Quyết định 92/QĐ-HĐND

Quyết định 92/QĐ-HĐND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nội dung toàn văn Quyết định 92/QĐ-HĐND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/QĐ-HĐND

Trà Vinh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 1427/TTr-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành, liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh, Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, xã - phường - thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ: Tư pháp, TC, GD&ĐT, LĐTB&XH,
- TT. TU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- UBND huyện - thị xã - thành phố;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Báo Trà Vinh, Đài PTTH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ DO HĐND TỈNH BAN HÀNH, LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 92/QĐ-HĐND ngày 03/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên văn bản

Số hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

số 33/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2017 - 2018

Đã có Nghị quyết số 72/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018-2019

21/7/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2019
Ngày hiệu lực03/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 92/QĐ-HĐND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 92/QĐ-HĐND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu92/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành03/05/2019
       Ngày hiệu lực03/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 92/QĐ-HĐND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 92/QĐ-HĐND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh

           • 03/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực