Quyết định 932/QĐ-UBND

Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2014 về Quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN hỗ trợ Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 295/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các Bộ: Y tế, Tài chính, LĐTB&XH;
-
Bảo hiểm xã hội VN;
-
TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
-
Ban VHXH HĐND tnh;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
Công an tỉnh;
-
BCH quân sự tỉnh;
-
BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
-
Cổng Thông tin điện t tỉnh;
-
VP: LĐ và các CV;
-
Lưu: VT, YT, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

QUY TRÌNH

CP TH BO HIM Y T CHO CÁC ĐI TƯNG ĐƯC NGÂN SÁCH NHÀ NƯC ĐÓNG, H TR TIN ĐÓNG BO HIM Y T
(Ban hành kèm theo Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, thủ tục, trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế (BHYT).

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. NỘI DUNG

1. Hồ sơ, biểu mẫu:

a) Danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập (Mu D03-TS).

b) Bảng tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế (Mu 01-TH).

c) Các hồ sơ khác (nếu có),

Ví dụ: - Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh.

- Đi với các đi tượng quy định tại điểm a, b, c, d theo khoản 2 điều 1 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND phải làm thủ tục hưởng chế độ BHYT theo các văn bản quy định hiện hành, trình UBND huyện Quyết định phê duyệt danh sách hưởng BHYT.

d) Bảng tổng hp đối tượng tham gia BHYT theo từng nhóm trong năm kèm theo báo cáo định kỳ vào ngày 15 của các tháng 01, tháng 6, tháng 12 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (Mu 01-BC).

2. Các bước thực hiện:

a) Lưu đồ 1: Quy trình cấp BHYT cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngoại trừ ba nhóm đối tượng người nghèo, người cận nghèo và trẻ em dưới 06 tuổi.

Mô tả lưu đồ 1:

Bước 1: Hội đồng BHYT cấp xã phải lập xong danh sách, hồ sơ cấp thẻ BHYT của năm sau cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND (ngoại trừ 03 nhóm đối tượng: người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 06 tuổi), gửi Chủ tịch Hội đồng BHYT cấp xã.

Bước 2: Chủ tịch Hội đồng BHYT cấp xã tổ chức họp thành viên để rà soát, thẩm định, loại trừ các trường hợp trùng lặp sau đó trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Phòng Dân tộc các huyện A Lưới, Nam Đông thẩm định lại danh sách đề nghị mua, cấp phát thẻ BHYT của cấp xã để phát hiện các trường hợp nghi trùng lặp bằng các công cụ chuyên môn.

Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt tổng hp danh sách đề nghị mua BHYT.

Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển danh sách đề nghị mua BHYT (kèm theo dữ liệu) cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện; đồng chuyển kèm dữ liệu phản hồi cho các xã để tiện theo dõi, quản lý. Đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn gửi 01 bản về Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh để có cơ sở ký hợp đồng mua thẻ BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bước 6: Bảo hiểm xã hội cấp huyện tổ chức in thẻ BHYT theo danh sách đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Bước 7: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện để chuyển cho UBND các xã, phường, thị trấn.

Bước 8: UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hoàn thành việc cấp phát thẻ BHYT đến đối tượng, có danh sách ký nhận, đảm bảo kịp thời, chính xác, không thất lạc.

b) Lưu đồ 2: Quy trình cấp BHYT cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg.

 

Mô tả lưu đồ 2:

Bước 1: Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Bước 2: Hội đồng BHYT cấp xã phải lập xong danh sách, hồ sơ cấp thẻ BHYT của năm sau cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo theo Quyết định số 705/QĐ-TTg gửi Chủ tịch Hội đồng BHYT cấp xã.

Bước 3: Chủ tịch hội đồng BHYT cấp xã tổ chức họp thành viên để rà soát, thẩm định, loại trừ các trường hợp trùng lặp sau đó trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định lại danh sách đề nghị mua, cấp phát thẻ BHYT của cấp xã đ phát hiện các trường hợp nghi trùng lặp bằng các công cụ chuyên môn.

Bước 5: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt tổng hợp danh sách đề nghị mua BHYT.

Bước 6: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển danh sách đề nghị mua BHYT (kèm theo dữ liệu) cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện; đồng chuyển kèm dữ liệu phản hồi cho các xã để tiện theo dõi, quản lý. Đi với người nghèo gửi 01 bản về Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh để có cơ sở ký hợp đồng mua thẻ BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Bước 7: Bảo hiểm xã hội cấp huyện tổ chức in thẻ BHYT theo danh sách đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

Bước 8: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện để chuyển cho UBND các xã, phường, thị trấn.

Bước 9: UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hoàn thành việc cấp phát thẻ BHYT đến đối tượng, có danh sách ký nhận, đảm bảo kịp thời, chính xác, không thất lạc.

* Ghi chú: Người cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mua thẻ BHYT) thực hiện theo Quy trình cấp BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn.

c) Lưu đồ 3: Quy trình cấp BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

Mô tả lưu đồ 3:

Bước 1: Lập danh sách trẻ em dưới 6 tui phát sinh hàng tháng hoặc chưa được cấp thẻ BHYT gửi Chủ tịch Hội đồng BHYT cấp xã.

Bước 2: Hội đồng BHYT cấp xã rà soát, thẩm định, loại trừ các trường hp trùng lặp sau đó trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt. UBND cấp xã gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện để in thẻ, đồng gửi danh sách và dữ liệu cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để đối chiếu.

Bước 3: Bảo hiểm xã hội cấp huyện sử dụng phần mềm in thẻ chuyên dụng cho tr em dưới 6 tuổi kiểm tra, đối chiếu loại trừ trường hợp trùng lặp và tổ chức in thẻ BHYT.

Bước 4: UBND cấp xã nhận thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bước 5: UBND cấp xã có trách nhiệm hoàn thành việc cấp phát thẻ BHYT đến đối tượng, có danh sách ký nhận, đảm bảo kịp thời, chính xác, không thất lạc.

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THC HIN

1. Quy trình này không áp dụng đối với các trường hợp cấp thẻ BHYT phát sinh trong năm, ngoại trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng phát sinh phải đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 để tránh trùng lặp thẻ BHYT đã cấp trước đó.

2. Đối với trường hợp Trẻ em dưới 6 tuổi mà trong năm sẽ vượt qua 72 tháng tui, UBND cấp xã phải lập 01 danh sách riêng theo nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách (ví dụ: người nghèo, người cận nghèo theo quyết định 705/QĐ-TTg người dân tộc thiểu số...) đề nghị cấp thẻ BHYT có giá trị kể từ tháng trẻ vượt qua 72 tháng tuổi và cấp một lần từ đầu năm.

3. Giao trách nhiệm cho S Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên kim tra việc cấp, sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, h tr tiền đóng theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng, nếu phát hiện việc cấp sai đối tượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Tài Chính tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý phần ngân sách chi mua BHYT sai đối tượng của các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc chưa phù hợp, đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 932/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu932/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 932/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN hỗ trợ Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN hỗ trợ Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu932/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN hỗ trợ Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 932/QĐ-UBND 2014 cấp thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN hỗ trợ Thừa Thiên Huế

         • 08/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực