Quyết định 943/QĐ-UBND

Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 943/QĐ-UBND 2013 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban công tác người cao tuổi Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP: VX và CV: XH, TH;
- Lưu: VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Công tác người cao tuổi tỉnh (gọi tắt là Ban công tác) là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi (theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nội vụ).

Cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi tỉnh đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CÔNG TÁC

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phối hợp giữa sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi.

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng ban Ban công tác: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh.

4. Các Ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh.

Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban Ban Công tác (gọi tắt là Trưởng ban)

- Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban công tác theo quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy chế này.

- Được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi ký những văn bản của Ban công tác.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban Ban Công tác

- Phụ trách một hoặc một số lĩnh vực do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm với Trưởng ban về nhiệm vụ công tác được phân công.

- Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi ký những văn bản của Ban công tác.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên

Thành viên Ban công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động công tác người cao tuổi được Trưởng Ban phân công.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cơ quan Thường trực Ban công tác chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan tổng hợp và xây dựng các chính sách về trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi trình Ban công tác thông qua và tổ chức phối hợp điều hành thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, trong đó đặc biệt chú trọng đối với người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, dân tộc ít người; người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ, người từ 80 tuổi trở lên...

2. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chức Hội ở địa phương huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi gắn với xây dựng “gia đình văn hóa”; quan tâm đặc biệt người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi là đồng bào dân tộc ít người.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiện toàn, củng cố Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh; thực hiện chức năng nhiệm vụ và theo sự phân công của Trưởng ban công tác.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp tổ chức thực hiện chương trình; kịp thời đề xuất ý kiến với Trưởng ban tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

5. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí hoạt động của Ban công tác trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

6. Sở Y tế: Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh về chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo các nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Triển khai các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi. Tăng cường nghiên cứu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho cán bộ y tế trong việc khám chữa bệnh cho người cao tuổi.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nghiên cứu, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí cho các chương trình, dự án liên quan đến hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan tuyên truyền vận động, hướng dẫn người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục thể thao. Hướng dẫn hoạt động và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thể dục - thể thao cho các câu lạc bộ sức khỏe người cao tuổi; hướng dẫn và tổ chức các cuộc hội thao dành cho người cao tuổi.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền chính sách, pháp luật về người cao tuổi, các nội dung hoạt động liên quan đến người cao tuổi, tổ chức các chuyên trang, chuyên mục dành riêng cho người cao tuổi.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khỏe tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và tham gia các tổ chức hội nghề nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với điều kiện sức khỏe người cao tuổi.

11. Ban Dân tộc tỉnh: Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi gắn với xây dựng “gia đình văn hóa”, quan tâm tới người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi là đồng bào dân tộc ít người.

13. Đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khuyến khích và tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khỏe tham gia các hoạt động kinh tế như: khôi phục nghề và truyền dạy nghề truyền thống, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm... và tham gia các tổ chức nghề nghiệp như Hội sinh vật cảnh, Hội làm vườn... nơi có nhiều người cao tuổi tham gia sinh hoạt.

14. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh: Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, trong đó đặc biệt nêu những gương điển hình về người cao tuổi là phụ nữ làm kinh tế giỏi, là người khuyết tật...

15. Đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh: Tổ chức chỉ đạo hội viên tham gia với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số dự án chương trình được giao.

Điều 7. Cơ quan Thường trực Ban công tác có nhiệm vụ

- Xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban công tác trên cơ sở tổng hợp kế hoạch các Sở, ban, ngành liên quan; tổng kết đánh giá hằng năm và từng giai đoạn.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các buổi họp định kỳ của Ban công tác; bố trí thời gian, địa điểm, gửi giấy mời họp cho các thành viên. Kiểm tra hoạt động của sở, ban, ngành, các cấp... trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi theo từng giai đoạn.

- Tổng hợp báo cáo của các thành viên Ban công tác, báo cáo của các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế. Kiến nghị với Trưởng ban về thực hiện chủ trương, kế hoạch của ban về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

- Căn cứ kế hoạch hàng năm của Ban công tác, lập dự toán và quyết toán kinh phí được cấp cho hoạt động của Ban công tác và Tổ chuyên viên giúp việc theo chế độ tài chính Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động

Ban công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban công tác thảo luận tập thể và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những vấn đề quan trọng, cụ thể:

1. Nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm.

2. Cơ chế phối hợp, lồng ghép, kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động được triển khai thực hiện.

3. Đánh giá kết quả thực hiện và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng, năm.

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Định kỳ 6 tháng/lần, Ban công tác tổ chức họp toàn thể để xác định công tác cụ thể, đánh giá hoạt động và đề ra chương trình công tác cho thời gian tiếp theo.

2. Hàng năm, Ban công tác tổ chức tổng kết các chương trình hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đề ra chương trình hành động cho năm tiếp theo.

3. Khi cần, Trưởng ban chỉ đạo triệu tập và chủ tọa các phiên họp đột xuất để xử lý các công việc cấp thiết liên quan đến nhiệm vụ của Ban. Trưởng ban có thể ủy nhiệm cho Phó Trưởng ban Thường trực chủ tọa phiên họp. Các phiên họp phải được thông báo bằng văn bản cho các thành viên về nội dung, thời gian và địa điểm họp trước ít nhất năm (05) ngày làm việc.

4. Các thành viên có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban. Trường hợp các thành viên không dự họp được phải báo cáo cho Trưởng ban.

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

Ban công tác thường xuyên cung cấp thông tin, chương trình hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh cho các sở, ban, ngành, địa phương; thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp trong việc triển khai công tác chung và trao đổi thông tin báo cáo. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai các chương trình hoạt động của Ban công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Công tác kiểm tra, giám sát

Định kỳ hàng năm, Ban công tác tổ chức kiểm tra các Sở, ban, ngành, địa phương về thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người cao tuổi. Kế hoạch kiểm tra sẽ được thông báo cho các thành viên, cơ quan, đơn vị có liên quan; kết quả kiểm tra phải được thống nhất giữa các thành viên, cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Sau đợt kiểm tra, cơ quan thường trực tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất, kiến nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Ban công tác chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Điều 13. Quan hệ của Ban công tác với sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế là mối quan hệ phối hợp; thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14. Các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi sẽ được đề nghị cơ quan chức năng khen thưởng theo quy định.

Điều 15. Các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định quy chế này, vi phạm các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chương VII

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 16. Kinh phí hoạt động của Ban công tác người cao tuổi do ngân sách cấp và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Căn cứ quy chế này, Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban công tác và Tổ chuyên viên giúp việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Trưởng ban có trách nhiệm triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Trưởng ban đề xuất để sửa đổi, bổ sung trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 943/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu943/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 943/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 943/QĐ-UBND 2013 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban công tác người cao tuổi Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 943/QĐ-UBND 2013 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban công tác người cao tuổi Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu943/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 943/QĐ-UBND 2013 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban công tác người cao tuổi Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 943/QĐ-UBND 2013 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban công tác người cao tuổi Thừa Thiên Huế

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực