Quyết định 937/QĐ-BTTTT

Quyết định 937/QĐ-BTTTT năm 2010 phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009 và 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 937/QĐ-BTTTT năm 2010 kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 937/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH CÁC NĂM 2009 VÀ 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và Quyết định số 1376/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính phụ lục Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009, 2010;

Xét đề nghị của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tại Tờ trình số 31/TTr-VTF ngày 10/12/2009 về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ tài chính cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009-2010 và văn bản số 03/VTF ngày 07/1/2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009 và năm 2010 với tổng kinh phí là 2.267,72 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

Chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này

Điều 2. Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam căn cứ dự toán kinh phí được phê duyệt, tiến hành tạm ứng, thanh toán cho các doanh nghiệp được đặt hàng thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2009 và năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Trưởng ban Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông được đặt hàng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Quỹ DVVTCI;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH NĂM 2009-2010
(Kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Doanh nghiệp thực hiện: Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam;

Tổng kinh phí hỗ trợ: 1.262 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng).

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH NĂM 2009-2010
(Kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Doanh nghiệp thực hiện: Tập đoàn viễn thông Quân đội

Tổng kinh phí hỗ trợ: 517 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười bảy tỷ đồng).

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH NĂM 2009-2010
(Kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Doanh nghiệp thực hiện: Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực;

Tổng kinh phí hỗ trợ: 466 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng).

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH NĂM 2009-2010
(Kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Doanh nghiệp thực hiện: Công ty Thông tin điện tử Hàng Hải Việt Nam;

Tổng kinh phí hỗ trợ: 22,72 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

Thuộc tính Văn bản pháp luật 937/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu937/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2010
Ngày hiệu lực29/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 937/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 937/QĐ-BTTTT năm 2010 kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 937/QĐ-BTTTT năm 2010 kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu937/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrần Đức Lai
        Ngày ban hành29/06/2010
        Ngày hiệu lực29/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 937/QĐ-BTTTT năm 2010 kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 937/QĐ-BTTTT năm 2010 kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông

            • 29/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực