Quyết định 91/2005/QĐ-BTC

Quyết định 91/2005/QĐ-BTC về Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 91/2005/QĐ-BTC Quy chế quản lý tài chính hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 164/2003/NĐ-CP; Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5852/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Các cơ sở kinh doanh và đại diện các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh được phép tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (Để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCĐN.              

KT. BỘ TRƯỞNG 
  THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm
           

 
BỘ TÀI CHÍNH

*****

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng;

2. Các cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng chịu sự điều chỉnh của Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. “Trò chơi có thưởng” là việc người chơi dùng tiền hoặc đồng tiền quy ước để đặt chơi thông qua máy chơi trò chơi có thưởng nhằm thu được một số tiền thưởng với những tỷ lệ nhất định.

a. “Trò chơi điện tử có thưởng” là trò chơi có thưởng, nhưng trong suốt quá trình chơi, người chơi chỉ trực tiếp chơi với các máy chơi trò chơi điện tử có thưởng và nhân viên Điểm vui chơi giải trí có thưởng không được phép can thiệp hoặc tham gia dưới mọi hình thức vào quá trình chơi của người chơi.

b. “Trò chơi có thưởng khác” là trò chơi có thưởng, nhưng trong quá trình chơi nhân viên làm việc tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng thực hiện một số công việc phục vụ người chơi, như: chia bài, phát và thu chíp của khách chơi tại Máy chơi trò chơi có thưởng.

2. “Đồng tiền quy ước” là các đồng chíp, đồng chíp trung gian và đồng xèng được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật chung chỉ dùng trong hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng có thể đổi ra tiền mặt, riêng chíp trung gian là loại chíp chỉ đổi được tiền mặt thông qua đồng chíp. Trên mỗi đồng chíp và chíp trung gian có ghi giá trị một đơn vị tiền tệ nhất định, còn trên đồng xèng có thể ghi hoặc không ghi giá trị nhưng giá trị của nó được quy đổi theo quy định của cơ sở kinh doanh. 

3. “Máy chơi trò chơi có thưởng” là một loại thiết bị chuyên dụng được thiết kế cho mục đích chơi một trò chơi may rủi hay một trò chơi được thực hiện dựa trên các kỹ năng khéo léo hoặc kết hợp giữa may rủi và kỹ năng khéo léo. 

a. “Máy chơi trò chơi điện tử có thưởng” là máy chơi trò chơi có thưởng dùng cho trò chơi điện tử có thưởng, trong đó tỷ lệ trả thưởng và hệ thống trả thưởng tự động được cài đặt sẵn trong máy. 

b. “Máy chơi trò chơi có thưởng khác” là máy chơi trò chơi có thưởng, nhưng không thuộc các loại máy quy định tại Mục a Khoản 3 Điều này.

4. “Tỷ lệ thưởng” là tỷ lệ số tiền người chơi có thể thu được so với số tiền đặt chơi khi chơi trò chơi có thưởng theo các Thể lệ trò chơi đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

5. “Điểm vui chơi giải trí có thưởng” là khu vực riêng đã được xác định và đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dùng để tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng của cơ sở kinh doanh. 

Chương 2:

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ THU NHẬP CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG

Điều 3. Doanh thu   

Doanh thu của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng là số tiền thu được (chưa có thuế giá trị gia tăng) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc máy chơi trừ số tiền đổi trả lại cho khách và được xác định như sau:

1. Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

a. Đối với máy chơi trò chơi điện tử có thưởng mà khi chơi người chơi phải đưa đồng tiền quy ước hoặc tiền trực tiếp vào máy chơi điện tử để tiến hành chơi: Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được khi mở túi.

b. Đối với máy chơi trò chơi điện tử có thưởng khác: Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được của khách được xác định theo hoá đơn thu tiền tại quầy thu ngân, tức là bằng tổng số tiền thu được của khách theo hoá đơn đổi tiền trừ đi số tiền trả lại cho khách do khách thắng hoặc khách chơi chưa hết.

2. Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng khác

a. Doanh thu của các trò chơi có thưởng khác được xác định từng ngày tại máy chơi trò chơi có thưởng.

b. Cơ sở kinh doanh phải theo dõi doanh thu của các trò chơi có thưởng khác tại quầy để đối chiếu khi xác định doanh thu.

Điều 4. Chi phí

Chi phí hợp lý của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng là toàn bộ chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng được xác định theo quy định của pháp luật thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Điều 5. Thu nhập 

Thu nhập của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng bằng doanh thu theo quy định tại Điều 3 Quy chế này trừ (-) các khoản chi phí hợp lý phục vụ cho hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng được xác định theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Điều 6. Hạch toán đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương thức khoán.

Các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán quy định tại Điều 8 Quy chế này thì phải thực hiện hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Chương 3:

VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG

Điều 7.  Thuế 

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng là 28%, không miễn giảm. Trường hợp, các cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định cụ thể tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

2. Các loại thuế khác: Thực hiện theo quy định tại các pháp luật thuế hiện hành.

Điều 8.  Phương thức nộp thuế 

1. Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán.

a. Mức thuế khoán được xác định trên cơ sở số máy và loại máy đang được cơ sở kinh doanh sử dụng hoạt động kinh doanh theo quy định tại Phụ lục đính kèm. Mức thuế khoán quy định tại Khung thuế khoán của Phụ lục này được điều chỉnh sau thời gian hai (02) năm, mức điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và sự thay đổi của chính sách thuế.

b. Căn cứ vào Khung thuế khoán quy định tại Phụ lục và tình hình kinh doanh cụ thể của cơ sở kinh doanh, Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định mức thuế khoán cụ thể cho từng cơ sở kinh doanh và chi tiết cho mỗi loại thuế. Mức thuế khoán được áp dụng ổn định trong thời gian hai (02) năm.

Trên cơ sở mức thuế khoán hàng năm, cơ sở kinh doanh xác định mức nộp cụ thể của từng tháng bằng mức thuế khoán của năm chia cho mười hai (12) tháng và thực hiện nộp thuế của từng tháng trước ngày 05 của tháng tiếp theo.   

2. Cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện nộp thuế theo pháp luật hiện hành; trường hợp, nếu Bộ Tài chính quyết định cho phép khoán thuế thì thực hiện nộp thuế theo phương thức và mức thuế khoán cụ thể quy định tại Quyết định đó.

Chương 4:

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Điều 9. Chế độ kế toán

Các cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán của Việt Nam.

 Điều 10.  Tổ chức thực hiện công tác kế toán

Cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng phải tổ chức thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Lập và kiểm tra hệ thống chứng từ kế toán, xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại đơn vị đảm bảo tuân thủ qui định hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính của cơ sở kinh doanh kèm theo các mẫu hoá đơn chứng từ mang tính đặc thù dành cho hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, trong đó các hoá đơn bắt buộc phải có gồm: Phiếu xuất chíp (xèng), Phiếu nhập chíp (xèng), Hoá đơn đổi tiền cho khách, Phiếu tổng hợp doanh thu, Phiếu kết toán thu ngân như quy định tại Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm.

 Điều 11.  Nội dung và yêu cầu thực hiện công tác kế toán

Cơ sở kinh hoạt động doanh kinh doanh trò chơi có thưởng phải thực hiện công tác kế toán theo các nội dung và yêu cầu của pháp luật kế toán hiện hành.

Chương 5:

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 12. Đăng ký đồng tiền quy ước

Cơ sở kinh doanh kinh doanh trò chơi có thưởng phải đăng ký mẫu đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 13. Quản lý tiền và/hoặc đồng tiền quy ước

Cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền và/hoặc đồng tiền quy ước thu được. Các hòm (túi) này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho chíp, xèng và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi có thưởng. Việc mở niêm phong các hòm (túi) này phải được thực hiện vào một thời gian nhất định theo quy định của cơ sở kinh doanh dưới sự giám sát của Ban Giám sát theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 14. Giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

1. Toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng được giám sát bởi Ban Giám sát Điểm vui chơi giải trí có thưởng (sau đây gọi tắt là Ban Giám sát). Các Điểm vui chơi giải trí có thưởng phải được bố trí các thiết bị theo dõi, ghi hình thường xuyên (24/24h) các hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

2. Cơ sở kinh doanh được phép kinh doanh trò chơi có thưởng phải thành lập Ban Giám sát và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám sát nhằm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát hàng ngày việc chấp hành Quy chế này, Thể lệ trò chơi có thưởng, quy trình nghiệp vụ và kết quả hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh hoạt động theo hình thức liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh thì Ban Giám sát phải bao gồm: đại diện Bên Việt Nam, đại diện Bên nước ngoài.

3. Cơ sở kinh doanh phải thông báo danh sách các thành viên của Ban Giám sát cho cơ quan thuế địa phương và có tránh nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng cho cơ quan thuế địa phương khi được yêu cầu. 

Chương 6:

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG

Điều 15. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng    

Chỉ các cơ sở kinh doanh đã được Bộ Tài chính xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng theo quy định tại Điều 17 Quy chế này mới được phép hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Điều 16. Hồ sơ xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng

- Đơn xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng;

- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng;

- Tài liệu chứng minh về sự hoàn thành của các hạng mục đầu tư chính được quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh và Điểm vui chơi giải trí có thưởng;

- Thể lệ trò chơi có thưởng do cơ sở kinh doanh xây dựng, trong đó quy định cụ thể về quy mô chủng loại máy chơi trò chơi có thưởng, hệ thống kiểm soát máy trò chơi có thưởng, cách thức tổ chức của từng trò chơi, tỷ lệ và phương thức trả thưởng, chíp (xèng), quy trình luân chuyển và quản lý chíp (xèng), các loại hoá đơn chứng từ, các mẫu chíp và xèng, giá trị của từng đồng xèng, hòm (túi) đựng chíp (xèng).

Điều 17. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng

1. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng của cơ sở kinh doanh quy định tại Điều 16 Quy chế này, Bộ Tài chính sẽ tiến hành xem xét xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng cho cơ sở kinh doanh hoặc thông báo cho cơ sở kinh doanh nếu chưa đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng.

2. Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng của Bộ Tài chính sẽ là căn cứ để cơ sở kinh doanh bố trí số lượng, chủng loại máy chơi trò chơi có thưởng, tổ chức hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

3. Khi cơ sở kinh doanh có nhu cầu thay đổi quy mô và chủng loại máy phải điều chỉnh lại Thể lệ trò chơi có thưởng và làm thủ tục xin xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng như quy định tại Điều 16 Quy chế này.

4. Cơ sở kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh và đã hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng thì chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực phải nộp hồ sơ lên Bộ Tài chính để được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng.

Chương 7:

KIỂM TRA - XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 18.  Kiểm tra tài chính

Bộ Tài chính thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng của cơ sở kinh doanh.

Việc kiểm tra tài chính được thực hiện định kỳ không quá một lần trong một năm, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất. Thời gian kiểm tra và thành phần tham gia cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 19. Các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

1. Vi phạm Quy chế này và Thể lệ trò chơi có thưởng đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

2. Vi phạm các quy định về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 20. Xử lý vi phạm

Cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng vi phạm các quy định tại Điều 19 Quy chế này, ngoài việc bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng sẽ bị xử lý như sau:

1. Đình chỉ có thời hạn từ 03 tháng đến 01 năm đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng của cơ sở kinh doanh và thông báo với cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Thu hồi xác nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng của cơ sở kinh doanh và thông báo với cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi cơ sở kinh doanh tái vi phạm.

Chương 8:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21.  Tổ chức thực hiện

Cơ sở kinh doanh được phép hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng phải thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị gửi về Bộ Tài chính để được hướng dẫn và xử lý./.

 

   

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm


 Phụ lục: Khung thuế khoán đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

 

TT

Loại máy

Khung thuế khoán

Đối với cơ sở kinh doanh có dưới 50 máy hoạt động

Đối với cơ sở kinh doanh có từ  50 máy hoạt động trở lên

1

Máy chơi trò chơi điện tử có thưởng được thiết kế để đáp ứng chỉ cho 01 người chơi 

5.000 – 7.000USD/năm/máy

7.000 – 10.000USD/năm/máy

2

Máy chơi trò chơi điện tử có thưởng  được thiết kế để đáp ứng cho từ 02 người đến 04 người có thể chơi cùng một lúc.    

10.000 – 15.000 USD/năm/máy

15.000 – 20.000 USD/năm/máy

3

Máy chơi trò chơi điện tử có thưởng được thiết kế để đáp ứng cho từ 05 người đến 08 người có thể chơi cùng một lúc

20.000 – 25.000 USD/năm/máy

25.000 – 35.000 USD/năm/máy

4

Máy chơi trò chơi điện tử có thưởng được thiết kế để đáp ứng cho từ 09 người trở lên có thể chơi cùng một lúc

 35.000 – 40.000 USD/năm/máy

 40.000 – 50.000 USD/năm/máy

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu số 01

Tên Doanh nghiệp:

PHIẾU XUẤT CHÍP

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

MST:

Liên …

Ngày....... tháng....... năm........

