Quyết định 94/QĐ-UBND-HC

Quyết định 94/QĐ-UBND-HC về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn nước ngoài (ODA) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 94/QĐ-UBND-HC giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Đồng Tháp 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 140/SKHĐT-NV ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn nước ngoài (ODA).

(Có các biểu mẫu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ đầu tư các công trình, dự án được bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và vốn nước ngoài (ODA) có trách nhiệm:

- Lập và đăng ký kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từng công trình, dự án cụ thể gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2017; định kỳ trước ngày 22 hàng tháng gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai thực hiện, giải ngân vốn các công trình, dự án trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã đăng ký (tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 20 hằng tháng).

- Khi lập kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từng công trình, dự án phải phân loại theo các nhóm: chuẩn bị thủ tục đầu tư, chuẩn bị thực hiện đầu tư và thực hiện đầu tư.

- Thường xuyên theo dõi sát việc thực hiện từng gói thầu nhằm kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình.

- Tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự án theo đúng quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

2. Giao Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp định kỳ ngày 21 hàng tháng gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn của các chủ đầu tư (giải ngân từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 20 hằng tháng).

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từng công trình, dự án của các chủ đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tốt theo kế hoạch tiến độ đã đăng ký; tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, gửi UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng.

4. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp chịu trách nhiệm thanh, quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (b/c);
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nhthu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu94/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 94/QĐ-UBND-HC giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Đồng Tháp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 94/QĐ-UBND-HC giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Đồng Tháp 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu94/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 94/QĐ-UBND-HC giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Đồng Tháp 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 94/QĐ-UBND-HC giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước Đồng Tháp 2017

            • 20/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực