Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2018 2020


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020 (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch này theo nguồn kinh phí thường xuyên; kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo; kinh phí chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí tài trợ, viện trợ, ODA, các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan báo chí, truyền thông (để p/h);
- Các cơ sở GDNN (để p/h và triển khai);
- Lưu: VT, TCGDNN (
10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-LĐTBXH ngày 18/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC TIÊU

1.1 Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp; Tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) vào giáo dục nghề nghiệp; Hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp. Thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp.

1.2 Mục tiêu cthể

a) Tất cả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo nói, mạng internet...).

b) Hằng năm có ít nhất 500 tin/bài viết/chương trình để tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp.

c) Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo (đào tạo mới, cũng như đào tạo li), tuyển dụng và sử dụng người học giáo dục nghề nghiệp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

II. YÊU CẦU

a) Công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp được tổ chức rộng rãi, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nội dung và đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; Nhà nước đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện xã hội hóa công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

b) Có sự tham gia, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương; các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; các công ty tổ chức sự kiện, tư vấn, xây dựng nội dung truyền thông và các doanh nghiệp...

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông; đổi mới hình thức, áp dụng mô hình truyền thông mới, có hiệu quả trong thực tiễn; hướng công tác truyền thông đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trên địa bàn cơ sở đang hoạt động, tập trung chú trọng đến các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh THCS, THPT.

d) Đảm bảo thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường được nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

3.1 Phạm vi

a) Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đặc biệt là các cơ quan báo chí thuộc Bộ, Trung tâm thông tin, Văn phòng.

b) Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các cấp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

c) Các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội liên quan như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam...

d) Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương (bao gồm cả hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở; đặc biệt là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa; vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn).

đ) Các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp: doanh nghiệp tổ chức đào tạo và hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đào tạo - tuyển dụng - sử dụng lao động; công ty tổ chức sự kiện, các công ty tư vấn, xây dựng nội dung truyền thông.

3.2 Đối tượng

a) Người học

- Người học tiềm năng: học sinh THCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an...

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học...

b) Doanh nghiệp, người sử dụng lao động: các doanh nghiệp FDI, người sử dụng lao động, doanh nghiệp trong nền kinh tế.

c) Cơ quan quản lý: cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp); cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các cấp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

d) Tổ chức quốc tế: các tổ chức quốc tế có hợp tác về giáo dục nghề nghiệp nghiệp với Việt Nam.

đ) Người dân và các đối tượng khác.

IV. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị của giáo dục nghề nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công tác truyền thông giai đoạn 2018 -2020 tập trung truyền tải về nội dung: đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4.1 Nâng cao nhận thức

a) Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

b) Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0...

c) Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế.

d) Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác liên quan.

4.2 Quảng bá hình ảnh

a) Tuyên truyền quảng bá hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ công tác tuyển sinh - hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

b) Về công tác đào tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

c) Đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, công tác học sinh, sinh viên...

d) Tuyên truyền qua các sự kiện: Kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới; Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...

4.3 Tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình

a) Tuyên truyền về mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tt nghiệp.

b) Các mô hình, các cá nhân/tập thể điển hình tiên tiến... trong giáo dục nghề nghiệp.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

5.1 Xây dựng và số hóa nội dung tuyên truyền: xây dựng, biên tập, phát hành, số hóa các nội dung, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền.

5.2 Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

5.3 Truyền thông qua mạng viễn thông và Internet: tăng cưng cập nhật, phổ biến thông tin trên mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến...

5.4 Truyền thông qua các hoạt động và sự kiện của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành, lĩnh vực có liên quan.

5.5 Tổ chức các sự kiện về giáo dục nghề nghiệp, mang tính chất truyền thông, có thông điệp cụ thể, để định hướng phân luồng học sinh sau THCS và THPT đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp.

5.6 Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường THCS, THPT để giới thiệu, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp.

5.7 Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử giáo viên giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS, THPT.

5.8 Xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về truyền thông. Thành lập câu lạc bộ truyền thông về giáo dục nghề nghiệp gồm các thành viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.9 Triển khai các hoạt động phối hợp, hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)

VI. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

6.1 Qua các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương: phối hợp với các cơ quan báo chí đưa các tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp.

6.2 Qua mạng viễn thông và Internet: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tuyên truyền/tương tác qua mạng xã hội (Facebook), kênh truyền hình trực tuyến (YouTube)... ; xây dựng các cổng/trang thông tin, các ứng dụng hỗ trợ công tác tuyn sinh và định hướng nghề nghiệp.

6.3 Qua các ấn phẩm: biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi...; giới thiệu, cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô tả các nghề đào tạo có nhu cầu cao, giới thiệu về học nghề - lập nghiệp, cẩm nang Chọn nghề - Chọn trường...; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp...

6.4 Tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp: các cuộc thi viết bài, cuộc thi ảnh, thiết kế biu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan)...; cuộc thi tìm kiếm “Gương mặt tiêu biểu về giáo dục nghề nghiệp” phục vụ cho công tác truyền thông của Việt Nam...; tôn vinh, tuyên dương và biu dương những đin hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp trong các sự kiện, hoạt động về giáo dục nghề nghiệp gắn kết với doanh nghiệp và các hoạt động khác có liên quan.

6.5 Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động, sự kiện... tuyên truyền cho giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh về giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức các ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và xây dựng/nâng cấp/cập nhật Trang Thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp...

6.6 Tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lưu về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT: giao lưu đại sứ nghề/giáo dục nghề nghiệp; ngày tư vấn - tuyển sinh và hướng nghiệp theo ngành, nghề cụ thể,...

6.7 Qua các hình thức khác: đưa nội dung tuyên truyền vào các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm,... phối hợp với các đơn vị truyền thông/tổ chức sự kiện tổ chức các trò chơi truyền hình (game show), tuần lễ quảng bá,... về giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền thông qua của việc tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong giáo dục nghề nghiệp.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1 Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.1.1 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền hàng năm đảm bảo bám sát theo hoạt động chuyên môn của giáo dục nghề nghiệp.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông... để triển khai các hoạt động, nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, xem xét trình cơ quan thẩm quyền ban hành, công nhận một số danh hiệu, ngày kỷ niệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: Ngày Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; các giải thưởng, sự kiện tôn vinh lao động trẻ, người học nghề, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp…;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa kế hoạch tuyên truyền vào các hoạt động, sự kiện của đơn vị; chun bị các tài liệu, nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin đến cho các các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông; trả lời phỏng vấn, tọa đàm...;

- Phối hợp với các hiệp hội, tổ chức xã hội, chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền tới các doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

c) Tổ chức gặp mặt báo chí; làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí... về kế hoạch tuyên truyền hàng năm; mời các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự các sự kiện, hội nghị, hội thảo... và đưa các phóng viên báo đài đi khảo sát thực tế thu thập thông tin xây dựng phóng sự, viết bài.

7.1.2 Văn phòng Bộ

Chủ trì phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các phóng viên báo chí, chuẩn bị tài liệu, nội dung tuyên truyền cung cấp cho các báo, đài, tạp chí...

7.1.3 Trung tâm thông tin

a) Cập nhật kịp thời các thông tin, bài viết về hoạt động, sự kiện... của giáo dục nghề nghiệp lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

b) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề xây dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác truyền thông.

7.1.4 Các cơ quan o chí thuộc Bộ

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đến các hoạt động, sự kiện nổi bật trong năm của giáo dục nghề nghiệp.

b) Mở các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục nghề nghiệp; chủ động viết bài, đưa tin về giáo dục nghề nghiệp trên các ấn phẩm (báo giấy, báo điện tử, báo hình...).

c) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức các sự kiện, Hội nghị báo chí... tuyên truyền cho giáo dục nghề nghiệp.

7.1.5 Các cơ quan, đơn vkhác thuộc Bộ

a) Lồng ghép tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động skiện... của cơ quan.

b) Phối hợp với Tng cục Giáo dục nghề nghiệp trong các hoạt động tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

7.1.6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thông tin truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

c) Phối hợp với các cơ quan, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức viết xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh... về giáo dục nghề nghiệp; đi khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp... để thu thập thông tin, xây dựng phóng sự, viết bài... về giáo dục nghề nghiệp.

7.1.7 Cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp nói chung và các ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý, chỉ đạo, hoạt động, kinh doanh. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động, sự kiện truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề đào tạo, hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp, đánh giá quá trình học, tốt nghiệp, công tác kim định...

7.1.8 Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Chủ động tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh... về giáo dục nghề nghiệp do các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức trên địa bàn.

b) Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các cơ quan, thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức viết xây dựng phóng sự, tin, bài, ảnh... về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các bài viết, hình ảnh về quá trình đào tạo tại trường, gắn kết doanh nghiệp, kiểm định chất lượng...

c) Xây dựng các nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp phù hợp với địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh.

d) Tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội, kênh truyền hình trực tuyến... về các hoạt động nhà trường; khuyến khích nhà giáo, học sinh, sinh viên tuyên truyền quảng bá về các hoạt động, sự kiện trong nhà trường.

đ) Đẩy mạnh, chú trọng tuyên truyền về các tấm gương điển hình, tiên tiến, học nghề - lập nghiệp, những tấm gương đã tốt nghiệp học nghề, những tấm gương đạt giải trong các kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới đang khẳng định mình trong việc làm và thành công trong cuộc sống, lao động, các tấm gương khi nghiệp.

7.11.9. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về giáo dục nghề nghiệp của doanh nghiệp, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, bám sát vào các kế hoạch truyền thông của Trung ương và địa phương, thỏa thuận hợp tác của đơn vị với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực để triển khai công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

c) Duy trì các hoạt động thường xuyên về truyền thông liên quan đến giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào lợi ích của học nghề; nhu cầu, yêu cầu, tiêu chí về lao động của doanh nghiệp, đặc biệt là lao động qua đào tạo nghề.

7.2 Kinh phí triển khai

a) Kinh phí cho Giáo dục - đào tạo và dạy nghề;

b) Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu;

c) Kinh phí hp pháp khác (tài trợ, viện trợ, ODA...)./.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung/hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

I

Xây dựng và số hóa nội dung tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền Trung ương

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (GDNN)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) và các cơ s GDNN

Các ấn phẩm được phát hành

X

X

X

1.2

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền ở Địa phương

Sở LĐ-TBXH và các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

Các ấn phẩm được phát hành

X

X

X

2

Số hóa các nội dung tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền Trung ương

Tổng cục GDNN

SLĐ-TBXH và các cơ sở GDNN

Các sản phẩm dạng điện tử được phát hành

X

X

X

2.2

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền địa phương

S LĐ-TBXH và các cơ sở GDNN

Các đơn vị có liên quan

Các sản phẩm dạng điện tử được phát hành

X

X

X

II

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Phối hợp với Đài truyền hình Trung ương và địa phương

Tổng cục GDNN; SLĐ- TBXH và các cơ s GDNN

Đài truyền hình Trung ương và địa phương

Các chương trình, phóng sự, tin được phát sóng

X

X

X

2

Phối hợp với VOV (VOV1, VOV2, VOV giao thông,...) thực hiện các chương trình truyền thanh, tọa đàm về giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN

VOV, các công ty tổ chức sự kiện

 

X

X

X

3

Tuyên truyền trên báo, tạp chí

Tổng cục GDNN; Sở LĐ- TBXH và các cơ sở GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí

Các tin, bài, ảnh, chuyên trang... được xây dựng và đăng tải

X

X

X

III

Tuyên truyền qua mạng viễn thông và Internet

Tổng cục GDNN; SLĐ- TBXH và các cơ sở GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

Các sản phẩm được phát hành trên Internet (website, mạng xã hội, Youtube...)

X

X

X

IV

Truyền thông qua các hoạt động và sự kiện của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục GDNN, ngành LĐ-TBXH và các ngành, lĩnh vực có liên quan

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp như: Hội nghị, cuộc thi viết về giáo dục nghề nghiệp, diễn đàn, tọa đàm...; thăm quan và trải nghiệm tại các cơ sở GDNN; Ngày Giáo dục nghề nghiệp; giải thưởng, kỷ niệm chương về giáo dục nghề nghiệp; tôn vinh, tuyên dương và biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình khi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp;...

Tổng cục GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

Các bài viết, tin tức, ảnh, phóng sự... được đưa tin, đăng tải...

X

X

X

2

Phối hợp tuyên truyền trong các hoạt động skiện của Tổng cục và địa phương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: Hội nghị tuyển sinh; hội thảo khoa học; hội thi thiết bị; hội giảng nhà giáo; các cuộc thi, kỳ thi kỹ năng nghề; Lễ ký kết hợp tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp...

Tổng cục GDNN; S LĐ- TBXH và các cơ sở GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các cơ sở GDNN

Các bài viết, tin tức, ảnh, phóng sự... được đưa tin, đăng tải...

X

X

X

3

Lồng ghép trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội diễn, kỳ thi và cuộc thi của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (Ngày hội việc làm, an toàn lao động, an sinh xã hội,...) và các ngành, lĩnh vực có liên quan, như Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...

Bộ LĐ-TBXH

Tổng cục GDNN; các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các ngành, lĩnh vực có liên quan; các cơ sở GDNN

Các bài viết, tin tức, ảnh, phóng sự... được đưa tin, đăng tải...

X

X

X

V

Xây dựng, thành lập, duy trì câu lạc bộ truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; các cơ sở GDNN

Câu lạc bộ truyền thông giáo dục nghề nghiệp được thành lập và duy trì

X

X

X

VI

Tổ chức các sự kiện về giáo dục nghề nghiệp, mang tính chất truyền thông, có thông điệp cụ thể, để định hướng phân luồng học sinh sau THCS và THPT đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục GDNN; SLĐ- TBXH và các cơ sở GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện; các cơ sở GDNN

 

X

X

X

VII

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các cơ sGDNN với các trường THCS, THPT để giới thiệu, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp giúp các em học sinh có nhận thức đúng và đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp

Các cơ sở GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

 

X

X

X

VIII

Thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp thực hiện công tác gắn kết doanh nghiệp; truyền thông trong doanh nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các cơ quan thông tấn báo chí; các doanh nghiệp

Quyết định thành lập Tổ công tác; các chương trình truyền thông; các ấn phẩm

X

X

X

IX

Tăng cường sự tham gia của các cơ sở GDNN trong việc tham gia xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục hướng nghiệp và cử giáo viên giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy giáo dục hướng nghiệp trong THCS, THPT

Các cơ sở GDNN

Các cơ quan thông tấn báo chí; đơn vị tư vấn, đơn vị tổ chức sự kiện

 

X

X

X

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 928/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu928/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực18/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 928/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2018 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu928/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành18/07/2018
        Ngày hiệu lực18/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2018 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 2018 2020

           • 18/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực