Quyết định 901/QĐ-UBND

Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 901/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 21/TTr-SLĐTBXH ngày 25/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ một số thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

 

Lĩnh vực Người có công

1

Đề nghị sao lục hồ sơ thương binh, liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến và người có công.

Đã được bãi bỏ theo Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội

2

Thủ tục tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

3

Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

4

Quyết định trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách đã về gia đình từ trước 31/12/1976 về trước (nhóm I)

5

Quyết định trợ cấp một lần đối với Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (đối với người đang công tác) (nhóm II.1)

6

Quyết định trợ cấp một lần đối với Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (đối với người đã về gia đình) (nhóm II.2)

7

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Phân cấp về cho đơn vị cấp huyện thực hiện

 

Tổng cộng: 07 thủ tục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 901/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu901/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực27/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 901/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 901/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 901/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Sóc Trăng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu901/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
    Người kýNgô Hùng
    Ngày ban hành27/03/2019
    Ngày hiệu lực27/03/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 901/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Sóc Trăng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 901/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Sóc Trăng

        • 27/03/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 27/03/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực