Bin pháp khắc phục

Kết quả

 

1

2

3

4

5

6

7

s

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tùy trường hợp cụ thể sổ có thể được in hoặc mở sổ trên máy (định kỳ hàng tháng in ra lưu theo quy định).

Trang đầu tiên ghi: Quyển số, ngày mở sổ, ngày kết thúc

Trang cuối: Lãnh đạo Chi cục ký tên đóng dấu Chi cục.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/QĐ-HQĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90/QĐ-HQĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực04/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/QĐ-HQĐT

Lược đồ Quyết định 90/QĐ-HQĐT năm 2013 Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 90/QĐ-HQĐT năm 2013 Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu90/QĐ-HQĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Văn Chiến
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực04/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 90/QĐ-HQĐT năm 2013 Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/QĐ-HQĐT năm 2013 Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi

            • 04/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực