Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 933/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2602/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 933/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Công thương: Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 13/5/2016 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương; Quyết định số 4285/QĐ-BCT ngày 14/11/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương; Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương; Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương; Quyết định số 233/QĐ-BCT ngày 18/01/2018 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương và Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng: Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 về công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, KSTTH.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

01

275269

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ).

02

275270

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại số ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

03

275271

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

04

275272

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

05

275273

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

06

275274

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

07

275275

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

08

275276

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

09

275277

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

10

275278

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

11

275279

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

12

275280

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

13

275281

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

14

275282

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

15

275283

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại số ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

16

275284

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại số ngày 14/6/2005.

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017.

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

17

262039

Cấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng

- Tại các huyện: 600.000 đồng

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ).

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ (Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ).

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ).

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương).

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa (Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016).

18

262043

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

19

262045

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

20

270581

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và trường hợp cấp lại đối với Giấy chứng nhận hết hiệu lực trước ba mươi (30) ngày

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định đối với doanh nghiệp

- Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng/lần thẩm định

- Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng/lần thẩm định

Phí thẩm định hộ kinh doanh:

- Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng

- Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ).

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công thương).

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương).

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

21

270588

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

22

270593

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

23

270387

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định hộ KD: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

24

270395

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

25

270412

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

26

270420

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định đối với hộ kinh doanh: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

27

270517

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

28

270576

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương.

- Thông tư 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

29

274921

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định đối với hộ kinh doanh: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

30

274922

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

31

274927

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

32

274924

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

33

274925

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định hộ kinh doanh: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

34

274926

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

35

274927

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

36

274928

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương,

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

37

274929

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đối với doanh nghiệp: địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; địa bàn các huyện: 600.000 đồng. Đối với hộ cá thể: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

38

274930

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

39

274931

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

40

274932

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương quy định định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

41

274983

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ).

- Nghị định 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 (Nghị định 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ).

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương).

42

274984

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ.

- Nghị định 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/01/2015 của Bộ Công Thương.

43

275179

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 1.000.000 đồng

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ).

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ).

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

44

275180

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm.

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

45

275226

Cấp mới Giấy phép bán buôn rượu

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định hộ kinh doanh: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

46

275227

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

47

275228

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

48

275303

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

49

275304

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

50

275305

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

51

275306

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004.

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

52

262031

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư trồng cây thuốc lá

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định đối với hộ kinh doanh: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

53

262034

Cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận TN và TKQ Sở Công thương, số 36 Trần Phú, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

54

262033

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

55

262035

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

* Phí thẩm định đối với doanh nghiệp: Tại địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

* Phí thẩm định đối với hộ kinh doanh: Tại địa bàn thành phố: 400.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 200.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

56

262036

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

57

262037

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14/6/2005.

- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18/6/2012.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

- Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

01

275223

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 2.200.000 đồng

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá (Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính).

- Thông tư 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá (Thông tư 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính).

02

275224

Cấp sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính.

- Thông tư 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính.

03

275225

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính.

- Thông tư 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính.

04

275173

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 3.000.000 đồng

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

05

275176

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

06

274950

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” được xét và công bố ba năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

III. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

01

275202

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 800.000 đồng/lần

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013).

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực (Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017).

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

02

275203

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 800.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

03

275204

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại địa phương

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 2.100.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

04

275205

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 2.100.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

05

275206

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 700.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

06

275207

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 700.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

07

275208

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 800.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

08

275209

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 800.000 đồng

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

IV. LĨNH VỰC KỸ THUẬT - AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

01

274909

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định: tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện 600.000 đồng

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

02

274910

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

03

274911

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

04

274912

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

05

274913

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định: tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

06

274914

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

07

274915

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính

08

274916

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

09

274917

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định: Tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng; Tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

10

274918

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

11

274919

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

12

274920

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

13

274933

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

14

274934

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

15

274935

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

16

274936

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

17

274937

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

18

274938

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

19

274939

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

20

274940

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

21

274941

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng. Phí thẩm định tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng.

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

22

274942

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

23

274943

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính

24

274944

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

25

274945

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng; tại địa bàn các huyện: 600.000 đồng

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

26

274946

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

27

274947

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

28

274948

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

29

275263

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 1.200.000 đồng

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính.

30

275264

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính.

31

275265

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 600.000 đồng

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính.

32

275266

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 1.200.000 đồng

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính.

33

275263

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính.

34

275268

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 600.000 đồng

- Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính.

35

275170

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công.

- Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

36

275091

Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

V. LĨNH VỰC HỘI NHẬP

01

275105

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 3.000.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính.

02

275107

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 1.500.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính.

03

275106

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 1.500.000 đồng

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương.

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính.

04

275108

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trường hợp việc gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, thời hạn giải quyết là: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các trường hợp còn lại: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Phí thẩm định 1.500.000 đng

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương Quy định mẫu biểu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP .

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

05

275109

Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương Quy định mẫu biểu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP .

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

06

274967

Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất gia công

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

Không

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư liên tịch số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Tng s113 thủ tục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 933/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu933/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2018
Cập nhật8 tháng trước
(28/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 933/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 933/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 933/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu933/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành21/05/2018
       Ngày hiệu lực21/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2018
       Cập nhật8 tháng trước
       (28/12/2018)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 933/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 933/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Lâm Đồng