Ký hiệu:

Điểm hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng:

Tên máy:

Đơn vị tính:

Mệnh giá Chíp (xèng)

Chíp tiền mặt

Chíp trung gian (nếu có)

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

Giám đốc

Kế toán

Kho quỹ

Phụ trách máy trò chơi

Kiểm soát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Phiếu này được lập làm 3 liên khi xuất chíp (xèng)

            - Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ ghi trên chíp (xèng)

 


Mẫu số 02

Tên Doanh nghiệp:

PHIẾU NHẬP CHÍP

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

MST:

Liên …

Ngày....... tháng....... năm........

Ký hiệu:

Điểm hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng:

Tên máy:

Đơn vị tính:

Mệnh giá Chíp (xèng)

Chíp (xèng)

Chíp trung gian (nếu có)

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

Giám đốc

Kế toán

Kho quỹ

Phụ trách máy trò chơi

Kiểm soát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Phiếu này được lập làm 3 liên khi nhập chíp (xèng)

            - Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ ghi trên chíp (xèng)

Mẫu số 03

Tên Doanh nghiệp

HOÁ ĐƠN ĐỔI TIỀN CHO KHÁCH 

 

 

 

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

MST:

Liên.....

 

 

Ngày..... tháng....... năm .....

Ký hiệu:

 

 

Điểm hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

 

 

Tên khách hàng:

Đơn vị tính:

 

 

Mệnh giá chíp (xèng)

Số lượng

 Thành tiền

 

 

Nguyên tệ

Quy đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền đã thanh toán (bằng chữ):...................................................................

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 Kế toán

Thu ngân

Kiểm soát

Khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:            - Hóa đơn này được lập làm 3 liên khi khách đổi tiền.

                                  - Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ hạch toán.

                      - Nguyên tệ ghi theo đơn vị tiền tệ ghi trên đồng chíp (xèng)

                      - Quy đổi ghi theo đơn vị tính theo tỷ giá hạch toán

Mẫu số 04

Tên Doanh nghiệp:

PHIẾU TỔNG HỢP DOANH THU

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

MST:

Liên  …

Ngày....... tháng....... năm........

Ký hiệu:

Điểm hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng:

Tên máy:

Đơn vị tính:

Số  máy

Lãi

Lỗ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành tiền

 

 

 

Đối chiếu mức chênh lệch

 

 

 

Giám đốc

Kế toán

Thủ quỹ

Kho quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Hóa đơn này được lập làm 3 liên khi mở hòm hoặc mở túi.

            - Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ hạch toán.

Mẫu số 05

Tên Doanh nghiệp

PHIẾU KẾT TOÁN THU NGÂN

 

 

 

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2005/QĐ-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

MST:

Liên.....

 

 

Ngày..... tháng....... năm .....

Ký hiệu:

 

 

Điểm hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

 

 

Tên máy:

Đơn vị tính:

 

 

Xuất chíp (xèng)

 

 

 

Nhập chíp (xèng)

 

 

 

Đối chiếu mức chênh lệch

 

 

 

Số thu

 

Số chi

 

 

Danh mục

Loại tiền

Nguyên tệ

Tỷ giá

Thành tiền

 

Danh mục

Loại tiền

Nguyên tệ

Tỷ giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức chênh lệch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

Kế toán

Thủ quỹ

Thu ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Loại phiếu này được lập làm 3 liên tại quầy đổi tiền (quầy thu ngân)

              - Loại tiền được ghi theo loại tiền thực thu.

            - Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá công bố của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu91/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2005
Ngày hiệu lực31/12/2005
Ngày công báo16/12/2005
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 91/2005/QĐ-BTC Quy chế quản lý tài chính hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 91/2005/QĐ-BTC Quy chế quản lý tài chính hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu91/2005/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýLê Thị Băng Tâm
     Ngày ban hành08/12/2005
     Ngày hiệu lực31/12/2005
     Ngày công báo16/12/2005
     Số công báoTừ số 19 đến số 20
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 91/2005/QĐ-BTC Quy chế quản lý tài chính hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 91/2005/QĐ-BTC Quy chế quản lý tài chính hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng