Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS

Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS năm 2009 về việc thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA LIÊN NGÀNH GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 04/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở;
Căn cứ văn bản cử cán bộ tham gia Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 5827/VPCP-KTN ngày 26/8/2009 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Trưởng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Ủy viên Ban Chỉ đạo - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh – Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ - Tổ viên;

4. Ông Phạm Quốc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;

5. Ông Lê Thanh Khuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên;

6. Ông Phan Ngọc Quang - Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính - Tổ viên;

7. Ông Cát Quang Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ viên;

8. Bà Hoàng Thị Thuý Hằng - Chuyên viên chính Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Bộ Tư pháp - Tổ viên;

9. Ông Vũ Văn Thái - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế - Bộ Nội Vụ - Tổ viên;

10. Ông Chu Quang Cường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổ viên;

11. Ông Vũ Đức Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Bộ Công Thương - Tổ viên;

12. Ông Tăng Minh Lộc – Phó Cục Trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ viên;

13. Ông Lê Sơn Hải - Trưởng Ban Kinh tế và Đối ngoại - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổ viên;

14. Ông Phạm Công Hưởng - Chuyên viên chính Ban Chính sách - Pháp luật - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội - Tổ viên;

16. Ông Nguyễn Tấn Bền - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Tổ viên;

17. Ông Vũ Đình Ánh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường - Giá cả - Bộ Tài Chính - Tổ viên;

18. Ông Trần Kim Chung - Phó Trưởng Ban Khoa học quản lý - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;

19. Ông Vũ Văn Phấn – Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Tổ viên;

20 Ông Phạm Trung Tuyến – Vụ trưởng – Trưởng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương – Tổ viên;

21. Ông Nguyễn Trọng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng- Tổ viên;

22. Ông Lê Cao Tuấn – Chuyên viên chính Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - Tổ viên;

23. Ông Chu Văn Chung - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng - Tổ viên;

24. Ông Phạm Văn Khánh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng - Tổ viên;

25. Ông Lưu Đức Hải - Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng - Tổ viên;

26. Ông Ngô Hồng Quang - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Tổ viên;

27. Ông Lê Đình Tri - Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng - Bộ Xây dựng - Tổ viên;

28. Bà Lê Bích Thuận – Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng – Tổ viên;

29. Ông Lê Văn Cư – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng – Tổ viên;

30. Bà Đỗ Thị Hồng Mai – Chuyên viên – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng – Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc:

1. Tổ Chuyên gia liên ngành có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương được quy định tại Điều 2 của Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 4/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và Điều 2 của Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở.

2. Các thành viên Tổ Chuyên gia liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác do Tổ trưởng phân công và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Điều kiện làm việc và phụ cấp làm việc kiêm nhiệm của thành viên Tổ Chuyên gia liên ngành do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban chỉ đạo TW;
- Ban Chỉ đạo về CSNO&TTBĐS các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTN, Cổng TTĐT, Công báo;
- BXD:Vụ TCCB, Cục QLN&TTBĐS;
- Lưu : VP, VPTT Ban Chỉ đạo TW (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2009
Ngày hiệu lực11/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS

Lược đồ Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS
        Cơ quan ban hànhđất ở, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở
        Người ký***, Nguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành11/09/2009
        Ngày hiệu lực11/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản

           • 11/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực