Quyết định 904/QĐ-UBND

Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 904/QĐ-UBND chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG CỦA TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỜNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 104/TTHĐ-HĐND ngày 21/8/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung mỏ đá vôi núi Sẽ Chẻ. xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/1/2015 và Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh: “Mỏ đá vôi núi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (diện tích 12,8ha), để làm nguyên liệu phục vụ cho dự án sản xuất, chế biến vôi đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 09111 0000 038 chứng nhận lần đầu ngày 27/9/2013.”

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý Quy hoạch được duyệt; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch theo quy định, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, Chủ tịch UBND xã Gia Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP3, 4;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 904/QĐ-UBND chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 904/QĐ-UBND chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu904/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 904/QĐ-UBND chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 904/QĐ-UBND chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Ninh Bình

            • 03/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực