Quyết định 904/QĐ-UBND

Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức tỷ lệ chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1552/QĐ-UBND 2019 tỷ lệ chi phí quản lý dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 06 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được
xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp
được quy định cụ thể theo bảng sau:

Đơn vị tính: %

STT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

III ÷ V

1

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị;

48

2

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

45

3

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

45

4

Các dịch vụ công ích đô thị khác.

45

2. Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công > 60% chi phí trực tiếp thi chi phí quản lý chung được xác định theo định mức tỷ lệ không vượt quá 5% chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

3. Đối với các địa bàn chưa được công nhận đô thị loại V, áp dụng định mức như đối với đô thị loại V.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thành phố (các chủ đầu tư), đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích đô thị áp dụng quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này trong quá trình lập, phê duyệt dự toán dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

2. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các cơ quan đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (B/c);
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Đạt). 30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu904/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 904/QĐ-UBND 2018 chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị Sơn La